Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos tilalla Muikkula 491-536-3-22

MliDno-2022-5667

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä joulukuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston 24.5.1999 hyväksymä ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan Ieselän Helistenlahden ranta-alueella noin 25 kilometriä kaakkoon Ristiinan kirkonkylästä. Yleiskaavan muutos käsittää tilan Muikkula 491-536-3-22.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.11.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.11.-12.12.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide.

Etelä–Savon ELY-keskuksen lausunnossa 1.12.2022 todetaan, ettei ELY-keskuksella ole huomautettavaa OAS:n takia. Virheellisesti myönnetyn rakennusluvan perusteella rakennetun lomarakennuksen rakennuspaikka on kohtuullista kaavaehdotuksen tavalla osoittaa jatkossa yleiskaavassa. Yleiskaavan mitoituksessa on käytetty tehokkuutta viisi rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohden. Emätilalla on yleiskaavassa kuusi rakennuspaikkaa, mutta nämä kaikki oli jo rakennettu ennen yleiskaavan laatimista. Uusille rakennuspaikoille ei luonnollisesti voitu maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusten takia osoittaa emätilalle kuuluneelle rantaosuudelle lisää rakennuspaikkoja. ELY- keskus esittää harkittavaksi, että nyt uuden rakennuspaikan rakennusoikeus osoitetaan esitettyä pienempänä. Kaavaselostuksessa on syytä tuoda esille emätilan mitoittavan rantaviivan pituus ja sille muodostuva rakennustehokkuus.

Vastine: Vuonna 2003 vahvistetussa rantaosayleiskaavassa rakennuspaikan rakennusoikeus on 160 k-m2.  Myöhemmin laadituissa vastaavissa yleiskaavoissa rakennuspaikan rakennusoikeus on pääsääntöisesti 250 k-m2. Näin ollen rakennusoikeutta ei ole syytä pienentää Muikkulan tilan osalta. Lisäksi on todettava, että emätilan omistaja oli myynyt vuonna 1969 kaksi suurehkoa määräalaa, joista kummastakin oli samana vuonna myyty ja muodostettu uudet rakennuspaikat, tilat 491-536-3-11 ja 3-12 sekä tilat 3-13  ja 3-14 eli yhteensä neljä rakennuspaikkaa. Kaavaselostukseen lisätään yleiskaavan mukaiset mitoitustiedot.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa arviointi- ja osallistumissuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.  

Maanomistajanaapurit (tilat 491-536-3-9 ja 3-16) ovat mielipiteinään esittäneet muun muassa, että kaavamuutoksessa uusi tielinjaus aiheuttaa monta mutkaa kiinteistölle kulkemiseen sekä on osittain jyrkän kallion päällä. Mielipiteessä kysytään, tuleeko uudesta tielinjasta viralliset tiesuunnitelmat, katselmoidaanko uusi linja paikan päällä, naapurin kuuleminen ennen töiden aloittamista ja miten uuden rasitteen luominen? Tien kaarteet tulee tehdä sellaisiksi, että kuorma-autoilla ja peräkärrikuljetuksilla pääsee ajamaan huonon kelin aikana. Eivät osallistu tien rakennuskustannuksiin. Vaihtoehto on, että tie pidetään nykyisellään.

Vastine: Ohjeellinen tieyhteys on muutettu naapurin mielipiteen mukaiseksi. Uusi tielinjaus voidaan suunnitella ja rakentaa maaston ja muotojen mukaan järkevästi. Nykyinen tien on likimain keskellä rakennuspaikkaa ja on lähimmillään noin 25 metrin etäisyydellä lomarakennuksesta. Näin ollen tie on syytä siirtää rakennuspaikan pohjoisrajan läheisyyteen, mutta niin, että sen mutkat ovat loivia eikä sitä rakenneta kallion ylitse. Kun siirretyn tieyhteyden rakentamiseen ryhdytään, naapureille ilmoitetaan siitä ja tien sijainti todetaan paikan päällä maastossa. Muikkulan tilan omistaja maksaa tien siirtämisestä aiheutuneet kustannukset ja tierasitteen siirrosta aiheutuvat kustannukset. Nykyisen rasitetien leveys on kahdeksan (8) metriä ja sen mukaiseksi määritellään myös uuden rasitteen leveys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Muikkula 491-536-3-22, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Muikkula 491-536-3-22, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 15.2.-17.3.2023. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksen takia.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen takia, mutta heidän mukaansa kaavamuutoksen selostuksessa olisi kuitenkin hyvä tuoda esille laskelma, josta selviää emätilan mitoittavan rantaviivan pituus ja sille kaavamuutoksen myötä muodostuva rakennustehokkuus (rak.paikat/muunnettu rantaviiva).

Vastine: Kaavaselostukseen lisätään kaavamuutoksen myötä muodostuva rakennustehokkuus

Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Muikkula 491-536-3-22.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Muikkula 491-536-3-22.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.