Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Esitys Torpantien ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta ja muuttamisesta Rantakylän päiväkodin ryhmiksi

MliDno-2021-879

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylän uusi päiväkoti valmistuu syksyllä 2021. Alun perin on ollut ajatuksena, että uuden päiväkodin myötä Torpantie 1:ssä olevat ryhmäperhepäiväkodit lakkaisivat ja tiloista voitaisiin luopua, jolloin lapsiryhmät siirtyisivät uuteen päiväkotiin. Uutta päiväkotia ei ole voitu kuitenkaan rakentaa niin suureksi, että Torpantien tiloista voitaisiin luopua.

Rantakylässä Torpantiellä toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Toisessa Maahiset -ryhmässä on tällä hetkellä 12 lasta, iältään 4 – 5 -vuotiaita. Ryhmä on tuettu pienryhmä ja siinä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja. Toisessa Tiitiäiset -ryhmässä on tällä hetkellä 10 lasta, iältään 1 – 4 -vuotiaita. Ryhmässä työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa.

Tuetulle pienryhmälle on ollut tarvetta Rantakylässä, mutta sitä ei ole voitu lisätä aiemmin Rantakylässä mihinkään päiväkotiin, koska päiväkodeissa ei ole ollut tilaa. Pienryhmä on toiminut sen vuoksi Torpantiellä. Pienryhmä on suunniteltu muuttavan uuteen, syksyllä 2021 valmistuvaan, Rantakylän päiväkotiin. Ryhmän koko määräytyy sillä perusteella, kuinka paljon siinä on erityisen tuen tarvetta. Torpantielle on jäämässä Tiitiäisten ryhmä. Se tulisi jatkamaan ns. sisarusryhmänä, jolloin ryhmän koko kasvaa kolmen kasvatustyöntekijän lapsi-henkilöstösuhdeluvun mukaiseksi lasten iästä riippuen. Alle 3 -vuotiaita lapsia voi olla yhtä kasvatustyöntekijää kohden neljä ja yli 3 -vuotiaita voi olla seitsemän.

Lapsiryhmien toiminta on suunniteltu muuttuvan Rantakylän uuden päiväkodin lapsiryhmiksi 1.8.2021 alkaen.

Torpantien henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset Teams-neuvottelut 4.2.2021.

Kaikilla Torpantien työntekijöillä on pätevyydet joko varhaiskasvatuksen opettajan tai lastenhoitajan tehtäviin. Osalla talon vakituisista työntekijöistä perhepäivähoitajan nimike tulee muuttumaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeeksi ja palkka lastenhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi.

Kuulemistilaisuudessa kerrottiin, että yleensä ottaen henkilöstö kokee muutoksen positiivisena asiana ja tilanteeseen suhtaudutaan avoimin mielin.

Huoltajien kuulemistilaisuus pidettiin myös Teams- kuulemisena 11.2.2021. Tilaisuuden muistio on liitteenä. Vanhemmat esittivät, että tutut työntekijät jatkaisivat tuetussa pienryhmässä uudessa päiväkodissa. Tässä vaiheessa voitiin kertoa, että tutut varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat ryhmän kanssa. Muilta osin henkilöstön sijoittuminen koko Rantakylän alueella on vielä suunnitteluvaiheessa.

Huoltajat nostivat huolenaan esiin Rantakylän alueen liikennejärjestelyt. Haastavaksi kohdaksi todettiin tulevan aamuruuhkissa pääsy Vanhamäentieltä Otavantielle. Huoltajat halusivatkin tähän selvyyttä. Asiasta on oltu yhteydessä liikennesuunnitteluun ja kysytty, onko kyseisen tiekohdan tilanne huomioitu suunnittelussa, esim. liikennevaloilla? Liikennesuunnittelusta kerrottiin, että Vanhan Otavantien ja Vanhakyläntien liittymään ei ole tulossa liikennevaloja. Asia on tutkittu v. 2019 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä eikä liikennevalolle nähty tarvetta. Lisäksi liikennesuunnittelusta kerrottiin, että Vanha Otavantie on katu, Vanha Otavantie on maantie ja näin Pohjois-Savon ELYn hoidossa.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisista hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Torpantien ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.7.2021 mennessä ja toinen lapsiryhmistä siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin päiväkodin ryhmäksi ja myös Torpantielle jäävä ryhmä muutetaan Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Torpantien ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.7.2021 mennessä ja toinen lapsiryhmistä siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin päiväkodin ryhmäksi ja myös Torpantielle jäävä ryhmä muutetaan Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Torpantien ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.7.2021 mennessä ja toinen lapsiryhmistä siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin päiväkodin ryhmäksi ja myös Torpantielle jäävä ryhmä muutetaan Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rantakylän päiväkodin johtaja, Torpantien ryhmäperhepäiväkotien esimies, varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.