Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tilapäisen valiokunnan ratkaisu professuurihankkeesta

MliDno-2020-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on rahoittanut nk. professuurihankkeita vuodesta 2002 alkaen, jolloin ryhdyttiin määrätietoisesti nostamaan kaupungin profiilia yliopistokeskuskaupunkina. Rahoituksen järjestämistapa on vaihtunut useasti vuosien saatossa. Viimeisin muutos sopimuksiin tehtiin vuonna 2014.

Professuurirahoitus nousi julkiseen keskusteluun syyskuun 2020 lopulla. Mikkelin kaupungin 26.9.2020 julkaisemassa tiedotteessa ilmoitettiin, että toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi asiasta toteutetaan sisäinen tarkastus, jonka toteuttaa ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö.

Sisäinen tarkastus on toteutettu tarkastusyhteisö KPMG:n toimesta sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen perusteella. KPMG:n päävastuullinen tarkastaja Harri Leppiniemi esittelee professuurirahoitukselle toteutetun sisäisen tarkastuksen raportin ja luovuttaa sen kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ottaa vastaan KPMG:n sisäisen tarkastuksen raportin ja merkitsee tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esteellisyydestään ilmoittivat kaupunginhallituksen jäsen Soile Kuitunen ja hallintojohtaja Ari Liikanen.

Merkitään, että Soile Kuitusen esteellisyysperusteena on toimiminen kaupungin kehitysjohtajan virassa asian valmistelijana vuonna 2014. Hallintojohtaja Ari Liikasen esteellisyyden syynä on osallistuminen asian käsittelyyn vt. kaupunginjohtajana vuonna 2015.

Merkitään, että Soile Kuitunen ja hallintojohtaja Ari Liikanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Merkitään, että vuodesta 2015 kaupunginjohtajana toiminut Timo Halonen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Häntä voidaan kuitenkin kuulla asiassa asiantuntijana. 

Merkitään, että kaupunginlakimies Tarja Tarkiainen toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.

Merkitään, että KPMG Oy:n sisäisen tarkastuksen palveluryhmästä Harri Leppiniemi ja Iikka Lahtinen esittelivät kaupunginhallitukselle selvitystyön tuloksia. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosta kuultiin asiassa asiantuntijana. Hän esitti kaupunginhallitukselle vastauksen, joka liitetään pöytäkirjaan liitteeksi. Kuulemisen jälkeen kaupunginjohtaja Timo Halonen poistui kokouksesta pykälän päätäksenteon ajaksi.

Merkitään, että kaupunginhallitus vastaanotti sisäisen tarkastuksen erillisselvityksen professuurirahoituksesta, joka liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista lausunnon antamista varten kuntalain 35 §:n 2 momentin perusteella, koska kaupunginhallituksen jäsenet ja suurin osa varajäsenistä ovat esteellisiä asian käsittelyssä.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.15-16.10.

Valmistelija

Tarja Tarkiainen, kaupunginlakimies, tarja.tarkiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on rahoittanut nk. professuurihankkeita vuodesta 2002 alkaen, jolloin ryhdyttiin määrätietoisesti nostamaan kaupungin profiilia yliopistokeskuskaupunkina. Rahoituksen järjestämistapa on vaihtunut useasti vuosien saatossa. Viimeisin muutos sopimuksiin tehtiin vuonna 2014.

Professuurirahoitus nousi julkiseen keskusteluun syyskuun 2020 lopulla. Mikkelin kaupungin 26.9.2020 julkaisemassa tiedotteessa ilmoitettiin, että toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi asiasta toteutetaan sisäinen tarkastus, jonka toteuttaa ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö.

Sisäinen tarkastus on toteutettu tarkastusyhteisö KPMG:n toimesta sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen perusteella.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.12.2020 kohdassa § 406 Sisäisen tarkastuksen erillisselvitystä professuurirahoituksesta. Kaupunginhallitus vastaanotti sisäisen tarkastuksen erillisselvityksen professuurirahoituksesta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista lausunnon antamista varten kuntalain 35 §:n 2 momentin perusteella, koska kaupunginhallituksen jäsenet ja suurin osa varajäsenistä ovat esteellisiä asian käsittelyssä.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään tilapäisestä valiokunnasta seuraavasti:

Jos kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä hoitamaan kunnanhallitukselle 38 tai 39 §:n mukaan kuuluvia tehtäviä eikä kunnanhallitusta saada tästä syystä päätösvaltaiseksi, valtuuston tulee asettaa tilapäinen valiokunta, joka hoitaa niitä kunnanhallituksessa käsiteltäviä asioita, joita kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten esteellisyys koskee.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan lausunnon antamiseksi professuurihankkeesta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5-7 jäsentä.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee antaa lausunto professuurihankkeesta.

