Kaupunginvaltuusto, kokous 18.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tililuoton myöntäminen Mikalo Oy:lle

MliDno-2024-453

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, vs. talousjohtaja, janne.skott@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy:n hallitus on kokouksessaan 23.1.2024, § 6 päättänyt esittää Mikkelin kaupungin konsernitilipalveluun liittymistä sekä 1 000 000,00 euron tililuoton hakemista maksuvalmiuden varmistamiseksi. Mikalo Oy on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. 

Mikkelin kaupungin konsernipankkina toimii OP Yrityspankki Oyj (KH 18.1.2021, § 30). Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) konsernitilipalvelun piiriin kuuluu kaupungin lisäksi kaupungin liikelaitokset sekä kaupungin tytäryhtiöitä. Kaupunginvaltuusto on viimeksi 13.11.2023, § 118 vahvistanut konsernisopimukseen liitetyt tililuotot. Vahvistamisen jälkeen Etelä-Savon energia Oy:n yksikkötili ja tiliin liitetty 4 200 000 euron tililuotto lopetaan viikolla 10/2024 energiaomaisuuskaupan tultua voimaan 1.3.2024. 

Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Voimassa olevat, OP Yrityspankki Oyj:n sopimuksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
   

Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat seuraavat:

Mikkelin kaupungin liikelaitokset

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,40 % (kaupungin korko + 0,10 %)


Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/-yhtiöt

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % + 0,10 % = 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,60 % (kaupungin korko + 0,30 %)

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata Mikalo Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikalo Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:

 • Limiittimäärä: 1 000 000,00 euroa
 • Limiittiprovisio/vuosi: 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %
   

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikalo Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikalo Oy:n kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kuvaus

Pykälän oheismateriaalina on Mikalo Oy:n hallituksen kokouksen 2/2024 pöytäkirjanote § 6.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää avata Mikalo Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikalo Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:

 • Limiittimäärä: 1 000 000,00 euroa
 • Limiittiprovisio/vuosi: 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %
   

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikalo Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikalo Oy:n kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikalo Oy, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.