Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2017-480

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki haluaa olla lapsiperheystävällinen kaupunki. Varhaiskasvatuslinjaukset eivät kuitenkaan tue tätä. Molempien vanhempien ollessa vuorotyöläisiä pienet koululaiset joutuvat tulemaan toimeen yksin jopa vuorokauden. Tässä yksi esimerkki: ”Molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä, jossa työpäivän pituus on vähintään 12h. Työaika 24h ajalla aamusta-yöhön. Työmatka ja työajan pituus huomioiden ei 1. luokkalainen pärjää yksin näin pitkiä aikoja. Lapsi saattaa  joutua olemaan itsenäisesti, jopa vuorokauden. Lisäksi vanhempien työn luonteeseen kuuluu, että työajat voivat vielä venyä suunnitellusta. Lapsen täytyisi huolehtia koko päivän toimet itsenäisesti. mm. kouluun lähtö, ruokailut, koulumatkat, nukkumaan meneminen ja aamulla herääminen kouluun.”

Tämä on todella kohtuutonta pienten alakoululaisten kohdalla. Kaupungin linjaukset ovat vanhanaikaisia ja joustamattomia. Kaikilla perheillä ei ole sukulaisten tukiverkkoa tukenaan. Vaihtoehtona vanhempien työssäkäynnille on, että toinen jää kotiin huolehtimaan lapsista. Tästä on seurauksena kaupungille työllisyyden heikentyminen ja verotulojen menetys sekä lapsiperheiden negatiivinen suhtautuminen kaupunkiin.

Varhaiskasvatuslaki (36/1973) antaa pykälässä 2 kunnille mahdollisuuden päättää lasten hoidosta:

Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.

Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana jona sitä tarvitaan. 

Lisäksi saman lain 11 §:

Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.

Monet kunnat asettavat lapsen edun kaiken edelle, kuten varhaiskasvatuslain henkikin sanoo ja järjestävät vuorohoitoa pienille koululaisille, joiden molemmat vanhemmat käyvät vuorotöissä. Mikkelin tulee olla näiden kuntien kaltainen ja olla todellinen lapsiperheystävällinen kaupunki.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Mikkelin kaupunki muuttaa varhaiskasvatuksen linjauksia niin, että pienet koululaiset saavat tarvittaessa olla päivähoidossa molempien vanhempien ollessa vuorotyössä. Lisäksi haluamme, että kaupunki perkaa tarkasti läpi kaikki varhaiskasvatuksen vanhentuneet, joustamattomat määräykset, jotka heikentävät lapsiperheiden hyvinvointia Mikkelissä.

Mikkelissä 20.02.2017

Jaana Vartiainen
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen,
Kalle Nieminen, Markku Aholainen, Markku Turkia,
Marita Hokkanen, Raine Lehkonen, Hannu Tullinen,
Osmo Ukkonen, Leena Teittinen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Markku Tissari, Arto Seppälä,
Veli Liikanen, Vesa Himanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutetut Olli Nepponen ja Satu Pulkkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.