Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Valtuustoaloite: Elinvoiman; yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin panostaminen

MliDno-2023-1044

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Strandman ym. esittivät 20.2.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

Työnantajayrityksien Kuntarankingissa Mikkelin seudun arvosana laski jälleen. Arvosana on laskenut vuodesta 2019 lähtien elinkeinopolitiikan, saavutettavuuden, kuntatalouden ja yritysilmaston osa-alueilla.

Mikkelin rooli Etelä-Savon keskuskaupunkina tulee olla vetovoimainen. Elinvoiman kasvattamisessa ja menestymisessä tarvitaan suoraviivaisia ja määrätietoisia konkreettisia toimia luottamushenkilöiden, kuntien viranhaltijoiden, oppilaitoksien ja yrittäjien yhteistyönä. Tämä työ meillä Mikkelissä on jäänyt puheen tasolle. Tavoitteenamme on ollut onnellisten yritysten kaupunki. Tämä edellyttää kaupungin kilpailukyvyn vahvistamista. Esitämme, että kaupunki ja Miksei ryhtyy välittömästi seuraaviin toimenpiteisiin yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantamiseksi:

 1. PÄÄTÖSTEN VAIKUTTAVUUS: Käynnistää luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yrityskoulutukset/ohjaukset, joissa perehdytään päätöksenteon yritysvaikutuksien ja elivoiman arvioimiseen jo valmisteluvaiheessa ennakoiden. Selkeytetään kaupungin strategia ja visio vastaamaan yrityksien elinvoimaan mahdollistavana ja tukevana.
 2. KOULUTUS JA OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS: Koulutus ja tutkimus hyödynnetään työvoiman saatavuudessa. Oppilaitoksien opiskelijamäärien kasvattaminen niissä opintolinjoissa, joita työmarkkinamme tarvitsevat Etelä-Savossa. Joustavat oppisopimuskoulutukset mm. Yrityksien sukupolvenvaihdoksissa. Pienten yritysten yhteisten Rekry-koulutusten ja verkostorekrytointimarkkinoinnin vahvistaminen yhdessä TE-palvelujen/ELY-keskuksen yhteistyönä. Tavoitteena kouluttaa yritykselle räätälöidysti uusia työntekijöitä.Otetaan yrittäjäkasvatus ja -koulutus vahvasti oppilaitoksien opetussuunnitelmiin.
 3. SAAVUTETTAVUUS: Tehdään kokonaisvaltainen liikenneyhteyksien ja logistiikan sekä etäyhteyksien parantamisen toteutussuunnitelma. Varmistetaan edunvalvonta.
 4. VAPAAT LIIKETILAT JA MAATILAT: Selvitetään ja ryhdytään aktiivisesti markkinoimaan kilpailukykyisiä liike- ja asuinpaikkoja ja yritystontteja. Perikuntien omistuksessa olevien maatilojen kartoitus ja myynnin edistäminen.
 5. KUMPPANUUSPÖYTÄ: Käynnistetään yritysten ja yhteisöjen sekä kaupungin kumppannuuspöytä. Jokaisella kokoontumiskerralla otetaan elinvoimaa edistävä konkreettinen toimenpide, johon luodaan yhteiset stepit ja vastuut. Esim. Kaavoitus, jalostusarvo, hankkeiden kokonaisvaikutukset.


Mikkelissä 20.2.2023

Jaana Strandman

Jussi Marttinen, Liisa Ahonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteen vastauksen laatimiseen on asian valmistelijan lisäksi osallistunut Mikkelin kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs, Miksei Oy:n kehittämispäällikkö Hannele Hynninen, Naistingin toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki, Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman, Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö Minna Lehesvuori.

Päätösten vaikuttavuus
Mikkelin kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 52 päätöksen (Elinvoimaohjelma, kohta 1.6) mukaan kaupunki on sitoutunut käyttämään päätöksenteon valmistelussa ja päätöksenteossa Suomen Yrittäjien mallin mukaista yritysvaikutusten arviointia (https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/01/Yritysvaikutusten-arvioinnin-kasikirja.pdf ). Periaate on myös yksi kaupungin ja alueen elinkeinoelämän välisessä ns. elinvoimalupauksessa, joka tällä hetkellä valmistelussa ja joka tuodaan päätettäväksi kevään 2023 aikana. Kyseisessä oppaassa on avattu yritysvaikutusten arvioinnin keskeiset periaatteet ja se on helposti kaikkien saatavilla.

Valtuustoaloitteen näkökulmaa voidaan myös edistää päättäjien ja alueen yritysten välisissä kohtaamissa, joita ollaan jatkossa suunnittelemassa joidenkin valtuuston kokousten yhteyteen vuoden 2022 aikana toteutettujen yritysvierailujen sijaan.

