Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Kaislaranta ja Metsä-Tarkia

MliDno-2022-5666

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 16. päivänä tammikuuta 2023 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueelle on voimassa Mikkelin maalaiskunnan kunnanvaltuuston 19.10.1998 hyväksymä ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 20.12.2001 vahvistama Saimaan rantaosayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan Ukonveden Pohjoisselän ranta-alueella noin yhdeksän (9) kilometriä kaakkoon Mikkelin keskustasta. Yleiskaavan muutos käsittää tilat Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.11.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.11. - 12.12.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, ettei ELY-keskuksella ole huomautettavaa OAS:n takia. Muutosluonnoksen lähialueilla on ennestään pysyvää asutusta ja alueella on vesi- ja viemäriverkosto. Kaavamääräyksiin on syytä lisätä velvoite vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä. Rantasauna muodostaisi alueelle uuden rantaan rajoittuvan rakennuspaikan, joka olisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vastoin yleiskaavan maanomistajien yhdenvertaista kohtelua.

 Vastine: Velvoite liittyä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkostoon lisätään kaavamääräysiin. Rantasaunaa ei merkitä kaavaan, vaan Metsä-Tarkian tilalle merkitään pihasaunan rakennusala noin 20 metrin etäisyydelle yksityistiestä ja noin 40 metrin etäisyydelle omakotitalosta. Yksityistien eteläpuolella olevasta Metsä-Tarkian tilan alueesta vain 0,05 ha merkitään kaavaan A-1-alueeksi. Muu osa rantaan saakka säilyisi M-1-alueena. Näin ollen voidaan katsoa pihasaunan sijoittuvan omakotitalon pihapiiriin, eikä se muodosta uutta rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. M-1 määräyksiin merkitään määräys rakennusten ja rantaviivan väliin jätettävästä suojapuustosta niin, ettei maisemakuva heikkene.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa arviointi- ja osallistumissuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.2-27.3.2023. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei tullut muistutuksia.

Etelä–Savon ELY- keskuksen lausunnossa 14.3.2023 toteaa mm., että uusi saunan sijoituspaikka on rannan suuntaan noin 40 metrin etäisyydellä päärakennuksesta ja noin 60 metrin etäisyydellä rannasta. Päärakennuksen ja saunan rakennusalan välissä kulkee yksityistie. ELY- keskuksen näkemyksen mukaan on kyseenalaista, voitaisiinko saunan katsoa sijoittuvan päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin.

Vastine: Päärakennuksen ja ranta-alueen väliseltä alueelta puretaan tilalta Kaislaranta neljä rakennusta, jolloin ranta-alueelle muodostuu laajahko rakentamaton alue. Uudelle rakennuspaikalle (A/1) rakennukset sijoittuvat rakennusjärjestyksen etäisyysmääräysten mukaisesti niin, että rantamaisemaan jää joka tapauksessa vähemmän rakennuksia kuin ennen kaavamuutosta. Kaavaehdotukseen merkitty sauna on pihasauna ja se tulisi kiistatta pihapiiriin, vaikkakin on tien eteläpuolella. Pihasaunan rakennusalan paikasta on neuvoteltu kaupungin kaavoituksessa 9.1.2023 ja alustavasti hyväksytty sen sijainti kaavaehdotuksen mukaiseen paikkaan.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tiloja Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tiloja Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.