Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

MliDno-2019-2059

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Tällä hetkellä voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville luonnoksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin lausuntoja kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.

Ympäristönsuojelumääräysten ja perustelujen luonnoksista saatiin lausunnot viidestä eri organisaatiosta. Lausunnon antoivat Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaviranomainen, MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Saatujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin ja määräysten perusteluihin tehtiin muutoksia ja päivitetyt ehdotukset esitetään hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ja edelleen kaupungin- ja kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja lähettää määräykset hyväksyttäviksi Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

§ 22 Lause "Pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain pakottavasta syystä" muutetaan muotoon pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain erittäin perustellusta syystä.

§ 23 Eläimiä laidunnettaessa on vesistön rantaan jätettävä laitumen kaltevuudesta riippuen riittävä, mutta vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke, jolle ei saa sijoittaa kasvipeitettä vahingoittavia toimintoja, kuten eläinten ruokintapaikkoja ja juottopisteitä.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on hyväksyt kokouksessaan 27.1.2021 (§ 11) liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja lähettää määräykset hyväksyttäviksi Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ympäristönsuojelumääräysten antamista ei ole delegoitu kunnanvaltuustoa alemmille toimielimille.

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Tällä hetkellä voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta asetti kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville luonnokset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin lausunnot kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.

Ympäristönsuojelumääräysten ja perustelujen luonnoksista saatiin lausunnot viidestä eri organisaatiosta. Lausunnon antoivat Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaviranomainen, MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Saatujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin ja määräysten perusteluihin tehtiin muutoksia ja päivitetyt ehdotukset esitettiin hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ja esitetään edelleen hyväksyttäväksi kaupungin- ja kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ko. määräykset. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen noudatettavaksi 1.6.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.