Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Asemakaavan muutosehdotus / Vankilan myymälä

MliDno-2017-829

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä toukokuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutoksen luonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustan historiallisella ruutukaava-alueella valtakunnallisesti arvokaan vankilan kulttuuriympäristön tuntumassa ja Hänninkentän reunalla.  Hallitustorille suunnittelualueelta on matkaa noin 300 metriä. Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on 3 166m².

Kaavalle asetetut tavoitteet

Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt omistaa suunnittelualueen kiinteistön, jonka nykyisen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on päättymässä eikä tontille ole tiedossa valtion omaa toimintaa. Senaatti-kiinteistöt on hakenut asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen keskustatoimintojen korttelialueeksi.

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle kaupunkikuvallisesti laadukas kerrostalopainotteinen täydennysrakentaminen. Suunnittelun pohjalta määritellään täydennysrakentamisen mitoitus, korkeudet ja sijainti. Kohteella on erityinen kaupunkikuvallinen merkitys sen sijaitessa vankilan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vieressä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin ruutukaavakeskustassa olevan infrastruktuurin, kattavien palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alueelle muodostuu keskustatoimintojen korttelialue (C), johon osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 5 350 k-m². Kokonaisrakennusoikeuden määrään lisäys on noin 918 k-m². Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee Kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavahanke on tullut vireille lähettämällä osallisille osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.4.2017 - 8.5.2017 OAS:sta saatiin kahdeksan mielipidettä ja neljä lausuntoa.

Mikkeli-Seura ry

Mikkeli-Seura ry esitti kantanaan, että suunnittelussa on huolehdittava siitä, että toteutettavat uudisrakennukset istuvat nykyiseen kaupunkikuvaan, eikä niiden kattokorkeus poikkea oleellisesti lähiympäristöstä. Vankilan alue valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna ympäristönä vaatii myös arvoisensa huomioinnin.

Etelä-Savon pelastuslaitos

Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Museovirasto

Museoviraston lausunto koski Suomen Pankin kiinteistöä, joka on eriytetty omaksi hankkeekseen.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön lausunto koski Suomen Pankin luovutuspäätöstä.

Mielipide 1

Henkilö esitti mielipiteen asemakaavoituksen osalta, jossa ehdotettiin leikkipaikkaa Linnankadun ja Päiviönkadun kulmaukseen. Rakennukset eivät saisi ylittää nykyistä suojeltua rakennusta korkeudeltaan. Tonttiliittymä olisi tehtävä suojellun rakennuksen päädyn läheltä.

Mielipiteet 2-8

Mielipiteet koskivat Suomen Pankin kiinteistöä, joka on eriytetty omaksi kaavahankkeekseen.

Asemakaavan aloitusvaiheessa järjestettiin kaupungintalon valtuustosalin aulatilassa vapaamuotoinen yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa saatu palaute on merkitty osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden joukkoon.

Kaavaratkaisun sisältö

Suunnittelualueelle on laadittu kaksi erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa, joiden keskeinen ero on kerrosluvussa ja rakentamisalueen sijoituksessa. Asemakaavan muutosta varten Senaatti-kiinteistöt on tilannut suunnitelmaluonnoksia korttelialueelle.

Suunnittelualueen olosuhteista johtuen täydennysrakentamisen sijoittamiselle ei ole montaa luontevaa vaihtoehtoa. Vankilaan liittyvät toiminnot ja suojeltu 50-luvun asuinkerrostalo aiheuttavat rajoitteita korttelin suunnittelun osalta.

Asemakaavan muutoksessa alue on tarkoitus osoittaa keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Alueelle saa sijoittaa majoitus-, asuin-, palvelu-, liike- ja toimistorakentamista.

VAIHTOEHTO 1

Vaihtoehdossa 1 kerrosluvut ovat seitsemän (VII), viisi (V) ja kolme (III).  Kokonaisrakennusoikeuden määrä on 5 250 k-m², josta suojellun kerrostalon osuus on 1250 k-m². Autopaikkoja osoitetaan yhteensä n. 46 kpl. Rakennusmassat sijoittuvat Päiviönkadun suuntaisesti.

VAIHTOEHTO 2

Vaihtoehdossa 2 kerrosluvut ovat kuusi (VI), viisi (V) ja kolme (III).  Kokonaisrakennusoikeuden määrä on 5350 k-m², josta suojellun kerrostalon osuus on 1250 k-m². Autopaikkoja osoitetaan yhteensä n. 47 kpl.

Rakennusmassat sijoittuvat Linnankadun suuntaisesti.

Kummassakin vaihtoehdossa pysäköinti osoitetaan kannen alle ja osa autopaikoista varataan piha-alueelle. Vankilan toimintoja varten alueelle varataan n. 10 autopaikkaa.

Muutosten seurauksena kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy max.  917 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa max. 5 350  k-m², jolloin aluetehokkuudeksi muodostuu n. e=1,70.

