Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tilintarkastuspalveluiden sopimuksen jatkaminen tilikaudelle 2017

MliDno-2017-318

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta 21.12.2016 § 70

Mikkelin kaupunginvaltuusto on päättänyt 18.3.2013 (§ 46) tilintarkastuspalvelujen hankkimisesta Mikkelin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Valtuusto on em. päätöksellä päättänyt tilintarkastuspalvelujen hankkimisesta toimikauttaan vastaavaksi ajaksi PwC Julkistarkastus Oy:ltä. Valtuustokauden pituuden on päätöstä tehdessä arvioitu olevan tavanomainen neljä vuotta eli vuodet 2013-2016 ja sopimus on tehty kyseiseksi ajaksi. Kuntalain muutoksesta johtuen nykyinen valtuustokausi tulee kuitenkin jatkumaan vuoden 2017 kevään ajan. Kunnallisvaalit järjestetään maalis-huhtikuussa 2017. Tilintarkastuspalvelun tuottajan mahdollinen vaihtuminen kesken tilikauden olisi omiaan aiheuttamaan merkittäviä ongelmia ja lisäkustannuksia tarkastuspalvelujen järjestämisessä. Tilintarkastuspalvelujen osalta on tarkoituksenmukaista jatkaa palvelujen hankintaa olemassa olevan sopimuksen puitteissa myös tilikauden 2017 ajan.

PwC Julkistarkastus Oy on ilmoittanut hyväksyvänsä sopimuskauden jatkamisen tilikauden 2017 ajan - mukaan lukien tilinpäätöksen tarkastaminen - olemassa olevan sopimuksen ehdoilla.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy PwC Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilikausia 2013-2016 koskevan sopimuksen jatkamisen koskemaan myös tilikauden 2017 tilintarkastusta. Sopimusehtoina noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja.

Päätös: Tarkastuslautakunta
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa heti pykälän käsittelyn jälkeen.

__________________________________________________________________________________

Kaupunginvaltuusto 20.2.2017 § 16

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy PwC Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilikausia 2013-2016 koskevan sopimuksen jatkamisen koskemaan myös tilikauden 2017 tilintarkastusta. Sopimusehtoina noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

PwC Julkistarkastus Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.