Erillisen yrityskoulutusten osalta on tarkoituksenmukaista tehdä kartoitus valtuutettujen halukkuudesta ja mahdollisuudesta osallistua mahdollisesti järjestettävään koulutukseen.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 186 hyväksynyt Mikkelin kaupunkistrategian (ml. visio) vuosille 2022-2025. Lisäksi valtuusto on 25.4.2022 § 52 hyväksynyt ns. strategiset toimenpideohjelmat (Elinvoimaohjelma ja hyvän elämän ohjelma) vuosille 2022-2023, jonka jälkeen ohjelmia päivitetään valtuustokauden loppuajaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ko. toimenpideohjelmissa on sovittu lyhyellä tähtäimellä (2 vuotta) tehtävistä elinvoimatoimenpiteistä. Strategian ja strategisten toimenpideohjelmien seurantaraportti käydään läpi valtuustoseminaarissa huhtikuun lopulla 2023.


K​​​​oulutus ja osaavan työvoiman saatavuus
Eteläsavolaiset toimijat (Ammattiopisto Samiedu, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Etelä-Savon kauppakamari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin ja Savonlinnan kesäyliopistot) ovat yhdessä laatineet Etelä-Savon oppilaitos – yritysyhteistyön oppaan (liitteenä). Oppaassa esitellään laajasti eri yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja oppilaitosten välillä sekä jo käytössä olevia toimintoja ja toimenpiteitä, jolla voidaan suuressa määrin vastata valtuustoaloitteessa esille nostettuihin asioihin.

Mikkeliläisistä toimijoista Esedu tekee tällä hetkellä kehittämishankkeissa yhteistyötä yli 150 eri organisaation kanssa. Ammattikorkeakoulun kanssa on yhteistyössä kehitetty väyläopintoja opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa suoraan ammatillisen toisen asteen tutkinnon jälkeen opintojaan. Yliopistokeskuksen kanssa on useampia kehittämishakkeita ja kaikki alueen koulutustoimijat kehittävät yhdessä Savostamo.fi -koulutusalustaa. Yritykset ja yhteisöt kehittävät Esedun koulutustarjontaa aktiivisesti työelämäfoorumeiden kautta. Valtakunnallisella tasolla työelämätoimikunnat suuntaavat koko ammatillisen koulutuksen kenttää tutkintojen kehittämisen sekä koulutustuotannon tarkastusten kautta. 

Käytännössä tällä hetkellä Esedun tarjoamista opinnoista 40% tehdään työssä oppimalla. Lisäksi Esedulle on myönnetty 1.1.2023 alkaen englanninkieliset perustutkinnot metallialalle, ravintola- ja cateringalalle ja sosiaali- ja terveysalalle (2. aste).

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia puolestaan kehittää ajasta ja paikasta riippumattomia verkko-oppimisympäristöjä eri kohderyhmille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xentre Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö on kaksi vuotta sitten perustettu yksikkö, jonka päätehtävänä on yrittäjyyden ja yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Xentre kokoaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrityksille suunnatut palvelut ja tuottaa niitä yritysten tarpeisiin. Yritysten kanssa tehtävän vuoropuhelun tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys yhteistyön tarpeista, tavoitteista ja mahdollisuuksista.

Lisäksi ammattikorkeakoulun rehtorin Heikki Saastamoisen mukaan (Elinvoimafoorumi 2.2.2023) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa käydään parasta-aikaa keskustelua siitä, mitä aluetta nykyistä paremmin palvelevia ja hyödyntäviä koulutuslinjoja ammattikorkeakoulussa jatkossa on ja millä muilla toimenpiteillä  opiskelijoiden alueelle jäämistä voitaisiin parantaa nykyisestä.

Yliopistotoimintaa kehitetään Mikkelin yliopistokeskuksen puitteissa kolmen yliopiston (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto) ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä. Mukana on kehittämiskohteista riippuen myös muita yhteistyökumppaneita. Pohjana kehittämiselle on yliopistokeskuksen strategia vuodelta 2020 ja vuonna 2021 tehty kehittämisselvitys. Erityinen painopiste on oppimisessa. Kouluille ja lukiolle suunnattua tiedekasvatuksen Tiedepolku -konseptia laajennetaan vaiheittain kaikkiin Mikkelin kouluihin. Yliopistokoulutuksen osalta huomionarvoisimpana uutena avauksena on LUT-yliopiston vesitekniikan DI-ohjelman käynnistyminen syksyllä 2023. Lisäksi Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto valmistelevat pienempiä koulutuskokonaisuuksia ruoka- ja vesi-teemoihin liittyen. Yliopistokoulutuksen kehittämisessä on Mikkelissä kehittämistarpeita. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen tekeminen on monin paikoin erittäin korkealaatuista ja valtakunnallisesti erikoistunutta pohjautuen samaan aikaan myös Mikkelin ja Etelä-Savon kehittämiskärkiin. Yritysyhteistyötä kukin yliopisto tekee omien osaamisalueidensa pohjalta. Yliopistokeskuksella kehitetään myös kolmen yliopiston yhteisiä toimintamalleja. 

