Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Asemakaavan muutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti

MliDno-2016-957

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä syyskuuta 2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylän jälleenrakennuskauden asuinalueella noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen. Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Seurakuntakodista Pihlajatien varrella sekä entisen Lehmuskylän päiväkodin kiinteistöstä Lehmuskadun, Koivukadun ja Poppelitien välisellä alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa otsikossa mainittujen kortteli- ja muiden alueiden rajaus ja käyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa yleisten palveluiden korttelialueita (Y) ja puistoalueita (P). Asemakaavan muutos on käynnistynyt FH Invest Oy:n ja kaupungin aloitteesta.

Asemakaavan muutosehdotuksessa kaava-alueen kortteli 22 on osoitettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR). Lehmuspuistosta lisätään kortteliin noin 902 m² verran pinta-alaa. Kevyenliikenteen reittiä korttelin 22 tuntumasta siirretään noin 10 metriä pohjoisemmaksi.

AR korttelialueen rakennusoikeus on 1554 m2 ja tehokkuusluku on e=0,30. Autopaikoitus sijoitetaan tontille.

Entisen päiväkodin kiinteistö korttelinosa 7 tontit 4 ja 5 muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Alueelle muodostetaan kolme tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 544 km2. Alueen tehokkuusluku on e=0,15.

Autopaikkoja on varattava seuraavasti AR tontit: 1ap/75 m2 ja AO tontit: 2ap/as

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 30 mielipidettä ja yksi lausunto. Ne on huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa. Yhteenveto mielipiteistä, lausunnosta ja niiden vastineista löytyy selostuksen liitteestä 5.

Asemakaavan muutosehdotus selostuksineen jaetaan esityslistan mukana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta , Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Etelä-Savon Energia, teleoperaattorit,  Mikkeli-seura, Miset Oy ja Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys.

Kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:lta peritään kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5.000 € kaavan saatua lainvoiman. Kaavoitusmaksu on mitoitettu siten, että se vastaa kaavoitetusta asemakaavasta syntyvää hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että asia poistetaan esityslistalta. Muutettu esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18. päivänä lokakuuta 2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylän jälleenrakennuskauden asuinalueella noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen. Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Seurakuntakodista Pihlajatien varrella sekä entisen Lehmuskylän päiväkodin kiinteistöstä Lehmuskadun, Koivukadun ja Poppelitien välisellä alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa otsikossa mainittujen kortteli- ja muiden alueiden rajaus ja käyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa yleisten palveluiden korttelialueita (Y) ja puistoalueita (P). Asemakaavan muutos on käynnistynyt FH Invest Oy:n ja kaupungin aloitteesta.

Seurakuntakodin tontti on kaupungin omistama vuokratontti, mutta FH Invest Oy omistaa seurakuntakodin rakennuksen. Seurakunnan ja kaupungin välillä on ollut maanvuokrasopimus, jolla seurakunta on vuokrannut alueen kaupungilta, mutta se ei ole pätevä muutoin kuin em. sopimuskumppaneiden välillä. FH Invest Oy:n kanssa allekirjoitetaan maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaupunginvaltuustossa. Maankäyttösopimuksessa sovitaan asemakaavamuutoksen lainvoimaistumisen jälkeen tapahtuvan tontin luovuttamisen periaatteista. Tontti luovutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän hinnoittelun mukaisella hinnalla.

Lehmuskylän entisen päiväkodin tontti on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa kaava-alueen kortteli 22 on osoitettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR). Lehmuspuistosta lisätään kortteliin noin 902 m² verran pinta-alaa. Kevyenliikenteen reittiä korttelin 22 tuntumasta siirretään noin 10 metriä pohjoisemmaksi.

AR korttelialueen rakennusoikeus on 1544 k-m2 ja tehokkuusluku on e=0,30. Autopaikoitus sijoitetaan tontille.

Entisen päiväkodin kiinteistö korttelinosa 7 tontit 4 ja 5 muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Alueelle muodostetaan kolme tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 544 km2. Alueen tehokkuusluku on e=0,15.

Autopaikkoja on varattava seuraavasti AR tontit: 1ap/75 m2 ja AO tontit: 2ap/as.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 30 mielipidettä ja yksi lausunto. Ne on huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa. Yhteenveto mielipiteistä, lausunnosta ja niiden vastineista löytyy selostuksen liitteestä 5.

Asemakaavan muutosehdotus selostuksineen jaetaan esityslistan mukana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miksei Oy ja Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys.

Seurakuntakodin tontin kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:ltä peritään kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5 000 €. Kaavoitusmaksu on mitoitettu siten, että se vastaa  asemakaavamuutoksesta hakijalle syntyvää hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.

Päätös

Keskustelun aikana Pekka Heikkilä esitti, ettei kaavamuutosta hyväksytä, koska muutoksen yhteydessä osa puistosta muuttuisi tonttialueeksi ilman hyväksyttävää perustetta. Heikkilän esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavaoituspäällikkö Ilkkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miksei Oy ja Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys.

Seurakuntakodin tontin kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:ltä peritään kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5 000 €. Kaavoitusmaksu on mitoitettu siten, että se vastaa  asemakaavamuutoksesta hakijalle syntyvää hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Kirsi Olkkonen saapuivat uudelleen kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.11.-12.12.2016 välisen ajan, ja siitä pyydettiin kaupunginhallituksen päättämät lausunnot.

Ehdotuksesta saatiin lausunnot Museovirastolta, Mikkeli-Seura ry:ltä sekä TeliaSonera Finland Oyj:ltä Heillä ei ollut huomautettavaa.

Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen.

Kaavamuutoksen hakijan FH-Invest Oy:n kanssa laaditaan maakäyttösopimus ennen kaavan kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallituksessa 16.1.2017 §:ssä 14 hyväksytty maankäyttösopimus on allekirjoitettu 15.2.2017.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti valtuutettu Jari Roivaksen kannattamana, että asemakaavan autopaikkatekstiin, "1 autopaikka/75 neliömetriä" lisätään teksti, "mutta kuitenkin siten, että autopaikkoja tulee vähintään yksi autopaikka/asunto ja lisäksi viisi vieraspaikkaa".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Jukka Pöyry on tehnyt kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi äänestäen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Jukka Pöyryn esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 kyllä ääntä, 4 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Merkitään, että valtuutettu Matti Piispa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen (KuntaL 92 §, 17.3.1995/365).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.