Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus kolmen tunnin jälkeen

MliDno-2018-2380

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Juhani Oksman esitti 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Aloite valtuuston kokouksen 50 %:n kokouspalkkion korotus 3 tunnin ylittävältä ajalta on poistettava kaupungin hallintosäännöstä.

Juhani Oksman
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti käynnistää 14.10.2019 § 394 tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021. Neuvotteluiden tavoitteena oli ensisijaisesti pysyvien henkilöstösäästöjen ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä toteutuminen. Yhtenä muuhun kuin henkilöstöön kohdistuvana säästökohteena neuvotteluissa oli, että kaupunki luopuisi kokouspalkkioiden 50 %:n korotuksesta tilanteessa, jossa kokous kestää yli kolme tuntia.

Toimielimien kokouksista on maksettu luottamushenkilöille kokouksen kestosta johtuvia korotettuja palkkioita vuosina 2018 ja 2019 seuraavasti:
 

 

                     Vuosi 2018                      Vuosi 2019
Toimielin palkkio
x 1
koro-
tuksen      
osuus
Yhteensä      palkkio
x 1
koro-
tuksen     
osuus

Yhteensä

Kaupunginvaltuusto 53 300 11 730 65 030 59 230 14 660 73 890
Kaupunginhallitus +
suunnittelukokous
51 690 18 515 70 205 56 695 20 930 77 625
Konserni- ja
elinvoimajaosto
15 295 0 15 295 12 015 1 030 13 045
Hyvinvoinnin ja osalli-
suuden lautakunta
16 200 1 425 17 625 16 200 2 138 18 338
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
13 780 2 660 16 440 15 150 1 330 16 480
Kaupunkiympäristö-
lautakunta
20 380 3 800 24 180 17 240 2 280 19 520
Haukivuoren aluejohtokunta 2 850 1 330 4 180 2 420 380 2 800
Yhteensä 173 495 39 460 212 955 178 950 42 748 221 698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaupunginhallitus käsitteli 16.1.2020 § 19 yhteisneuvotteluiden neuvottelutulosta. Kaupunginhallitus päätti henkilöstövähennyksistä, muista henkilöstöön liittyvistä ja muuhun kuin henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitus päätti, että palkkioihin kohdistuvat toimenpiteet huomioidaan hallintosäännön päivittämisessä ennen vuoden 2021 kuntavaaleja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Juhani Oksmanin valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Juhani Oksmanin valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.