Ajankohtaisena käytännön toimenpiteenä on 9.3.2023 pidetty RekryON-tapahtuma, joka saattaa yhteen alueen työnantajat ja työnhakijat ja opiskelijat. Useampaan kertaan aiemminkin järjestetyssä tilaisuudessa työnantajat esittelevät työnhakijoille toimintaansa ja avoimia työpaikkojaan. Vuoden 2023 tapahtumassa esittäytyi noin 50 alueen eri yritystä ja muuta toimijaa.

Käynnissä oleva TE2024 -uudistus tulee osaltaan myös vastaamaan alueen osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviin kysymyksiin. Tältä osjn suunnittelutyö on käynnistynyt osana uudistuksen valmistelua.

2. asteen koulutuksen lisäksi työelämätaidot ja yrittäjyys ovat myös yksi perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyvistä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. Mikkelin perusopetuksessa yrittäjyyskasvatusta on kehitetty vuosien ajan. Yhteistyössä Xamk:in ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa on luotu MiniMikkeli-toimintamalli, joka on pelillinen oppimiskokemus yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta.


Saavutettavuus
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja -työ on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Etelä-Savossa tehtävää liikennejärjestelmätyötä ja liikenteen edunvalvontaa ohjaa maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on esitetty maakunnan tahtotila ja tarpeet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 22.03.2021.

Etelä-Savon maakuntaliiton 1.7.2020 julkaisemassa Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -julkaisussa on esitykset koko maakunnan tietoliikenneverkon saamiseksi nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Käytännössä työtä edistetään alueellisilla hankkeilla, joihin maakuntaliitto on osana alueelle suuntautuvaa koronaelvytysrahoitusta pyytänyt alueen kunnilta esitykset oman alueen etenemistavasta ja edistettävistä alueista vuosina 2023-2025. Tähän liittyen Mikkelin kaupungin kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 18.10.2022 § 124 tehnyt päätöksen Mikkelin kaupungin hankealueista. Tämän jälkeen maakuntaliitto on kilpailuttanut hankealueet ja Mikkelin osalta kilpailutuksen voitti MPY. Työ hankealueilla käynnistyy kesällä 2023.

Mikkelin kaupungin edunvalvonnassa saavutettavuus on tunnistettu omaksi teemaksi ja tällä hetkellä edunvalvonnan taustamuistioon on listattu mm. seuraavat saavutettavuuteen liittyvät asiat:

 • Savonradan liikenteen kehittäminen
 • Alemman tieverkon kunnon parantaminen ja yksityisteiden rahoituksen turvaaminen
 • Valtatie 13 parantaminen
 • Laajakaistayhteyksien varmistaminen harvaan asutuilla alueilla / laajakaistatasa-arvo


Kaupungin edunvalvonnan vahvistamisen periaatteita ja toimenpiteitä on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022 §123. Tehtyjen linjausten mukaisesti esitystä Mikkelin kaupungin edunvalvontakärjiksi vuodelle 2023 on käsitelty konserni- ja elinvoimajaoston 14.2.2023 §12 ja tällä hetkellä esitys on menossa edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 27.3. kokoukseen.

Vapaat liiketilat ja maatilat
Vapaat liiketilat ja maatilat ovat tärkeä resurssi alueen yritystoiminnan ja elinvoimaisuuden kehittämisessä ja kasvattamisessa. Kaupungilla on tiedossa liike- ja teollisuustonttivaranto, ja on kiinnostunut myös selvittämään ja aktiivisesti markkinoimaan kilpailukykyisiä yksityisiä liike- ja asuinpaikkoja ja yritystontteja. Uusi, alkukesällä 2023 käyttöönotettava tonttiportaali mahdollistaa mm. liike- ja teollisuustonttien aiempaa paremman, monikanavaisen markkinoinnin.

Yksityisten maatilojen kartoittaminen ja käyttämättömien tilojen myynnin edistäminen voi myös olla hyvä tapa hyödyntää perikuntien omistuksessa olevia resursseja – toki asiassa on tiedostettava, että kyseessä on yksityisten maanomistajien asia. Tämä voi toki auttaa maaseudun elinvoimaisuutta ja edistämään maaseudun kehittämistä.

