Kaupunginvaltuusto, kokous 22.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Mikkelin Ampujat ry:lle

MliDno-2017-895

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 15.3.2010 § 26 tehnyt periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 100 000 euroa. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös.

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin sekä delegoimaan päätöksenteon alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginvaltuuston päätökseen lisättiin puheenjohtajan esityksestä selvennyksenä, että väliaikainen rahoitus on saajilleen korotonta. Väliaikaisesta hankerahoituksesta laaditaan kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus.

Mikkelin Ampujat ry on hankkimassa elektroniset taululaitejärjestelmät ammunnan harrastamis- ja harjoittelumahdollisuuksien kehittämiseksi ja ammuntakilpailujen järjestämisen modernisoimiseksi. Hankinnan rahoitus on suunniteltu seuraavasti:

  • Pankkilaina OP Suur-Savosta 140 000,00 euroa
  • Veejjakaja ry:n tuki 147 056,00 euroa
  • Mikkelin ampujien varoista 44 944,00 euroa
  • YHTEENSÄ 332 000,00 euroa.

Mikkelin Ampujat ry esittää, että Mikkelin kaupunki tukisi hanketta lainaamalla seuralle siltarahoituksena hankinnan maksuvaiheessa toukokuussa 2018 Veejjakaja ry:n myöntämää rahoitusta vastaavan osuuden 147.056 euroa. Kun hankinta on toteutettu ja tuen edellyttämä raportointi Veejjakaja ry:lle on tehty ja seura saa myönnetyn tukisumman, maksetaan siltarahoitus viipymättä Mikkelin kaupungille takaisin.

Kokouksessa on nähtävillä Mikkelin Ampujat ry:n rahoitushakemus liitteineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Mikkelin Ampujat ry:lle yhdistyksen Leader- hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 147 056 euroa,
  • myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
  • oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kuvaus

Kokouksessa on nähtävillä Mikkelin Ampujat ry:n rahoitushakemus liitteineen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Mikkelin Ampujat ry:lle yhdistyksen Leader- hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 147 056 euroa,
  • myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
  • oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Outi Kauria esitti valtuutettu Marja Kaupin kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: "Kaupunginhallitus valmistelisi asian siten, että myönnetty rahoitus voisi olla yhteensä enintään 250 000 euroa.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja tiedusteli voidaanko toimenpidealoite hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Ampujat ry/Markku Riittinen, talous- ja elinvoimapalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.