Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle kaupunkikehityslautakunnan alaisista säästötoimenpiteistä (lisäpykälä)

MliDno-2022-78

Kuvaus

Valtuutettu Jenni Oksanen ym. jättivät 23.5.2022 kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:

"Tiistaina (3.5.) kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa käsiteltiin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmaa ja sen säästötoimenpiteitä lautakunnan alaisessa toiminnassa (§ 71).

Säästötoimenpiteitä hyväksyttiin yli 600 000 euron edestä. Osa toimenpiteistä herättää epäilyksiä, saavutetaanko niillä oikeasti säästöjä, vai jopa lisätäänkö niillä kaupungin kuluja. Esimerkiksi 40 000 euron säästö on esitetty saatavaksi, kun sammutetaan ilmanvaihto kesä-heinäkuuksi kouluista ja päiväkodeista, joissa ei ole päivystystä. Riskiksi on mainittu sisäilmaongelmat ja kanavien puhdistus tarpeiden lisääntyminen. Lisäksi 75 000 euron säästö on esitetty saatavaksi, kun ilmanvaihdon suodattimet vaihdetaan kahden kerran sijaan vuonna 2022 vain kerran. Riskiksi tässäkin toimenpiteessä on tunnistettu sisäilmaongelmat. Myös osa muista hyväksytyistä toimenpiteistä oli varsin kyseenalaisia (mm. jyrsijä- ja tuholaistorjunnan lopettaminen keskusta-alueelta, säästö 5000 euroa).

Kaupungin koulu- ja päiväkoti kiinteistöistä osa on jo nykyisellään varsin heikossa kunnossa. Odotettavissa on säästötoimenpiteen johdosta henkilökunnan ja lasten osalta sairauspoissaolojen lisääntyminen. Tämä nostaa sijaisten osalta kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan kuluja ja äärimmäisessä tapauksessa voi aiheuttaa myös väistötilojen hankintoja. Mikäli päiväkoti ikäiset lapset oireilevat tai sairastuvat, vaikuttaa toimenpide välillisesti myös lasten vanhempien työpoissaolojen lisääntymiseen.

Terveystarkastaja on kertonut, ettei etukäteen ollut tietoinen toimenpide-esityksestä tai päätöksestä, eikä heiltä pyydetty lausuntoa. 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme kaupunginhallitukselle vastattavaksi tämän kirjallisen kysymyksen Mikkelin kaupungin hallintosäännön 131 §:ään viitaten.

  1. Säästötoimenpiteiden riskiksi on tunnistettu useammassa kohdassa sisäilmaongelmat. Onko riskien todennäköisyyttä arvioitu sekä millaisia kustannuksia niistä koituu, mikäli riskit toteutuvat?
  2. Mikäli tunnistetut riskit sisäilman osalta toteutuvat, kuka niistä on vastuussa?
  3. Osallistuivatko sisäilma-asiantuntija ja terveystarkastaja niiden säästötoimenpiteiden valmisteluun, joissa riskiksi oli tunnistettu sisäilmaongelmat?
  4. Miten ilmanvaihdon sammuttaminen on linjassa seuraavien asetusten kanssa: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (8 §) sekä ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (10 §).
  5. Onko säästötoimenpiteiden esittäjillä riittävästi osaamista ja miksei toimenpiteitä valmisteltu monialaisesti (Esim. tilapalvelut, terveystarkastaja, sisäilma-asiantuntija)?
  6. Jos em. monialaista yhteistyötä ei ole tehty valmisteluvaiheessa, tulisiko säästölista valmistella uudestaan yhteistyössä ja käydä myös muut sisäilmariskejä sisältävät toimenpiteet läpi?
     

Mikkelissä 23.5.2022

Jenni Oksanen

Olli Marjalaakso, Petri Tikkanen, Katriina Noponen,
Kati Häkkinen, Eero Aho, Anna Reponen,
Jaana Strandman, Tanja Hartonen, Jarmo Lautamäki,
Jenni Tissari, Raine Lehkonen, Jatta Juhola,
Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Jussi Marttinen,
Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Satu Taavitsainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kirjallisen kysymyksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.