Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Konserni- ja elinvoimajaoston vaali 2023-2025

MliDno-2021-2454

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan:

"Kaupunginhallituksessa 11 jäsentä,​ joista kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksessa on konserni-​ ja elinvoimajaosto,​ jossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto voi kaupunginhallituksen esityksestä asettaa myös muita jaostoja kaupunginhallitukselle. Asettaessaan jaoston kaupunginvaltuusto samalla määrää jaoston jäsenten määrän,​ tehtävät ja toimivallan.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus määrää jaostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat."

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoonpano on kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2022 §:n 142 mukaisesti seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Pirjo Siiskonen,​ valtiotieteen tohtori,​ PJ
 2. Eero Aho,​ palomestari,​ insinööri
 3. Jarno Strengell,​ virastomestari,​ pääluottamusmies,​ 1. VPJ
 4. Heli Kauppinen,​ viestintäsuunnittelija,​ FM
 5. ​Jani Sensio,​ yrittäjä, 2. VPJ


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Pekka Pöyry,​ opettaja,​ yrittäjä
 2. Jouko Kervinen,​ varatuomari
 3. Petri Tikkanen,​ työsuojeluasiantuntija
 4. Nina Jussi-​Pekka,​ päiväkodin johtaja
 5. Tanja Hartonen,​ sairaanhoitaja,​ lähihoitaja

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaostoon 1.6.2023-31.5.2025 väliseksi ajaksi yhdeksän (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää jaoston puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee konserni- ja elinvoimajaostoon 1.6.2023-31.5.2025 väliseksi ajaksi yhdeksän (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää jaoston puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti konserni- ja elinvoimajaostoon ajaksi 1.6.2023-​31.5.2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Pirjo Siiskonen,​​ valtiotieteen tohtori,​​ PJ
 2. Jarno Strengell,​​ virastomestari,​​ pääluottamusmies,​​ 1. VPJ
 3. Jani Sensio,​​ toimitusjohtaja, yrittäjä,​ 2. VPJ
 4. Eero Aho,​​ palomestari,​​ insinööri
 5. Heli Kauppinen,​​ viestintäsuunnittelija,​​ FM


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Pekka Pöyry,​​ opettaja,​​ yrittäjä
 2. Petri Tikkanen,​​ työsuojeluasiantuntija
 3. Jaana Strandman, kansanedustaja, kasvatustieteen maisteri,​​ erityisopettaja,​​ yrittäjä
 4. Jouko Kervinen,​​ varatuomari
 5. Nina Jussi-​​Pekka,​​ päiväkodin johtaja

 

Puheenjohtajaksi määrättiin Pirjo Siiskonen, 1. varapuheenjohtajaksi Jarno Strengell ja 2. varapuheenjohtajaksi Jani Sensio.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.