Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

MliDno-2016-2270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat kunnan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. 

Kaupunginjohtajan asettama konserniohjausryhmä on kehittänyt Mikkelin kaupungin omistajapolitiikkaa kolmen näkökulman avulla, jotka ovat: konserniohje, konserniohjauksen organisointi ja omistajapoliittiset linjaukset. Toimintoja on ulkoistettu ja kaupungin palvelutuotannon vastuita on jaettu vuosien saatossa useille eri toimijoille. Kaupunkikonsernin johtamisessa tärkeintä on eri osapuolten sujuva yhteistyö ja selkeät yhteiset päämäärät.  Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernia yhtenä yksikkönä ja esimerkiksi kriisikuntakriteerit tullaan mittamaan koko konsernin luvuista 2017 alkaen.

Omistajapoliittisia linjauksia on valmistellut konserniohjausryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja Heikki Siira, konsernitarkastaja Aleksi Paananen sekä kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Linjausten valmistelussa on käytetty apuna myös konserniyhteisöjen, konsernivastuuhenkilöiden ja toimialojen asiantuntemusta. Omistajapoliittisten linjausten laatiminen on ajankohtainen kuntakonsernia ympäröivien muutosten keskellä.  Hallintorakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän muodostaminen sekä talouden tasapainotus ajankohtaistavat kuntakonsernin rakenteen ja toimintalinjojen tarkastelua. Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa.

Jaostolle tuodaan liitteenä tiedoksi luonnos omistajapoliittisiksi linjauksiksi. Omistajapoliittisten linjausten perusteella talousarvioon laaditaan omistajapoliittinen ohjelma keskeisistä yhtiökohtaisista toimista vuodesta 2018 alkaen. Vireillä olevia konsernin kehittämistoimenpiteitä edistetään ja ne saatetaan päätökseen vuoden 2017 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Jaosto keskustelee linjausten sisällöstä ja linjausten valmistelun etenemisestä sekä merkitsee ohjeluonnoksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Jaosto päätti, että asian valmistelua jatketaan kaupunginhallituksessa tammikuussa 2017.

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat kunnan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. 

Kaupunginjohtajan asettama konserniohjausryhmä on kehittänyt Mikkelin kaupungin omistajapolitiikkaa kolmen näkökulman avulla, jotka ovat: konserniohje, konserniohjauksen organisointi ja omistajapoliittiset linjaukset. Toimintoja on ulkoistettu ja kaupungin palvelutuotannon vastuita on jaettu vuosien saatossa useille eri toimijoille. Kaupunkikonsernin johtamisessa tärkeintä on eri osapuolten sujuva yhteistyö ja selkeät yhteiset päämäärät.  Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernia yhtenä yksikkönä ja esimerkiksi kriisikuntakriteerit tullaan mittamaan koko konsernin luvuista 2017 alkaen.

Omistajapoliittisten linjausten laatiminen on ajankohtainen kuntakonsernia ympäröivien muutosten keskellä.  Hallintorakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän muodostaminen sekä talouden tasapainotus ajankohtaistavat kuntakonsernin rakenteen ja toimintalinjojen tarkastelua. Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa.

Omistajapoliittisten linjausten perusteella talousarvioon laaditaan omistajapoliittinen ohjelma keskeisistä yhtiökohtaisista toimista vuodesta 2018 alkaen. Vireillä olevia toimenpiteitä edistetään ja ne saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana. Linjauksissa on käytetty uutta 1.6.2017 voimaanastuvaa Mikkelin kaupungin organisaatiorakennetta, mikä näkyy linjauksissa mm. uutena jaoston nimenä. Omistajapoliittiset linjaukset astuvat voimaan heti valtuuston päätöksestä, mutta uutta organisaatiorakennetta sovelletaan vasta 1.6.2017 alkaen.

Omistajapoliittisia linjauksia on valmistellut konserniohjausryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja Heikki Siira, konsernitarkastaja Aleksi Paananen sekä kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Linjausten valmistelussa on käytetty apuna myös konserniyhteisöjen ja toimialojen asiantuntemusta. Omistajapoliittisiin linjauksiin on pyydetty kommentteja Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän 4.10.2016 järjestämässä konsernipäivässä keskeisiltä konserniyhtiöiltä. Lisäksi linjauksia on käsitelty kahdessa kaupungin hallituksen suunnittelukokouksessa alkuvuoden 2017 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset
 2. oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään asiakirjaan myöhemmin tehtävät teknisluonteiset organisaatioympäristössä tapahtuvat muutokset
 3. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet ja
 4. oikeuttaa konsernipalveluiden konserniohjausryhmän tekemään asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Päätös

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti seuraavan tekstimuutoksen sivulle 6 kohtaan 3.2. lisätään virkkeen “Luottamushenkilön suora tietojensaantioikeus ei ulotu kunnan tytäryhtiöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä tarkoitettuja kunnan viranomaisia” tilalle: “Kaupungin uusien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan kaupunginvaltuutettujen oikeus saada yhtiöiltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.”

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Raine Lehkonen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset
 2. oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään asiakirjaan myöhemmin tehtävät teknisluonteiset organisaatioympäristössä tapahtuvat muutokset
 3. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet ja
 4. oikeuttaa konsernipalveluiden konserniohjausryhmän tekemään asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

 

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset:

 1. Valtuutettu Markku Turkia esitti valtuutettujen Raine Lehkosen, Rauni Berdntin ja Veli Liikasen kannattamana sivulle 6 kohtaan 32 seuraavan muutoksen: "Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kuntalaissa säädetyllä tavalla tietoja kaupungin viranomaisilta, ja kuntalain mukainen tiedonsaantioikeus ulotetaan koskemaan myös yhtiömuotoisia tytäryhteisöjä. Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he pitävät toimessaan tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksillä luottamushenkilöiden tietojensaannista. Tietojensaantia koskeva pyyntö esitetään kaupunginkanslialle, jos kyse on kaupungin hallussa olevista tiedoista. Mikäli pyyntö perustuu tytäryhtiön tietojensaantioikeutta koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen, pyyntö esitetään suoraan kyseiselle tytäryhtiölle. Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten."
   
 2. Valtuutettu Erkki Rantalainen esitti valtuutettujen Markku Turkian ja Olli Nepposen kannattamana lisäyksen sivulle 3 kohtaan 2.2. toiseen kappaleseen rivin 6 keskeltä alkaen "Sijoitusomistusten tulee olla riittävästi hajautettuja."
   
 3. Valtuutettu Rauni Berndt esitti valtuutettujen Veli Liikasen ja Markku Turkian kannattamana, että konserniyhtiöiden tilannekatsaukset annettaan kaupunginhallitukselle eikä nyt esitetyllä tavalla kaupunginhallituksen jaostolle.
   
 4. Valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että sivulta 15 kohdasta Etelä-Savon Energia poistetaan lause "Energialiiketoiminnassa tapahtuvat muutokset vaativat energiaomistusten jatkuvaa tarkastelua." Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä ja, että on äänestettävä.

 1. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Markku Turkian esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 kyllä ääntä, 19 ei ääntä, 3 tyhjää ääntä ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 2.
   
 2. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Erkki Rantalaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 kyllä ääntä, 55 ei ääntä, yksi tyhjä ääni ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Erkki Rantalaisen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 3.
   
 3. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Rauni Berndtin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 kyllä ääntä, 17 ei ääntä, 2 tyhjää ääntä ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 4.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 2-4.

Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tytäryhteisöt, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.