Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kaupunginhallituksen vaali 2023-2025

MliDno-2021-2451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 30 §:n 1 momentissa säädetään,​ että kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."

Kaupungin hallintosäännön 8 §:ssä kaupunginhallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta todetaan seuraavaa:

"Kaupunginhallituksessa 11 jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimikausi on kaksi vuotta." 

Kaupunginhallituksen kokoonpano on kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2022 §:n 141 mukaisesti seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Pirjo Siiskonen,​ valtiotieteen tohtori,​ PJ
 2. Pekka Pöyry,​ opettaja,​ yrittäjä
 3. Petri Pekonen,​ maanviljelijä
 4. Soile Kuitunen,​ toimitusjohtaja
 5. Jarno Strengell,​ virastomestari,​ pääluottamusmies, 1. VPJ
 6. Jani Sensio,​ yrittäjä,​ 2. VPJ
 7. Tanja Hartonen,​ sairaanhoitaja
 8. Heli Kauppinen,​ viestintäsuunnittelija
 9. Eero Aho,​ palomestari
 10. Armi Salo-​Oksa,​ yrittäjä,​ toimitusjohtaja
 11. Pirkko Valtola,​ lääkäri


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Kirsi Olkkonen,​ agrologi
 2. Antti Pakarinen,​ ohjelmistokehittäjä,​ DI
 3. Katriina Noponen,​ sosiaalityöntekijä,​ maaseutuyrittäjä
 4. Jenni Tissari,​ yksikönjohtaja,​ sairaanhoitaja Yamk
 5. Petri Tikkanen,​ työsuojeluasiantuntija
 6. Tomi Sikanen,​ yrittäjä
 7. Jaana Strandman,​ kasvatustieteen maisteri,​ erityisopettaja,​ yrittäjä
 8. Nina Jussi-​Pekka,​ päiväkodin johtaja
 9. Juha Ropponen,​ kehitysjohtaja,​ eläkkeellä
 10. Jouko Kervinen,​ varatuomari
 11. Mali Soininen,​ yksikönjohtaja,​ eläkkeellä

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee kaupunginhallitukseen ajaksi 1.6.2023-​31.5.2025 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen ajaksi 1.6.2023-​31.5.2025 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti kaupunginhallitukseen ajaksi 1.6.2023-​31.5.2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Pirjo Siiskonen,​​ valtiotieteen tohtori,​​ PJ
 2. Petri Pekonen,​​ maanviljelijä
 3. Pekka Pöyry,​​ opettaja,​​ yrittäjä
 4. Eero Aho,​​ palomestari, insinööri
 5. Pirkko Valtola,​​ lääkäri
 6. Armi Salo-​​Oksa,​​ yrittäjä,​​ toimitusjohtaja
 7. Jatta Juhola, projektikoordinaattori, yhteiskuntatieteiden maisteri
 8. Jarno Strengell,​​ virastomestari,​​ pääluottamusmies,​ 1. VPJ
 9. Jaana Strandman, kansanedustaja, kasvatustieteen maisteri,​​ erityisopettaja,​​ yrittäjä
 10. Jani Sensio,​​ toimitusjohtaja, yrittäjä,​​ 2. VPJ
 11. Heli Kauppinen,​​ viestintäsuunnittelija


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Kirsi Olkkonen,​​ agrologi
 2. Katriina Noponen,​​ sosiaalityöntekijä,​​ maaseutuyrittäjä
 3. Antti Pakarinen,​​ ohjelmistokehittäjä,​​ DI
 4. Jukka Härkönen, projektipäällikkö, DI
 5. Jenni Oksanen, aluesuunnittelupäällikkö, DI
 6. Jouko Kervinen,​​ varatuomari
 7. Jenni Tissari,​​ yksikönjohtaja,​​ sairaanhoitaja YAMK
 8. Petri Tikkanen,​​ työsuojeluasiantuntija
 9. Mervi Eskelinen, terveydenhuollon maisteri
 10. Tomi Sikanen,​​ yrittäjä
 11. Nina Jussi-​​Pekka,​​ päiväkodin johtaja


Puheenjohtajaksi määrättiin Pirjo Siiskonen, 1. varapuheenjohtajaksi Jarno Strengell ja 2. varapuheenjohtajaksi Jani Sensio.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.