Pysäköintimitoitus

Asunnot 1 autopaikka / 150 k-m² pysäköintilaitokseen sijoitettuna,

1 autopaikka / 130 k-m² maanpäälle sijoitettuna.

- myymälä- ja liiketilat 1 ap / 50 k-m².

- majoitus, palvelu, toimistot, ravintolat ja kokoustilat 1 ap / 70 k-m²

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana vankilan myymälän rakennus on dokumentoitu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti vaihtoehdot Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 17 koskevan asemakaavan muutosehdotukseksi sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa ne julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin vankila, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti vaihtoehdot Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 17 koskevan asemakaavan muutosehdotukseksi sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa ne julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin vankila, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä syyskuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.  

Suunnittelualue

Muutos koskee Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 17.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustan historiallisella ruutukaava-alueella valtakunnallisesti arvokaan vankilan kulttuuriympäristön tuntumassa ja Hänninkentän reunalla.  Hallitustorille suunnittelualueelta on matkaa noin 300 metriä. Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on 3 166m².

Kaavalle asetetut tavoitteet

Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt omistaa suunnittelualueen kiinteistön, jonka nykyisen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on päättymässä eikä tontille ole tiedossa valtion omaa toimintaa. Senaatti-kiinteistöt on hakenut asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen keskustatoimintojen korttelialueeksi.

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle kaupunkikuvallisesti laadukas kerrostalopainotteinen täydennysrakentaminen. Suunnittelun pohjalta määritellään täydennysrakentamisen mitoitus, korkeudet ja sijainti. Kohteella on erityinen kaupunkikuvallinen merkitys sen sijaitessa vankilan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vieressä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin ruutukaavakeskustassa olevan infrastruktuurin, kattavien palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alueelle muodostuu keskustatoimintojen korttelialue (C), johon osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 5 350 k-m². Kokonaisrakennusoikeuden määrään lisäys on noin 918 k-m². Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavahanke on tullut vireille lähettämällä osallisille osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.4.2017 - 8.5.2017 OAS:sta saatiin kahdeksan mielipidettä ja neljä lausuntoa.  Kaavaselostuksen liite 5.

Asemakaavasta laadittiin kaksi kaavaluonnosta, jotka olivat nähtävillä 13.6.2019 – 23.8.2019. Luonnoksista jätettiin yhteensä seitsemän lausuntoa (kaavaselostus liite 5)

Kaavaratkaisun sisältö

Suunnittelualueen olosuhteista johtuen täydennysrakentamisen sijoittamiselle ei ole montaa luontevaa vaihtoehtoa. Vankilaan liittyvät toiminnot ja suojeltu 50-luvun asuinkerrostalo aiheuttavat rajoitteita korttelin suunnittelun osalta.

Asemakaavan muutoksessa alue on tarkoitus osoittaa keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Alueelle saa sijoittaa majoitus-, asuin-, palvelu-, liike- ja toimistorakentamista.

Asemakaavaehdotus on laadittu kaavaluonnos vaihtoehdon 1 perusteella. Kerrosluvut ovat seitsemän (VII), viisi (V) ja kolme (III).  Kokonaisrakennusoikeuden määrä on 5 250 k-m², josta suojellun kerrostalon osuus on 1250 k-m². Autopaikkoja osoitetaan yhteensä n. 46 kpl. Rakennusmassat sijoittuvat Päiviönkadun suuntaisesti.

Pysäköintimitoitus

Asunnot 1 autopaikka / 150 k-m² pysäköintilaitokseen sijoitettuna,

1 autopaikka / 130 k-m² maanpäälle sijoitettuna.

- myymälä- ja liiketilat 1 ap / 50 k-m².

- majoitus, palvelu, toimistot, ravintolat ja kokoustilat 1 ap / 70 k-m²

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana vankilan myymälän rakennus on dokumentoitu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 17 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin vankila, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 17 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin vankila, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä tammikuuta 2020 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

”Asemakaavan muutosehdotus (päivätty 17.9.2019) oli nähtävillä ajalla 10.10. – 11.11.2019. Postilakon vuoksi muistutuksia on otettu vastaan vielä nähtävilläoloajan jälkeen. Asemakaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa ja neljä muistutusta (kaavaselostus liite 5).

Ehdotusvaiheesta saadun palautteen perusteella on lisätty uudisrakennusten julkisivuja koskeva kaavamääräys. Kaavaselostukseen on tehty korjauksia ja täydennyksiä.

Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 17 koskevan asemakaavan muutoksen / Vankilan myymälä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginhallituksessa 20.1.2020 §:ssä 16 hyväksytty maankäyttösopimus on allekirjoitettu 5.3.2020.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 17 koskevan asemakaavan muutoksen / Vankilan myymälä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, muistutuksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.