Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloite päivähoidon laskujen ulosottoon laittamiskäytännön muuttamiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2019-347

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 28.1.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.3.2017. Lain 13 §:ssä säädetään maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Pykälän mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai palvelun käyttäjän lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Mutta vain toimeentulotukea saavia varten lakia ei ole säädetty, vaan kaikkia lapsiperheitä varten.

Valtakunnanvoudin tuoreen tilaston mukaan Etelä-Savossa tilanne on vuodessa pahentunut entisestään. Päivähoitomaksujen laittaminen ulosottoon on Etelä-Savossa vuonna 2018 kasvanut 26,5% eli yhteensä 954 laskuun. Mikkelissä kasvua on tapahtunut 30% ja ulosottoon laitettujen laskujen määrä on noussut 390:een vuonna 2018.

Etelä-Savon kaltaisella ikääntyneellä maakunnalla ei ole intressiä ajaa lapsiperheitä ulosottoon päivähoitomaksujen vuoksi, vaan kohdella lapsiperheitä kuin kukkaa kämmenellä sovitellen ja alentaen maksuja. Elämäntilanteet lapsiperheissä vaihtelevat, tulee sairastumisia ja muita äkillisiä tilanteita.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Ja tulee toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa kasvatustyössä.

Ulosottoon laittaminen tarkoittaa myös maksuhäiriömerkintää, joka laskun maksamisen jälkeenkin kestää 2-4 vuotta. Todella moni välttämättömyyshyödyke estyy lapsiperheeltä maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Merkintä usein muun muassa estää asunnon vuokraamisen tai ostamisen, kotivakuutuksen ottamisen, osamaksulla ostamisen, puhelinliittymäsopimuksen saamisen sekä sähkösopimuksen tekemisen ja jopa henkilön työllistymisen. Asialla on siis merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Ennen näin raskasta toimenpidettä, lapsiperheen ulosottoon laittamista, on Mikkelin kaupungin käytettävä laissa säädettyä harkintavaltaa jättää maksu perimättä tai alentaa maksua. On lapsen edun mukaista ennaltaehkäistä perheen joutumista ulosottoon.

On hyvin tärkeää, että laista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 § mukaisesta varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen mahdollisuudesta tiedotetaan monipuolisin, tehokkain keinoin ja siten huolehditaan, että asukkaamme ovat tietoisia kyseisistä mahdollisuuksista hakea maksun perimättä jättämistä tai alentamista. Kaupungin tulee kouluttaa ja ohjeistaa työntekijänsä, jotta he osaavat neuvoa perheitä oikein.

On tärkeää, että Mikkelin kaupunki parantaa omaa prosessiaan ulosottoon laittamisessa. Perintätoimisto ei lain mukaan saa toimia asiamiehenä, vaan ratkaisu ulosottoon siirtämisestä tulee tehdä saatavakohtaisesti kaupungin toimesta.

Mikkelin kaupungin johtosäännöt ovat tällä hetkellä osittain ristiriitaiset, sillä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännössä sanotaan seuraavasti: Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyy varhaiskasvatusta koskevat laskut ja maksuasiakirjat. Kuitenkin ulosottoon laitettavia laskuja käsittelee vain taloussuunnittelupäällikkö ja hänen varahenkilönään kaupunginlakimies, vaikka varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön osaaminen on sivistystoimessa.

Maksuhuojennuksen hakemiseen ei saisi liittyä häpeää tai leimaantumista. Mitä vaikeampaa ja epämääräisempää hakeminen on, siitä vähemmän perheet hakevat apua tilanteeseensa.

On ehdottoman tärkeää, etteivät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ole esteenä palvelun käytölle ja aiheuta mikkeliläisille lapsiperheille köyhyyttä, perintää ja ulosottoa.

Me allekirjoittaneet Mikkelin kaupunginvaltuutetut esitämme,

1) että nykyiseen Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöön, jossa sanotaan seuraavasti: Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyy osaltaan varhaiskasvatusta koskevat laskut ja maksuasiakirjat, lisätään että ”sekä tekee päätöksen varhaiskasvatuksen maksun laittamisesta ulosottoon tai jälkiperintään.”

2) että kaupunki tekee päivähoidon ulosottopäätöksistä viranhaltijapäätökset.

3) että lapsiperheiden tietoisuutta mahdollisuudesta varhaiskasvatusmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen parannetaan tiedotusta lisäämällä, muun muassa lisäämällä laskuihin ja maksumuistutuksiin teksti, jossa kerrotaan lain takaamasta mahdollisuudesta maksun perimättä jättämiseen ja alentamiseen.

4) että Mikkeli huolehtii, ettei se käytä perintätoimistoa (Taitoa Kuntaperintä Oy) laissa kiellettynä asiamiehenä, eikä osta perintäyhtiöltä palvelua, jossa yritys valmistelee kaupungille ulosottosuosituksen.

5) että kaupunki kouluttaa ja ohjeistaa työntekijöitään uuden lain sisällöstä ja soveltamisesta, sekä tekee läpinäkyvät selkeät ohjeet huojennuksen hakemiseen ja ratkaisemisen.

Mikkelissä 28.1.2019

Satu Taavitsainen/sd.

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset alle:
Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Ulla Leskinen,
Raine Lehkonen, Marita Hokkanen, Paavo Barck,
Jarno Strengell, Tapani Korhonen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Nina Jussi-Pekka, Minna Pöntinen, Kerttu Hakala,
Juuso Lahikainen, Heli Kauppinen, Pekka Heikkilä"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutettu Markku Kakriainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.