Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Mikkelin kaupungin vuoden 2020 henkilöstöraportti

MliDno-2021-1062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2020 on valmistumassa. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kaupungin strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä kehittäminen. Tulosten pohjalta voidaan arvioida edelliselle vuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista henkilöstöjohtamisen osalta. Raportin alussa kuvataan strategiselle henkilöstöjohtamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista kertomusvuonna. Muilta osin Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti pyrkii noudattamaan henkilöstövoimavarojen kuvaamisen, raportoinnin ja tunnuslukujen osalta Kuntatyönantajien henkilöstövoimavarojen arvioinnin suositusta.

Raportin sisältämät laadulliset ja määrälliset tiedot perustuvat tilanteeseen 31.12.2020 ja ne on koottu henkilöstöhallinnon ja kirjanpidon järjestelmistä sekä KEVA:n ja kuntatyönantajien tilastoista. Tietojen kokoamisesta ja raportin kirjoittamisesta on vastannut henkilöstöpalveluiden tiimi.

Vuosi 2020 on ollut erittäin poikkeuksellinen korona-pandemian vuoksi, minkä takia toimintaa ja lukuja on haasteellista verrata edellisiin vuosiin. Työhyvinvointi ja sen johtaminen on edelleen ollut kehittämisen painopisteenä rinnan tavoiteorganisaation toteuttamisen kanssa. Työelämän laatua ja tuottavuutta kuvaava QWL-indeksi oli kertomusvuonna pienessä laskussa 58,05 % (vuonna 2019 60,1%). Tuloksen perusteella tuottavuutta on mahdollista nostaa. Osaamisen kehittämisen painopistealueet olivat johtaminen ja esimiestyö. Kertomusvuonna hankittiin tavoitteen mukaisesti osaamisen hallinnan ohjelma OSS7 palvelukeskus Meitan kautta.

Kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman pohjalta laaditun tavoiteorganisaation myötä tavoitellaan kaikkiaan 120 henkilötyövuoden vähennystä (HTV) vuoden 2021 loppuun mennessä verrattuna tilanteeseen 31.12.2018. Vuonna 2019 HTV-vähennys oli 46 ja kertomusvuonna 99 HTV lisää eli yhteensä vähennystä on toteutunut 145 HTV. Vuoden 2020 vähennyksestä 30 henkilötyövuoden vähennys liittyy kuitenkin suoraan kertomusvuoden lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin eikä näin ollen ole pysyvää vähentymistä. Pysyvää vähennystä on vuosien 2019 ja 2020 aikana arviolta saavutettu 115 HTV. Kertomusvuonna palkkakulut laskivat 3,27 M€ verrattuna vuoteen 2019.

Työterveyshuollon kustannukset laskivat kertomusvuonna pysyen korvauskaton sisällä. Ennaltaehkäisevän työn osuus nousi 54,1 prosenttiin mutta on edelleen alle tavoitteen eli 60. Tavoitteena on, että henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat alle 15 henkilötyövuotta kohden. Toteuma vuonna 2020 oi 14,8. Henkilöstön ikärakenne pysyi samana keski-iän ollessa 47,6.

Henkilöstöraportti vuodelta 2020 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käy henkilöstöraportin pohjalta keskustelun vuoden 2020 henkilöstötavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstökertomus lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Henkilöstöraportti lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2020 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle. 

Merkitään,​ että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 19.18-​19.25.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.