Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Moision koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

MliDno-2023-1464

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Vuosien 2017-2018 aikana Mikkelissä valmisteltiin Kaupunkirakenneselvitystä, jossa tehtiin suunnitelmaa ja linjauksia tulevasta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta. Valmistelussa huomioitiin mm. tulevat oppilasennusteet ja kunkin yksikön kunto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaupunkirakenneselvityksen 18.6.2018 §71. Päätöksen mukaisesti Urpolan, Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koulut korvataan uudella eteläisellä aluekoululla, joka rakennetaan Urpolan koulun tontille. Ennen päätöksentekoa järjestettiin alueittain useita info- ja keskustelutilaisuuksia sekä eri sidosryhmien kuulemisia.

Uuden Eteläisen koulun hankesuunnitelmaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 16.3.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaditun hankesuunnitelman (3.12.2019) muilta osin kuin päärakennusmateriaalin osalta. Uusi aluekoulu on toteutumassa hybridikonseptina, puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Rakennushanke on edennyt lähes aikataulussa ja uuden koulun tämänhetkinen valmistumisaikataulu on tammikuussa 2024.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 31.3.2022 §39, että uuden eteläisen aluekoulun nimeksi tulee Saimaanportin yhtenäiskoulu. Kouluun on rakentumassa uusi oppimisympäristö luokkien 1-9 yhtenäiselle perusopetukselle sisältäen tilat myös erityisopetukselle ja valmistavalle opetukselle. Lisäksi kiinteistössä toimivat nuorisotoimen ja iltapäivätoiminnan palvelut.

Rakennushankkeen edetessä on valmisteltu myös muuttoaikataulua uuteen kouluun. Suunnitelma on käsitelty kouluhankkeen seurantaryhmässä. Suunnitelman mukaisesti luokat 7-9 aloittavat opiskelun uudessa Saimaanportin yhtenäiskoulussa keväällä 2024 talviloman jälkeen 4.3.2024 alkaen. Moision, Olkkolan ja Urpolan koulujen 1.-6. luokkien oppilaat siirtyvät uuteen kouluun lukuvuoden 2024-2025 alkaessa elokuussa 2024 (tutustuminen uuteen kouluun keväällä 2024).

Liitteenä lapsivaikutusten arviointi sekä muistio Moision koululla 15.3.2023 järjestetystä kuulemistilaisuudesta (yhteinen tilaisuus Moision, Urpolan ja Urheilupuiston koulun huoltajille).

Henkilöstön kuuleminen tapahtui 22.2.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Moision koulu lakkautetaan 30.6.2024 (muutto kesäkuun aikana) ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.7.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Moision koulu lakkautetaan 30.6.2024 (muutto kesäkuun aikana) ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.7.2024 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Moision koulu lakkautetaan 30.6.2024 (muutto kesäkuun aikana) ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.7.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja,​ opetusjohtaja,​ Urpolan, Moision ja Olkkolan koulujen yhteinen rehtori,​ talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.