Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2019

MliDno-2020-449

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalain 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Muutokset eli menojen ylitysoikeudet, tulojen alitusoikeudet ja toimintakatteen alitusoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (siltä osin. kun määrärahamuutoksia ei ole hyväksytty aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn yhteydessä):

Käyttötalous:

 • Keskusvaalilautakunnan tulot alittuivat 69 205 euroa, koska talousarviossa oli varauduttu maakuntavaaleihin, jotka jäivät toteutumatta. Vastaavasti menot jäivät alle budjetoidun.
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluissa Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa. Ylityksestä 2 186 050 euroa on Essoten alijäämäisen tuloksen johdosta Mikkelin kaupungille tehtyä pakollista varausta.
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa tulojen alitus 41 859,65 euroa myyntituottojen toteuduttua talousarviota pienempinä.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnassa tulojen alitus 86 806,70 euroa ja menojen ylitys 297 004,73 euroa. Tulojen alittuminen johtui mm. päivähoitomaksujen toteutumisesta talousarviota pienempinä. Menoja kertyi budjetoitua enemmän henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.


Investointiosa (hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset yli 5 % ja tulojen alitukset):

 • Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
 • Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
 • Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
 • Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
 • Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa.
 • Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
 • Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
 • Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
 • Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000 euroa
 • Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen, tulojen alitus 20 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa


Investointien määrärahojen ylitykset pystytään kattamaan muiden budjettinsa alittaneiden investointihankkeiden määrärahoista.

Vesiliikelaitos:

 • Liikeylijäämän alitus 397 475 euroa (sitova tavoite 3 140 000 e)
 • Vesiliikelaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen ylitys 482 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2019 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Keskusvaalilautakunnan tulojen alitus 69 205 euroa
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluiden Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunnan tulojen alitus 41 859,65 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnassa menojen ylitys 297 tuhatta euroa ja tulojen alitus 87 tuhatta euroa
 • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitus 397 475 euroa
 • Vesilaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen ylitys 482 000 euroa
 • Investoinnit, Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
 • Investoinnit, Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
 • Investoinnit, Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
 • Investoinnit, Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
 • Investoinnit, Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa
 • Investoinnit, Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
 • Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
 • Investoinnit, Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
 • Investoinnit, Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
 • Investoinnit, Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000 euroa
 • Investoinnit, Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
 • Investoinnit, Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen, tulojen alitus 20 000 euroa
 • Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2019 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Keskusvaalilautakunnan tulojen alitus 69 205 euroa
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluiden Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunnan tulojen alitus 41 859,65 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnassa menojen ylitys 297 tuhatta euroa ja tulojen alitus 87 tuhatta euroa
 • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitus 397 475 euroa
 • Vesilaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen ylitys 482 000 euroa
 • Investoinnit, Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
 • Investoinnit, Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
 • Investoinnit, Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
 • Investoinnit, Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
 • Investoinnit, Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa
 • Investoinnit, Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
 • Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
 • Investoinnit, Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
 • Investoinnit, Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
 • Investoinnit, Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000 euroa
 • Investoinnit, Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
 • Investoinnit, Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen, tulojen alitus 20 000 euroa
 • Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tilintarkastaja, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.