Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Mikkelin kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti

MliDno-2020-543

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2019 on valmistumassa. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kaupungin strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä kehittäminen. Tulosten pohjalta voidaan arvioida edelliselle vuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista henkilöstöjohtamisen osalta. Raportin alussa kuvataan strategiselle henkilöstöjohtamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista kertomusvuonna. Muilta osin Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti pyrkii noudattamaan henkilöstövoimavarojen kuvaamisen, raportoinnin ja tunnuslukujen osalta Kuntatyönantajien henkilöstövoimavarojen arvioinnin suositusta.

Raportin sisältämät laadulliset ja määrälliset tiedot perustuvat tilanteeseen 31.12.2019 ja ne on koottu henkilöstöhallinnon ja kirjanpidon järjestelmistä sekä KEVA:n ja kuntatyönantajien tilastoista. Tietojen kokoamisesta ja raportin kirjoittamisesta on vastannut henkilöstöpalveluiden tiimi.

Työhyvinvointi ja sen johtaminen on ollut kehittämisen painopisteenä. Kertomusvuonna otettiin käyttöön työelämän laatua ja tuottavuutta kuvaava aava QWL-indeksi. Vuotta 2019 leimasi uusien henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto, minkä takia osaamisen hallinnan tietojärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle 2020.

Kaupunkirakenneselvitykseen ja palvelusuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamista varten laadittiin kaupungin tavoiteorganisaatio, joka sisältää 120 henkilötyövuosivähennystavoitteen vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämän jälkeen, loppuvuodesta, kaupunki kävi YT-neuvottelut, joiden tuloksena löydettiin vaadittavat 4,6 M€ henkilöstösäästöt, jotka tulee toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Neuvottelujen tuloksena kaupunginhallitus päätti 90 tehtävän vähentämisestä mikä vastaa 83 henkilötyövuotta. Neuvottelutulokseen ei sisältynyt lomautuksia.

Kaupungin tavoite vähentää henkilöstöä ja henkilötyövuosia alkoi toteutua vuonna 2019. Vuoden lopussa henkilöstöä oli 50 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa ja henkilötyövuodet vähenivät kertomusvuonna 46:lla. Palkkasumma kasvoi kuitenkin noin miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa yleisistä palkankorotuksista.

Työterveyshuollon kustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla, mutta tavoitteisiin nähden kulut ovat edelleen turhan korkeat painottuen tavoitetta enemmän sairaudenhoidolliseen työterveyteen. Tavoitteena on, että henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat alle 15 henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2019 luku oli 15,4 ja sairauspoissaolot olivat lievässä kasvussa. Henkilöstön ikärakenne on hienoisessa laskussa ja vanhuuseläkkeelle jäi noin 40 % vähemmän henkilöitä kuin edellisinä vuosina

Henkilöstöraportti vuodelta 2019 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käy henkilöstöraportin pohjalta keskustelun vuoden 2019 henkilöstötavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstökertomus lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kokouksen jälkeen YT-neuvottelukunnan jäsenille lähetetään henkilöstöjohtajan tekemä esitys henkilöstöraportista. Henkilöstöraportti lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.56-19.05.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.