On tärkeää varmistaa, että markkinointi ja myynti toteutetaan tehokkaasti ja vastuullisesti. Tämä voi sisältää sopivan hinnoittelun, laadukkaan markkinointimateriaalin ja tehokkaan viestinnän potentiaalisille asiakkaille. Kaupunki voi toimia yksityisille maanomistajille neuvonantajana, mutta kaupunki ei voi olla asiassa toimijana. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että ostajat ovat valmiita investoimaan kiinteistöihin ja että neuvottelut toteutetaan asianmukaisesti.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ylläpitää rekisteriä Mikkelin seudulla vapaina olevista, yrityskäyttöön soveltuvista tiloista ja tonteista (https://mikseimikkeli.toimitilapalvelut.fi).

Rekisterissä voivat kaikki halukkaat (myös yksityishenkilöt ja perikunnat) ilmoittaa myytävän tai vuokrattavan, tilan tai tontin veloituksetta. Rekisteri on ollut käytössä jo useiden vuosien ajan. Kiinteistövälitysliikkeille on annettu omat käyttäjätunnukset, jotta ne voivat paremmin hallinnoida omaa tarjontaansa. Kehitysyhtiö tarjoaa väylän markkinoida tiloja, mutta ei kilpaile kiinteistövälittäjien kanssa. Haja-asutusalueella, pihapiiriin sijoittuvien talousrakennusten markkinointi on osoittautunut haasteelliseksi.

Omalta osaltaan Kiinteistökehitys Naistinki Oy vastaa omien asiakaskontaktiensa ja mm. Mikseille ohjautuvien yhteydenottojen kautta kaupungin yritystonttien kysynnästä ja niiden jalostamisesta.

Kumppanuuspöytä
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.4.2021 § 160 päättänyt kaupungin elinvoimatyön uudistamisen periaatteista. Uudistuksen yksi osa liittyy jo pidempään käytännön työssä käytössä olleisiin ja edelleen jatkuviin sidosryhmäyhteistyötapoihin. Elinkeinoelämä-sidosryhmäyhteistyöhön liittyen on päätöksen mukaisesti käytössä mm. seuraavia yhteydenpito- ja vuorovaikutustapoja ja -tilaisuuksia:

 • Kaupungin ja elinkeinoelämän elinvoimafoorumi: 2-3 kertaa vuodessa järjestettävä teemallinen keskustelutilaisuus, johon kutsuttuna alueen elinkeinoelämää yrittäjien ja kauppakamarin kautta, kaupungilta kaupunginhallitus ja KH-jaosto, sekä lautakuntien puheenjohtajat ja kaupungin virkamiesjohto
 • Kaupungin ja yrittäjien säännöllinen kuukausipalaveri. Kutsuttuina Mikkelin yrittäjät, E-S yrittäjät, Kauppakamari, Miksei ja Ely/yrityspalvelut
 • Yrittäjien elinvoimafoorumi: vuosittainen yrittäjien järjestämä sidosryhmätilaisuus
 • Yrittäjien aamukahvit: yrittäjien säännöllisesti useasti vuodessa järjestämä aamukahvi-/keskustelutilaisuus

Valtuustoaloitteen hengen mukainen elinvoimafoorumi on järjestetty vuoden 2019 jälkeen yhteensä kuusi kertaa ja niissä aiheena ovat olleet mm. Suomen yrittäjien kuntabarometrin 2020 tulokset, EK:n kuntaranking 2021 tulokset, Mikkelin kaupungin maankäyttö ja ja kaupunkirakenne sekä Miksein tarjoamat palvelut ja toiminnan tulokset vuoden 2021 osalta. Vuoden 2023 ensimmäisessä elinvoimafoorumissa oli aiheena Mikkelin kilpailukyky ja toisessa käsiteltiin EK:n kuntaranking 2023 tuloksia. Jatkossa elinvoimafoorumin teemana voi olla hyvin valtuustoaloitteessa esille nostetut asiat.

Kaupungin virkamiesjohdon ja alueen yrittäjien kuukausipalaveria ollaan järjestetty säännöllisesti koronaepidemian puhjettua vuonna 2020 ja yrittäjien järjestämiin tilaisuuksiin on osallistunut mahdollisuuksien mukaan kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa.

Säännöllinen vuoropuhelu ja sen kehittäminen on keskeisessä roolissa myös elinkeinoelämän ja kaupungin välisen ns. elinvoimalupauksessa, joka on valmistelussa ja tullaan tuomaan päätöksentekoon keväällä 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.