Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Valtuustoaloite: Mikkelin kantakaupungin kaupunginosaseuroille uusi osallisuuden lähidemokratiamalli käyttöön

MliDno-2020-2216

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Arto Seppälä ym. esittivät 9.11.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki on valmistellut Mikkelin ns. liitoskuntien aluejohtokunnille uutta lähidemokratiamallia.

Tällä hetkellä tämä uusi toimintamalli on vastatuulessa. Nykyiset aluejohtokunnat eivät ole hyväksyneet uutta lähidemokratiamallia osallisuuden kansalaistoimintaa.

Mikkelin kaupunki on valmistellut aluejohtokunnille uutta toimintamallia, joka voidaan valmistella ja toteuttaa kantakaupungin kaupunginosaseurojen kanssa.

Mikkelin kaupungin kantakaupungin alueella toimivat kaupunginosaseurat tulee saada uuden tulevaisuuden lähidemokratian tai kumppanuuspöytä toimintamallin piiriin kuntalain 22. pykälän pohjalta.

Kaupunginosaseurat tarvitsevat kaiken tuen kaupungin eriosien kehittämiseksi, suoran demokratian kanavan. Kaupunginosaseurat ovat toki hyvin itsenäisiä yhdistyksiä ja ilman suurta taloudellista tukea toimineet alueensa hyväksi. Yhteiskunnan ja kantakaupungin laajentumisen sekä toisaalta tiivistymisen myötä tulee vuorovaikutusta kaupunginosaseurojen kesken lisätä.

Kaupunginosaseurat tarvitsevat keskinäistä kumppanuutta, osallisuutta ja päätöksentekoa koko kantakaupungin kehittämiseksi. Kantakaupungin alueet tarvitsevat yhtenäistä kansalaisvaikuttamista ja alueiden kehittämistä tulevaisuudessa.

Esitän, että Mikkelin kaupunki aloittaa kantakaupungin alueella lähidemokratia mallin selvittämisen ja toteuttamisen yhdessä kaupunginosaseurojen kanssa.

Mikkelissä 9.11.2020

Arto Seppälä (sd)

Soile Kuitunen, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen,
Jatta Juhola, Satu Taavitsainen, Jenni Tissari,
Mali Soininen, Heikki Nykänen, Petri Pekonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kantakaupungin alueella toimiville kaupunginosaseuroille on valmisteltu lähidemokratiamallia 9. marraskuuta 2020 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Valtuustoaloitteessa todetaan muun muassa, että kaupunginosaseurat ”tulee saada uuden tulevaisuuden lähidemokratian tai kumppanuuspöytä toimintamallin piiriin kuntalain 22. pykälän pohjalta.”

Lähidemokratiamallia on valmisteltu yhdessä kaupunginosaseurojen ja kaupungissa toimivien osallisuushankkeiden kuten Meijän Mikkeli, Hyvinvoiva asukas ja Olet mukana! -hankkeiden kanssa. Osa kaupunginosaseuroista on lopettanut toimintansa ja joidenkin seurojen toiminta on melko passiivista, mutta valmistelua on tehty niiden kaupunginosaseurojen kanssa, joihin on saatu yhteyttä ja jotka ovat halunneet olla mukana valmistelussa.

Kaupunginosaseurojen kanssa on pidetty tammi-helmikuun aikana kolme Teamsin välityksellä toteutettua palaveria, joissa lähidemokratiamallia on valmisteltu. Luonnos lähidemokratiamallista lähetettiin etukäteen kaupunginosaseuroille ennen viimeistä yhteistä palaveria. Osaan palavereista on osallistunut myös osallisuushankkeiden edustajia. Lisäksi lähidemokratiamallin luonnos on lähetetty kommentoitavaksi aluejohtokuntien ja kaupungin vaikuttamistoimielinten (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto) jäsenille, koska lähidemokratiamalliin sisältyy aikomus soveltaa kumppanuuspöytä-toimintamallia, joka koskisi myös aluejohtokuntia ja vaikuttamistoimielimiä. Lähidemokratiamallin valmistelulle annettu aikataulu on ollut niin tiukka, että aluejohtokunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä ei ole ehditty pyytää virallisia lausuntoja. Valmistelua varten on pyydetty kommentteja myös kaupunkiorganisaation edustajilta.

Esitys lähidemokratiamalliksi on pykälän liitteenä. Mallin ytimenä on se, että kaupunki lisää vuorovaikutustaan kaupunginosaseurojen ja kaupunkilaisten kanssa yleensä. Näin saadaan koottua yhteisiä ideoita kaupungin ja asukkaiden lähiympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi ja kehittämiseksi. Mallissa todetaan muun muassa, että

”lähidemokratiamallin tavoitteena on tukea kaupunginosaseurojen vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin toimintaan ja turvata tiivis yhteydenpito seurojen ja kaupunkiorganisaation välillä. Tavoitteena on myös lähentää kuntalaisia ja kunnan hallintoa toisiinsa ja lisätä kuntalaisten luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan. Samalla hyödynnetään kuntalaisten kokemusta ja asiantuntemusta asioiden suunnittelussa ja valmistelussa.”

Mallissa esitetään useita keinoja kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi mallissa todetaan, että sen toteutumista ja toimivuutta seurataan yhdessä kaupunginosaseurojen kanssa.

Valmistelussa mukana olleet kaupunginosaseurat ovat hyväksyneet mallin. Ajatuksena on, että malli on sillä tavalla väljä ja joustava, että sitä on helppo tarpeen vaatiessa päivittää. Mallista on tarkoitus saada kokemuksia, joiden pohjalta sitä voidaan edelleen kehittää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunginosaseuroja koskevan lähidemokratiamallin ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lautakunta esittää samalla, että kaupunginhallitus ilmoittaa mallin kaupunginvaltuustolle vastauksena marraskuussa tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan kaupunginosaseuroja koskevan lähidemokratiamallin tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksena valtuutettu Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Jarno Strengellin, Soile Kuitusen, Pekka Pöyryn, Armi Salo-Oksan ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että kaupunginosaseurojen vuosiavustukset säilytetään myös jatkossa. 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Petri Pekosen esittämä muutosesitys lähidemokratiamallin kohtaan kumppanuussopimukset ja avustukset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan kaupunginosaseuroja koskevan lähidemokratiamallin tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksena kaupunginhallituksen muutoksella että kaupunginosaseurojen vuosiavustuksia ei lakkauteta valtuutettu Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.