Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1220

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Olli Marjalaakso anoo eroa konserni-​ ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokoonpano toimikaudella 2019-​2021 on seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Marjalaakso Olli,​ myynti-​ ja markkinointijohtaja,​ HTM,​ Pj
 2. Salo-​Oksa Armi,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä
 3. Tikkanen Petri,​ työsuojeluasiantuntija
 4. Leskinen Ulla,​ pääluottamusmies
 5. Tissari Jenni,​ sairaanhoitaja,​ seksuaalineuvoja
 6. Kakriainen Markku,​ insinööri,​ maakuntaneuvos,​ 2. VPJ
 7. Kauria Outi,​ varatuomari,​ mökkiyrittäjä
 8. Marttinen Jussi,​ muusikko,​ 1. VPJ
 9. Saikkonen Jukka,​ sosionomi


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Soininen Mali,​ KM,​ yksikön johtaja,​ eläkeläinen
 2. Vuori Juha,​ vanhempi konstaapeli,​ eläkeläinen
 3. Nieminen Kalle,​ terveystarkastaja,​ eläkeläinen
 4. Siiskonen Anni,​ sairaanhoitaja
 5. Vartiainen Jaana,​ lastentarhanopettaja
 6. Kauppi Marja,​ fysioterapeutti,​ yrittäjä
 7. Sorasahi Vesa,​ DI,​ yrityskonsultti
 8. Heinänen Raimo,​ yrittäjä
 9. Siitonen Mikko,​ lehtori

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Olli Marjalaaksolle hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää konserni- ja elinvoimajaostolle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Olli Marjalaaksolle hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää konserni- ja elinvoimajaostolle uuden puheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Olli Marjalaaksolle ja valitsi hänen sijaansa konserni- ja elinvoimajaoston jäseneksi eläkeläinen vanhempi konstaapeli Juha Vuoren sekä valitsi toimistusjohtaja, yrittäjä Armi Salo-Oksan varajäseneksi upseeri, majuri Juhani Sihvosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto nimesi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajaksi toimitusjohtaja, yrittäjä Armi Salo-Oksan.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiiin kokouksessa.

Tiedoksi

Olli Marjalaakso, valittu jäsen, valittu varajäsen, nimetty puheenjohtaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.