Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019

MliDno-2020-449

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten taseet siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu vähentämällä kokonaismenoista ja -tuloista kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja -tuloihin. Yksiköiden määrärahojen käyttöön sisältyy sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen Mikkelin kaupungin taseessa on kertyneitä alijäämiä 42,2 miljoonaa euroa. Tilikauden 2019 alijäämä oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli alijäämää 8,45 miljoonaa euroa, ja tilinpäätöksen 2019 yhteydessä liikelaitos Otavian nettilukiotoiminnan valtionosuuksia koskevan takaisinperintäpäätöksen mukainen 15,65 miljoonaa euroa kirjattiin taseeseen edellisten tilikausien alijäämiin.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden 2019 tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 18,34 miljoonaa euroa alijäämäinen.

 

Tilikauden 2019 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroa 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot yht.

63 872

60 477

Valm. omaan käyttöön 614

471

Toimintakulut yht. -382 225

-370 437

Toimintakate -317 739

-309 489

Verotulot 204 311

199 834

Valtionosuudet 114 898

110 712

Rahoitustuotot ja -kulut 1 662

2 585

Vuosikate 3 132

3 642

Poistot ja arvonalentumiset -21 474

-17 644

Tilikauden tulos -18 342

-14 002

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 259

673

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -18 083

-13 329

 

Talousarviota heikompaan tilikauden tulokseen johtivat sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetoitua suuremmat kustannukset, verotulojen odotettua heikompi kasvu osin verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuen sekä kertapoistoina tehdyt arvonalentumiset. Edellä mainittujen poikkeamien yhteisvaikutus talousarvioon nähden oli yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kaupungin oman palvelutoiminnan tulot ylittivät ja menot alittivat alkuperäisen talousarvion, kun taas sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ja alijäämäkirjauksen summa ylitti alkuperäisen talousarvion peräti 20,7 miljoonalla eurolla.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2019 muodostuneen 18 083 034,07 euron alijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -18 341 580,77 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 29 692,28 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 228 892,13 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäystä 37,71 euroa.
 • kirjataan tilikauden alijäämä 18 083 034,07 euroa tilikauden yli/alijäämän tilille taseeseen.

 

Alijäämää on taseessa vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen 42 184 315,18 euroa.

Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Kaupungin tilinpäätöskirjaan liitettyyn Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian erillistilinpäätökseen on lisätty teknisenä korjauksena selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitos Otavian johtokunta käsittelee ko. täydennyksen toimintakertomukseensa seuraavassa kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja talousjohtaja Heikki Siira selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus antoi 30.3.2020 § 105 vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Korjattu vuoden 2019 tilinpäätöskirja on liitteenä.

Kirjaan on tehty seuraavat tekniset korjaukset:

 • s. 32, alaotsikon Tulojen kehitys alla olevaan tekstiin kolmanteen kappaleeseen vaihdettu vuosiluku 2018 luvuksi 2019
 • s. 32 alaotsikon Toimintakulujen kehitys alla kolmanteen kappaleeseen vaihdettu luku 2,4 miljoonaa luvuksi 1,6 miljoonaa
 • s. 53 ensimmäisen kappaleen kolmannella rivillä korjattu kohta ”…vielä toistaiseksi. Vuodesta 2018….” muotoon ”…vielä tällä hetkellä, mutta vuodesta 2018….”
 • s. 57 ensimmäisen rivin kohta ”osake- ja taseomaisuuden” korjattu muotoon ”osake- ja muun taseomaisuuden”
 • s. 167 alareunanassa olevaan taulukkoon, jossa on esitetty tuloveropsorentit, verotettavat tulot ja muutosprosentti, korjattu v. 2017 tuloveroprosentti luvusta 20,00 luvuksi 20,50
 • s. 209 liitetiedossa 38 esitettyjä vuokravastuita on korjattu sekä vuodelta 2018 että 2019. Liitetiedon 38 summien lisäksi korjaus vaikuttaa
  • sivulla 42 esitettyihin kaupungin tunnuslukuihin "Velat ja vastuut käyttötuloista %", "Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj.euroa" ja "Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas", sekä
  • sivulla 52 esitettyihin konsernin tunnuslukuihin "Lainat ja vuokravastuut 31.12. 1000 €" ja "Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas".

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätökseen tehdyt tekniset korjaukset.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 30.3.2020, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on 26.5.2020 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa esittänyt Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätös

Asiasta käyttivät alustuspuheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Heli Kauppinen. Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Pöyry, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Armi Salo-Oksa, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Jussi-Pekka, Perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Raimo Heinänen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnan esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että pykälät 50, 51 ja 52 käsiteltiin samanaikaisesti.

Merkitään, että nuorisovaltuuston puheenjohtaja Katriina Janhunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että valtuutettu Jussi Marttinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja samalla hänen varavaltuutettu Vesa Himanen poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.