Päätös

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja täydensi esityksen kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan lausunnon antamiseksi professuurihankkeesta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5-7 jäsentä huomioiden kunnallisia toimielimiä koskevat tasa-arvolain säännökset. Jokaisesta poliittisesta ryhmästä valiokuntaan valitaan yksi henkilö.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää, että tilapäisen valiokunnan tulee antaa lausunto professuurihankkeesta 31.3.2021 mennessä.


Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginlakimies Tarja Tarkiainen toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan lausunnon antamiseksi professuurihankkeesta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5-7 jäsentä huomioiden kunnallisia toimielimiä koskevat tasa-arvolain säännökset. Jokaisesta poliittisesta ryhmästä valiokuntaan valitaan yksi henkilö.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää, että tilapäisen valiokunnan tulee antaa lausunto professuurihankkeesta 31.3.2021 mennessä.

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti tilapäiseen valiokuntaan jäseneksi valtuutettu Marita Hokkasta, valtuutettu Pekka Pöyry esitti valtuutettu Marja Kauppia, valtuutettu Nina Jussi-Pekka esitti valtuutettu Kerttu Hakalaa, valtuutettu Armi Salo-Oksa esitti varavaltuutettu Jukka Rossia, valtuutettu Liisa Ahonen esitti valtuutettu Pertti Ruotsalaista ja valtuutettu Jussi Marttinen esitti varavaltuutettu Jere Liikasta.

Kaupunginvaltuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan ja valitsi siihen jäseniksi:
Marita Hokkasen, Marja Kaupin, Kerttu Hakalan, Jukka Rossin, Pertti Ruotsalaisen ja Jere Liikasen.

Asiakohdat 2-5 hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (osallistuminen asian käsittelyyn vt. kaupunginjohtajana vuonna 2015) ja kaupunginjohtaja Timo Halonen (osallistuminen asian käsittelyyn kaupunginjohtajana vuodesta 2015 alkaen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintopäällikkö Juha Ruuth toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tekninen tauko klo 18.20-18.25.

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta käsittelee kokouksessaan ratkaisuluonnosta.

Merkitään tiedoksi ja annetaan jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Lisäksi tilapäinen valiokunta päätti antaa sihteerille jatkovalmisteluohjeet,​ jonka mukaan sihteeri kirjaa ratkaisuluonnokseen tähän mennessä tehdyt muutosehdotukset ja lähettää  päivitetyn version tilapäisen valiokunnan jäsenille kommentoitavaksi muutosehdotusten tekemistä varten.

Merkitään,​ että puheenjohtaja Marja Kauppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään,​ että varapuheenjohtaja Pertti Ruotsalainen toimi puheenjohtajana loppukokouksen ajan.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta antaa kokouksessaan kaupunginvaltuustolle ratkaisunsa professuurihankkeesta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja antoi seuraavan päätösesityksen:

Tilintarkastusyhtiö KPMG on tehnyt sisäisen tarkastuksen professuurihankkeesta ja toimittanut 14.12.2020 erillisselvityksen professuurirahoituksesta.

Professuurihankkeen taustalla on ollut kaupungin strateginen tahtotila vesiosaamisen kehittymiseksi Mikkelissä. Professuurihanke on tukenut kaupungille strategisesti tärkeän vesiosaamisen kehittymistä Mikkelissä. Päättäjät ovat tehneet määrätietoisesti työtä tämän päämäärän saavuttamiseksi.

Raportin mukaan niin hankkeen päätöksenteossa, täytäntöönpanossa, dokumentoinnissa kuin seurannassa ja valvonnassakin on kuitenkin löydetty merkittäviä puutteita.

Hankkeiden seurannassa ei ole käytetty syyskuussa 2012 hyväksyttyä kaupungin projektiohjetta eikä toteutettu kaupunginhallituksen huhtikuussa 2014 tekemää päätöstä hankesalkun katselmoinnista, vaan hankkeita on esitelty kaupunginhallitukselle vuosittain keväisin hankkeiden rahoituspäätösten käsittelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan nostettu esille hankkeilla saavutettuja hyötyjä suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin.

