Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asemakaavan muutos / Pankala II

MliDno-2019-131

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä syyskuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6 sekä puistoalueita.

Kaavamuutosalue sijaitsee Mikkelin keskustassa Savilahdenkadun ja Pankalamminkadun välisellä alueella Pankajoen ja Pankalammen läheisyydessä. Mikkelin torille on matkaa noin 800 metriä.

Kaupunki on solminut aiesopimuksen FH Invest Oy:n kanssa kaavamuutosalueen korttelin 18 tonttien 3-6 ja rakennusoikeuden myymistä, kolmesta tontista kaksi on jo myyty ja keskimmäinen tontti on rakennettu lähes valmiiksi.

Kaavamuutos tuli vireille 10.1.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavaan. Lausunnonantaja A on tuonut esille lukuisia näkökohtia, jotka liittyvät meneillään olevaan rakentamiseen ja poikkeamislupaprosesseihin. Kaupungin vastineet ovat luettavissa selostuksen liitteessä 5. Kaupunki järjesti alueellisen ELY-keskuksen kanssa työneuvottelun 17.4.2019.

Kaavamuutos noudattaa Kantakaupungin osayleiskaavan linjauksia joka laajensi keskustan alueen ulottumaan Pankajoelle saakka. Yleiskaava mahdollisti myös asemakaavan pysäköintinormin väljentämisen joka antaa rakentajille enemmän vapauksia päättää tarjottavien pysäköintipaikkojen määrästä.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta jo toteutuneen rakentamisen pohjalta.  Lainvoimaisessa asemakaavassa on viisikerroksisia lamellitaloja, jotka muutoksella halutaan muuttaa pistetaloiksi. Muutoksen yhteydessä yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) poistuu, ja alue liitetään viereisiin tontteihin. Lainvoimaisen asemakaavan rakennusoikeus vaihtelee 5 580 k-m² ja 9 300 k- k-m² välillä pysäköinnin toteutustavasta riippuen, kaavamuutoksella tavoitellaan n. 5 850 k-m² rakennusoikeutta.

Kaava-alue jakaantuu kolmeen tonttiin, joista kullekin sijoittuu 6-kerroksinen pistetalo, autopaikat osin katoksissa, osin avoimina, lähileikki- ja oleskelupiha sisäänkäynnin yhteyteen sekä talojen yhteiskäyttöön ajateltu peli- ja leikkialue tonttien itärajalle. Tonteilla kulkeva jalankulkutie toimii myös pelastustienä.

Hulevedet johdetaan viereiselle puistoalueelle jo rakennettuun hulevesialtaaseen ja sieltä Pankajokeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Savonlinja Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alkua.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Savonlinja Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 10. päivänä helmikuuta 2020 päivätyn asemakaavanmuutoksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 10.10–30.12.2019. Ehdotuksesta saatiin 3 lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ja Telialla ei ollut huomauttamista kaavaan. Kolmas lausunnonantaja uudisti pääosin jo ehdotusvaiheessa esitetyt näkökohdat, mutta toi esille kysymyksiä liittyen tulviin ja hulevesien hallintaan. Lausunnot ja vastineet ovat asemakaavan selostuksen liitteessä 6.

Lausuntojen perusteella hulevesien hallintaan liittyviä kaavamääräyksiä on päivitetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen / Pankala II.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen / Pankala II.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Lakiasiaintoimisto Pentti Puolakka, Savonlinja Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.