Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Eron myöntäminen Markku Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2016-1754

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Markku Siitari on pyytänyt kirjeellään 10.8.2016 eroa kaupunginhallituksen varajäsenyysestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Kuikka Seija, erikoislääkäri, PJ
2. Pekonen Petri, maatalousyrittäjä
3. Kauria Outi, mökkiyrittäjä
4. Väänänen Jaakko, maaseutuyrittäjä
5. Seppälä Arto, kunnallisneuvos, ylitarkastaja, 1. VPJ
6. Lehkonen Raine, lehtori
7. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
8. Kilkki Hannu, metsuri
9. Nepponen Olli, prikaatikenraali, 2. VPJ
10. Vuori Juha, vanh. konstaapeli, eläkk.
11. Salo-Oksa Armi, yrittäjä, toimitusjohtaja
12. Teittinen Sari, osastonhoitaja, TtM
13. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies
14. Kähkönen Kati, osastonylilääkäri
15. Liikanen Veli, nuorisotutkija

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Pöyry Pekka, opettaja, yrittäjä
2. Nykänen Heikki, maatalousyrittäjä
3. Kauppi Marja, fysioterapeutti
4. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkk.
5. Nieminen Kalle, terveystarkastaja, eläkk.
6. Turkia Markku, psykologi
7. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija
8. Rusakko Susanna, myyjä
9. Toivonen Hannu, eversti evp.
10. Koivikko Jyrki, kappalainen
11. Hölttä Elina, YTM, KM
12. Kortelainen Hannu, yrittäjä
13. Korhola Anne
14. Siitari Markku, yrittäjä, toimitusjohtaja
15. Pöntinen Minna, tradenomi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Markku Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Markku Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Markku Siitarille ja valitse hänen sijaansa kaupunginhallituksen varajäseneksi muusikko Jussi Marttisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Markku Siitari, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat