Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Investointiesitys pienpeliareenan hankkimiseksi Otavan koululle

MliDno-2023-1621

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Otavassa on Otavan koulun, Otavan opiston ja paikallisten aktiivien yhteistyönä valmisteltu peliareenan rakentamista koulun ja opiston yhteyteen. Areena olisi sekä koulun, opiston että Otavan asukkaiden käytössä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 40.000 euroa ja paikalliset aktiivit ovat koonneet hankkeelle yksityisrahoitusta 12.000 euroa. Lisäksi kaupunginjohtaja on päätöksellään osoittanut kaupungille lahjoitettuja testamenttivaroja maksimissaan 19 000 euroa rahoitusosuutena. Investointiohjelman sisällä määrärahoja esitetään siirrettäviksi siten, että kaupungin liikuntapalveluilta siirretään 2.000 euroa, Otavan opistolta 2.000 euroa ja perusopetukselta 5.000 euroa. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue huomioi areenan pohjatyöt käyttötalousrahoituksella tehtävän piha-alueen kunnostamisen yhteydessä.

Peliareenan rakentaminen Otavaan koulun, opiston ja kyläläisten yhteiseen käyttöön on kaupungin strategian ja hyvän elämän ohjelman mukaista. Lisäksi hanke on hyvä esimerkki kaupungin osallisuussuunnitelmassa mainitusta joukkorahoitushankkeesta, koska sen toteuttamiseksi on koottu merkittävä osa yksityistä rahoitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että pienpeliareenan hankkiminen Otavan koululle lisätään kaupungin investointiohjelmaan ja projektille esitetään 40.000 euron menomääräraha sekä 31.000 euron tulomääräraha. Menomääräraha katetaan osin investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla. Määrärahoja esitetään siirrettäväksi seuraavasti:

 • 5.000 euroa projektilta 31103 Perusopetus, kalusto
 • 2.000 euroa projektilta 32001 Liikuntapaikat
 • 2.000 euroa projektilta 90000 TA-määräraha, Liikelaitos Otavia

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1)    lisää pienpeliareenan hankkimisen Otavan koululle kaupungin investointiohjelmaan ja projektille esitetään 40.000 euron menomääräraha sekä 31.000 euron tulomääräraha. Menomääräraha katetaan osin investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.

Määrärahoja esitetään siirrettäväksi seuraavasti:

 •  5.000 euroa projektilta 31103 Perusopetus, kalusto
 • 2.000 euroa projektilta 32001 Liikuntapaikat
 • 2.000 euroa projektilta 90000 TA-määräraha, Liikelaitos Otavia; sekä


2)    antaa aikataulusyistä kasvatus- ja opetuslautakunnalle luvan edetä pienpeliareenan hankinnassa suunnitelman mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimet sen hankkimiseksi ennen valtuuston 22.5.2023 asian varsinaista käsittelyä.


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

1)    lisää pienpeliareenan hankkimisen Otavan koululle kaupungin investointiohjelmaan ja projektille esitetään 40.000 euron menomääräraha sekä 31.000 euron tulomääräraha. Menomääräraha katetaan osin investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.

Määrärahoja esitetään siirrettäväksi seuraavasti:

 •  5.000 euroa projektilta 31103 Perusopetus, kalusto
 • 2.000 euroa projektilta 32001 Liikuntapaikat
 • 2.000 euroa projektilta 90000 TA-määräraha, Liikelaitos Otavia; sekä


2)    antaa aikataulusyistä kasvatus- ja opetuslautakunnalle luvan edetä pienpeliareenan hankinnassa suunnitelman mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimet sen hankkimiseksi ennen valtuuston 22.5.2023 asian varsinaista käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/sivistysjohtaja ja opetusjohtaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.