Raportin mukaan professuurihankkeella on haettu tehtävää hoitaneen Mika Sillanpään sitoutumista, hyödynnetty hänen mainettaan sekä tuotu uskottavuutta koko vesiklusterille. Tavoitteiden asetantaa ja seurantaa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista arvioida luotettavasti ja läpinäkyvästi, jolloin tarkastelu on jäänyt yleisemmälle tasolle. Tarkastelun pintapuolisuus on läpinäkyvän ja luotettavan arviointitavan puuttuessa ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että hyvää hallintotapaa ei ole voitu noudattaa.

Professuurihankkeen alkuperäinen tarkoitus on ajan myötä hämärtynyt. Viranhaltijoiden lisäksi myös poliittinen johto on vaihtunut vaalien myötä. Myös kaupungin kehitysyhtiössä tapahtui yritysmuutoksia. Dokumentointi hankkeen rahoituspäätöksissä on ollut varsin niukkaa. Professuurihankkeen osalta puutteellinen dokumentointi on vaikeuttanut kaupungin hankkeesta saaman hyödyn ja tuloksien todentamista.

Mikkeli on tunnettu vesiosaamisestaan ja Mikkelin julkinen kuva vesiosaamisesta on ollut erittäin myönteinen. Länsi-Savo uutisoi 11.11.2020 LUTin kahdesta uudesta vedenkäsittelyn professorista. Professorien lisäksi LUT kertoi palkkaavansa lisää myös tutkijoita Mikkeliin.

Tilapäinen valiokunta toteaa, että hankkeiden valvontaan sekä dokumentointiin on puututtu päivittämällä hankeohjetta kaupunginhallituksen päätöksellä 26.10.2020 (§328). Lisäksi konserni- ja elinvoimajaostossa on päätetty 16.6.2020 (§26) syksystä 2020 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka ottaa käyttöön elinvoimakatsaus, jonka yhteydessä on annettu ajankohtaiskatsaus jokaisen jaoston kokouksen alussa. Tässä yhteydessä on seurattu myös menneillään olevia hankkeita.

Lisäksi tilapäinen valiokunta toteaa, että vuonna 2021 kaupunginhallituksen hankekatselmuksen ja kehittämishankkeiden rahoituspäätösten käsittelyn yhteydessä on raportointityyliä ja -muotoa on muutettu niin, että raportointi hankkeista on yksityiskohtaisempaa ja hankekokonaisuuden strategianmukaisuuden seurantaa on kehitetty edelleen. Samassa yhteydessä on lisätty hankkeiden aluetaloudellisten vaikutusten arviointia ja raportointia.

Tilapäinen valiokunta esittää, että hankkeiden dokumentointia, seurantaa ja valvontaa jatketaan edelleen Mikkelin kaupungissa kaikilla tasoilla. Tavoitteet asetetaan säännöllisesti ja ne dokumentoidaan. Tavoitteiden seurannan tavasta sovitaan ja seurantaa tehdään käytännössä. Seurannan tulokset dokumentoidaan ja niistä raportoidaan.

Kaupungin vastuulla olevissa hankkeissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, että hankkeisiin varataan riittävästi resursseja, ja että roolit ja tehtävät hankkeissa kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti. Lisäksi tiedonkulkua on parannettava ja varmistettava, että erityisesti henkilöstövaihdoksissa tieto hankkeista siirtyy.

Tilapäinen valiokunta muistuttaa kiinnittämään huomiota siihen, että hankejärjestelyt toteutetaan kuntalain (410/2015) omistajaohjaussääntelyn asettamien edellytysten sekä voimassa olevien Mikkelin kaupungin hanke- ja konserniohjeen ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti.

Tilapäinen valiokunta toteaa sisäisen tarkastuksen erillisselvityksen loppuun käsitellyksi, minkä jälkeen se antaa ratkaisunsa kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Jere Liikanen teki pohjaesitykseen seuraavat muutoksesitykset:

1. Poistetaan päätösesityksen neljäs kappale ja korvataan se seuraavasti:

"Koska on kyse kunnan julkisista varoista, olisi kaupunginjohdon ja -hallituksen tullut kiinnittää erityistä huomiota hankkeen tavoitteiden seurannassa, varsinkin kun kyseessä on ollut useita vuosia kestänyt tavanomaisesta poikkeava hanke, johon on kaupunginhallituksen pöytäkirjojen mukaan myönnetty vuosien 2014–2019 aikana kehityshankerahoitusta 64.000–75.000 euroa vuodessa. Kaupunginhallituksen ja -johdon olisi pitänyt ryhtyä toimiin välittömästi havaitessaan puutteellisuuksia hankkeen dokumentoinnissa, varsinkin kun professuurihankkeen osalta puutteellinen dokumentointi on vaikeuttanut kaupungin saaman hyödyn ja tuloksien todentamista.

