Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Saimaan rantayleiskaavan muutos / Ajosaari

MliDno-2020-1144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä joulukuuta 2020 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Saimaan rantayleiskaava on hyväksytty 20.12.2001.  Kaavamuutosalue sijaitsee Saimaan vesistöön kuuluvien Annilanselän ja Kyyhkylänselän välisessä Ajosaaressa, noin 5 km Mikkelin keskustasta kaakkoon. Kaavamuutos koskee tiloja tilat 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224.

Kaavan tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen yleiskaavan RA- rakennuspaikat, asuinrakennuspaikoiksi (A). Yleiskaava toimii rakentamista ohjaavana kaavana vasta, kun alueelle laadittu ranta-asemakaava on kumottu. Ranta-asemakaavassa rakennuspaikat on merkitty lomarakennusten rakennuspaikoiksi (RH) merkinnällä. Kumoaminen on saatettu vireille 12.2.2020.

Muutoksessa rakennuspaikkojen määrä säilyy entisellään, mutta rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus kohoaa koska se määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan. Lisäksi rakentamiseen osoitettu alue laajenee Ajosaaren eteläkärjen suuntaan n. 50 metriä.

Kaavamuutos on tullut vireille 3.6.2020 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 3.6 – 3.7.2020.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 3 lausuntoa. Etelä-Savon ELY-keskus lausuu, että muutos tulisi käsitellä laajempialaisen yleiskaavoituksen avulla, jotta maanomistajien yhdenvertainen kohtelu voidaan turvata. ELY toteaa, että muutos ohjaa pysyvään asumiseen ja on erillään olevasta yhdyskuntarakenteesta. Kaupunki on todennut, että kohde sijaitsee lähellä Mikkelin keskustaa ja alueella on jo hyvät tieyhteydet sekä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut lausuu, että vesikäymälöitä tulee välttää, koska Ajosaari ei kuulu vesilaitoksen vahvistettuun toiminta-alueeseen. Kaupunki on todennut, että alueella on osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto ja muutoin noudatetaan valtioneuvoston asetuksia.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen tiloilla 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224 / Ajosaari, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen tiloilla 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224 / Ajosaari, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1. - 19.2.2021 ja siitä saatiin 3 lausuntoa. Lausunnot saatiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Muistutuksia ei jätetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin mm., että kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteen toimivuuteen ja taloudellisuuteen on arvioitu kevyesti. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennuspaikkojen määrässä tulisi käyttää samoja yleisiä suunnittelu- ja laadintaperiaatteita kuin laajemmassa yleiskaavassa on käytetty. Selostuksessa tulisi ELY-keskuksen käsityksen mukaan tuoda esiin alkuperäisen yleiskaavan laadintaperiaatteen mukainen rakennusoikeus rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen sekä rakennuspaikkojen määrä. Mikäli rakennuspaikkojen määrään ei pystytä vaikuttamaan, on syytä pohtia kerrosalojen osoittamista pienempänä kuin yleiskaavamääräys (rakennusjärjestys) sallii. Rakennusoikeuden noston merkitystä rantamaisemaan tulisi arvioida. Lisäksi ELY-keskus esittää, että kaupunki laatisi periaatteet, joiden avulla vastaavanlaisia hankkeita suunnitellaan ja minkälaisia vaikutusarviointeja edellytetään mm. yhdyskuntarakenteen ja -talouden, liikenteen, vesihuollon sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. 

Vastineessa todetaan, että alueella on sekä pysyvää että loma-asutusta, yksityistie sekä vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkosto, johon pääosa kiinteistöistä on jo liitetty. Kumottavassa ranta-asemakaavassa kantatilan koko rakennusoikeus on siirretty Ajosaareen. Rakennusoikeutta olisi ollut 12-14 rakennuspaikkaa, mutta rakennuspaikkoja on kumottavassa ranta-asemakaavassa 8 kpl eikä niiden määrää lisätä yleiskaavamuutoksella. Rakennuspaikkojen määrä yleiskaavassa verrattuna mitoituksen mahdollistavaan määrään kompensoi alueen tavanomaista yleiskaava-alueen sallittua suurempaa rakennuspaikkamäärää. Kumottavassa ranta-asemakaavassa rakennusoikeus on enintään 130 k-m2, kun se nykyisessä rantaosayleiskaavassa on rakennusjärjestyksen mukainen eli enintään 400 k-m2. Lausunnon perusteella rakennusoikeuden määrä rajattiin kaavamääräyksellä 300 k-m2/rakennuspaikka. Maanomistajat ovat hyväksyneet rakennusoikeuden pienentämisen. Maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Kunnanhallituksen päätöksessä 15.12.2020 todettiin virheellisesti, että rakentamiseen osoitettu alue laajenee Ajosaaren eteläkärjen suuntaan 150 m. Alue laajenee eteläkärjen suuntaan n. 50 m.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantayleiskaavan muutoksen Ajosaaressa koskien tiloja 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Saimaan rantayleiskaavan muutoksen Ajosaaressa koskien tiloja 491–404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.