Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite: Opettajien sijaisuuksien hoitaminen (lisäpykälä)

MliDno-2018-1764

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät 20.8.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Nykyisin opettajien sijaisuudet hoidetaan seuraavalla ohjeistuksella:
Sijaisohje

Opettajien sijaisuudet

Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1–3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin.

Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1–2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla.

Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun.

Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta / ryhmästä vastaava opettaja.

Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua.

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme oppilaiden turvallisuudesta ja oppimisesta. Kun opettaja vastaa kahden luokan opettamisesta, lapset eivät saa apua riittävästi tehtävissään ja voi ilmetä työrauhaongelmia. Opettajan ollessa pois luokasta mahdollistuu otollinen tilaisuus kiusaamiseen. Nykyisin ryhmäkoot alkavat olla melko suuria ja oppilaiden joukossa on paljon integroituja sekä monenlaisen tuen avulla tehtävistä suoriutuvia koululaisia. Myös oppilaiden turvallisuus vaarantuu.
Usein irrotetaan omasta tehtävästään S2-opettaja (suomi toisena kielenä opettava opettaja), erityisopettaja tai samanaikaisopettaja paikkaamaan poissaolevaa opettajaa. Tällöin erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat eivät saa riittävästi apua opiskeluunsa. Oppilaan huomioiminen yksilönä sekä uusien opetussuunnitelmien edellyttämä vuorovaikutteinen ja toiminnallinen opetus turvallisessa oppimisympäristössä vaarantuu. Oppilaalla on lain mukaan oikeus saada opetusta ja tämä on koulutuksen järjestäjän huolehdittava.
 Oppilaat tekevät ns. oto-järjestelmässä usein kirjallisia töitä hiljaa jopa 6-7  tuntia päivässä, kolmena päivänä peräkkäin. Ei ihme, jos kouluviihtyvyys vähenee ja oppimistulokset heikkenevät, mikä oli havaittavissa viimeisimmässä PISA-tutkimuksessakin. Ennaltaehkäisevä työ kantaa pitkälle ja syrjäytyneiden määrä vähenee. Sijaisten palkkaamisella on myös työllistävä vaikutus ja sitä kautta tulee myös verotuloja. Lisäksi Mikkelin maine koulukaupunkina lisääntyy. 
Esitämme, että päivitetään sijaistamisohjeet vastaamaan tämän päivän tilannetta niin, että opettajan ollessa pois palkataan pääsääntöisesti sijainen. Jos sijaista ei saada, kunkin yksikön päällikkö harkitsee tapauskohtaisesti huomioiden oppilasaineksen, opetustilan, ryhmäkoon, luokan erityisvaikeudet, oppilaiden tuen tarpeet yms. ratkaisuksi sopivan sijaistamismuodon käyttäen yllä olevia mahdollisuuksia. Sijaistamisohjeessa oleva kohta ”pääsääntöisesti oto-periaatteella” korvataan siis ohjeistuksella ”pääsääntöisesti palkkaamalla sijainen”. Tämä huomioidaan talousarviovalmistelussa turvaamalla vaadittavat resurssit.

Mikkelissä 20. elokuuta 2018

Marita Hokkanen
kaupunginvaltuutettu sd.sit.

Jatta Juhola, Soile Kuitunen, Raine Lehkonen,
Satu Taavitsainen, Markku Aholainen, Hannu Tullinen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Jenni Tissari,
Hanne Vainio, Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.