Mikkelin kaupungilla on jo ennestään hankeohje, jota noudattamalla hankkeet ja projektit tulisi toteuttaa. Hankeohjeesta selviää dokumentointivelvoite, kaupungin roolin määrittäminen hankkeissa ja muut asiat, jotka KPMG Oy Ab on raportissaan nostanut esille puutteina tai epäselvyyksinä. Lisäksi kaupunginhallitus teki huhtikuussa 2014 päätöksen hankesalkun katselmoinnista, jota ei kuitenkaan noudatettu, vaan hankkeita on esitelty kaupunginhallitukselle vuosittain keväisin hankkeiden rahoituspäätösten käsittelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan nostettu esille hankkeilla saavutettuja hyötyjä suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin.
"

2. Kohdan 1 seurauksena  poistetaan päätösesityksen kuudennen kappaleen viimeinen lause "Professuurihankkeen osalta puutteellinen dokumentointi on vaikeuttanut kaupungin hankkeesta saaman hyödyn ja tuloksien todentamista.", koska se sisältyy kohdan 1 muutokseen.

3. Lisätään päätösesityksen viidennen ja kuudennen kappaleen väliin seuraava:

"KPMG Oy Ab tuo raportissaan esille sen mahdollisuuden, että professuurihankkeen toteutustavassa on rikottu julkisista hankinnoista ja sopimuksista annettua lakia. Mikkelin kaupungin kehitysyhtiöt (aluksi Miktech Oy ja myöhemmin Miksei Oy) ovat toimineet professuurihankkeen toteuttajina ja maksaneet palkkaa Mika Sillanpäälle hänen kanssaan solmitun sopimuksen mukaisesti. Kehitysyhtiöt ovat puolestaan laskuttaneet palkkakustannukset sekä niihin liittyvät sivukulut Mikkelin kaupungilta. Kuntalain §47 ”kunnantytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje” sekä ”Mikkelin kaupungin konserniohje” määrittelevät kaupunginhallituksen vastuulle kunnan tytäryhteisöjen ja konsernien valvonnan ja ohjauksen, sekä riskienhallinnan toimenpiteet, joita ei KPMG Oy Ab selvityksen mukaan ole tehty riittävän tarkasti."

4. Päätösesityksen toiseksi viimeisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava:

"Koska KPMG Oy Abn sisäisen tarkastuksen erillisselvitys professuurihankkeesta tuo esille varteenotettavan epäilyksen siitä, että Mikkelin kaupunginhallitus ja -johto olisivat laiminlyöneet lakeja ja kaupungin sisäisiä ohjeita professuurihankkeen toteutuksen yhteydessä, ovat he jatkossakin esteellisiä professuurihankkeen käsittelyssä, kunnes asia on selvitetty Itä-Suomen poliisilaitoksen tai muun vastaavan tahon toimesta."

5. Päätösesityksen viimeinen kappaletta poistetaan ja korvataan seuraavilla:

"Todetaan Mikkelin kaupunginhallituksen, kaupunginjohdon sekä kaupunginvaltuutettujen, jotka ovat kaupunginhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä osallistuneet professuurihanketta koskevaan päätöksentekoon vuosina 2014–2019 olevan esteellisiä asian käsittelyyn, kunnes Itä-Suomen poliisilaitos saa tutkinnan omalta osaltaan valmiiksi, jonka jälkeen esteellisyyksiä voidaan käsitellä uudelleen.

Esitetään valtuustolle kuntalain pykälässä 39, kohdassa 2 kunnanhallitukselle määriteltyjen tehtävien siirtämisestä professuurihankkeen osalta tarkastuslautakunnan hoidettavaksi, kunnes Itä-Suomen poliisilaitos saa tutkinnan omalta osaltaan valmiiksi, jonka jälkeen esteellisyys asia voidaan käsitellä uudelleen."

Koska kukaan ei kannattanut muutosesityksiä, ne raukesivat.

Merkitään, että Jere Liikanen jätti asiasta erävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.

Puheenjohtajan esitys tuli tilapäisen valiokunnan päätökseksi.

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta:
Tilapäinen valiokunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi tilapäisen valiokunnan ratkaisun professuurihankkeesta. 

Päätös

Merkittiin.

Merkitään,​ että hallintojohtaja Ari Liikanen (osallistuminen asian käsittelyyn vt. kaupunginjohtajana vuonna 2015) ja kaupunginjohtaja Timo Halonen (osallistuminen asian käsittelyyn kaupunginjohtajana vuodesta 2015 alkaen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginlakimies Tarja Poikolainen toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.