Kaupunginvaltuusto, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Valtuustoaloite: Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelu (lisäpykälä)

MliDno-2019-701

Kuvaus

Valtuutettu Veli Liikanen ym. esittivät 18.3.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Uudet suurselvitykset ovat tuoneet mukanaan erittäin huolestuttavia uutisia Suomen luonnon hyvinvoinnista. Vuoden 2018 lopussa julkaistiin uusi luontotyyppien uhanalaisuusarvio ja maaliskuun alussa lajien uhanalaisuusarvio, joiden visti on selkeä: lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen jatkuu suomessa kiihtyvää tahtia. Tähän asti käytetyt keinot eivät riitä pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Kyse on yhteisestä tulevaisuudestamme. Kehityksen kääntäminen vaatii luontokohteiden suojelun lisäämistä niin kunnan kuin valtionkin mailla. Suojelua on selkeästi edullisinta edistää sellaisissa kohteissa, joissa luonnontilaisten ympäristöjen varjelu hyödyttää myös alueiden virkistyskäyttöä ja matkailuelinkeinoja.

Mikkelin kaupunki on toteuttanut osana metsästrategiatyötään metsiensuojeluohjelma METSOon sopivien kohteiden inventointi- ja suunnitteluhankkeen. Loppuraportti valmistui jo 2011, mutta METSO-kohteiden suojelu ei ole edennyt, vaikka hankkeen loppuraportissa tunnistettiin useita arvokkaita kohteita kaupungin metsistä.

Esitämme, että Mikkelin kaupunki suojelisi METSO-ohjelman keinoin seuraavat alueet:

  1. Metsäkiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella. Anttolan Neitvuorella on merkittävä metsien ja kallioalueiden suojelukokonaisuus pääosin valtion maalla. Neivuori on Hiidenmaan retkeilyreitistöjen solmupaikka, ja Neitvuoren laelta avautuu maakunnan upeimpia järvimaisemia. Nykyiseen suojelukokonaisuuteen liittyy pohjoispuolella kaupungin metsäkiinteistöjä, joilta on arvioitu lukuisia METSO- eli luonnonsuojelullisia arvoja. Syrjäisyyden, maastonmuotojen ja karuuden vuoksi metsätalouden harjoittaminen kiinteistöllä on erittäin rajoitettua. Neitvuoren alueen retkeily- ja matkailukäyttö on vilkastunut selvästi viime vuosina, ja nykyinen suojelualue voi jopa ruuhkautua.
     
  2. Korvensaari Luonterilla. Luonterin järviallas yksi upeimmista Saimaan altaista. Vesi on kirkasta, rannat laajasti rakentamattomia ja saimaannorpan ohella kalastajat ja erityisesti melojat viihtyvät Luonterilla. Myös Luonterin saarien metsät ovat hienoja luonnoltaan ja niitä arvostavat eliöiden lisäksi järvellä liikkuvat retkeilijät ympäri vuoden. Kaupunki on suojellut osan saaristaan yksityisinä suojelualueina, mutta luonnoltaan tärkeä ja maiseman kannalta keskeisellä paikalla sijaitseva Korvensaari on edelleen suurelta osin metsätalousmaana . Saarihakkuut ovat kuitenkin muuttuneet rajoitetummiksi niin vedenlaatu- kuin maisematekijöidenkin vuoksi.
     

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy toimiin edellä mainittujen alueiden suojelemiseksi.

Mikkelissä 18.3.2019

Veli Liikanen
Kerttu Hakala, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen,
Mikko Siitonen, Nina Jussi-Pekka"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että varavaltuutettu Olli Marjalaakso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.