Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Luonterin rantayleiskaavan muutos, Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla

MliDno-2020-1151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä joulukuuta 2020 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta. Kaavamuutos koskee tiloja Särensyvä 491–483-6-10 ja  Suoverniemi I 491–484-3-20. Kaava-alue sijaitsee Piekälänsaaressä Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla Anttolan kirkonkylästä noin 6 km itään. Alueella on voimassa 12.6.1998 vahvistettu Anttolan alueen Luonterin rantayleiskaava.

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Kaivannonlahden rannalta yksi rakennuspaikka Suusalmen ranta-alueelle. Rakennuspaikat ovat saman maanomistajan hallussa. Laadittaessa yleiskaavaa maanomistajilla on perustelluista sysistä mahdollisuus siirtää rakennuspaikkoja omistamiensa maa-alueiden välillä, kunhan rakennuspaikat ovat saman kaava-alueen sisällä.  Kaivannonlahden rakennuspaikka on osoittautunut hankalaksi toteuttaa ja korvaava rakennuspaikka on löydetty Suusalmen alueelta.

Suusalmen alueella, Västäräkin eteläosassa Kellokallion kohdalla on yleiskaavassa todettu maisemallisesti ja kasvillisuudeltaan arvokas alue. Vedestä on tavattu runsaasti harvinaisia uposkasveja, raania ja kalliokohokkia. Lisäksi todetaan, että kallioiden jäkälä- ja sammalpeitteet ovat lajistoltaan edustavia. Kellokallio sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle, mutta osa näistä havainnoista sijoittuu kaavamuutosalueelle ja kaavassa on osoitettu (luo) merkintä turvaamaan kyseiset arvot.

Kaavahankkeesta on ilmoitettu viranomaisille ja muille osallisille 3.6.2020 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 3.6 – 3.7.2020. Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 2 lausuntoa ja 2 mielipidettä.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut kumpikin kiinnittävät huomiota alueen luontoarvoihin. Vastineessaan kaupunki toteaa, että selostuksessa asiaa on avattu tarkemmin ja alueen luontoarvot säilyvät. Lisäksi ympäristöpäällikkö on käynyt alueella ja todennut, että kaavassa esitetty (luo) merkintä riittää turvaamaan havaitut arvot.

Mielipiteissä tuodaan esille se, että uudelle rakennuspaikalle johtava tielinjaus ei saa tulla naapureiden puolelle ja että mökkien väillä säilyy riittävä etäisyys. Vastineessa todetaan, että nämä vaatimukset täyttyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla tiloilla Särensyvä 491–483-6-10 ja  Suoverniemi I 491–484-3-20, asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen esitteli asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla tiloilla Särensyvä 491–483-6-10 ja  Suoverniemi I 491–484-3-20, asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1. - 19.2.2021. Lausunnot saatiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut huomautettavaa. Kaavan laatija täydensi kaavamääräyksiä lisäyksellä: ”Kysymyksessä on oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44 § ja 72 § 1 mom. mukaisesti”.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Luonterin rantayleiskaavan muutoksen Piekälänsaaressa koskien Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla tiloja Särensyvä 491-483-6-10 ja Suoverniemi 491-484-3-20.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Luonterin rantayleiskaavan muutoksen Piekälänsaaressa koskien Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla tiloja Särensyvä 491-483-6-10 ja Suoverniemi 491-484-3-20.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.