Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Eron myöntäminen Paula Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2016-428

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Paula Mäkeläinen on lähettänyt 31.1.2017 seuraavan eropyynnön:

"Olen Essoten valtuustossa Riitta Lapin (vihr.) varajäsen. Eroan tästä varaäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia.
Juvalla 31.1.2017
Paula Mäkeläinen"

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston kokoonpano toimikaudella 2016-2017 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
 1. Pirkko Valtola, toimitusjohtaja
 2. Eero Aho, palomies-sairaankuljettaja
 3. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
 4. Satu Taavitsainen, kansanedustaja
 5. Seija Kuikka, erikoislääkäri
 6. Pekka Moilanen, kirvesmies, yrittäjä
 7. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
 8. Riitta Lappi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
 1. Mali Soininen, yksikönjohtaja, eläkeläinen
 2. Ari Kuikka, everstiluutnantti evp, maanpuolustuspiirin päällikkö
 3. Kari Kokkola, aluejohtaja
 4. Leena Penttinen, aluejohtaja, eläkeläinen
 5. Katriina Noponen, maaseutuyrittäjä
 6. Keijo Siitari, yliluutnantti evp, maanviljelijä
 7. Anne Korhola
 8. Paula Mäkeläinen, yliopettaja

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Paula Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Paula Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Paula Mäkeläiselle ja valitsi hänen sijaansa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi palveluasiantuntija Tiia Raution jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Paula Mäkeläinen, valittu henkilö, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta, kansliapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.