Kaupunginvaltuusto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2020

MliDno-2020-2369

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Vuoden 2020 talousarvioon kohdistuvat seuraavat tulojen alitukset, menojen ylitykset ja toimintakatteen alitukset (siltä osin, kun määrärahamuutoksia ei ole hyväksytty aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn yhteydessä)

 

Käyttötalousosa

Tulojen alitukset

 • Ympäristölautakunnan tulojen alitus 12 835 euroa. Tulojen alitus johtui koronapandemian vaikutuksista terveysvalvonnan suunnitelmalliseen valvontaan (epidemian alussa tehtiin vain välttämättömät tarkastukset Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti) sekä kuntalaskutuksen pienentymisestä menojen alituttua talousarvioon verrattuna. 
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 424 683 euroa. Varhaiskasvatuksen maksutulot ja perusopetuksen avustajapalkkioiden kertyivät odotettua pienempinä.
 • Ruoka- ja puhtauspalveluiden (nettositova) toimintakatteen alitus 109 757 euroa. Korona vaikutti ruokapalvelujen kokonaiskysynnän supistumisen ja erikoisjärjestelyjen myötä ateriakohtaisiin elintarvikekustannuksiin korottavasti.


Menojen ylitykset

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin Essotelta on varattu vuoden 2020 muutetussa talousarviossa 210,027 miljoonaa euroa. Kuntalaskutuksen loppusumma Mikkelin osalta on 210,577 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittävät muutetun talousarvion 550 000 eurolla.
 • Muu hallinto- ja elinvoimapalvelut (ilman Ruoka- ja puhtauspalveluja ja Essotea) menot ylittyvät 126 000 euroa. Ylitys johtuu vuosien 2017-2018 henkilösivukulujen tasetilien tulosvaikutteisesti tehdyistä täsmäytyksistä.


Investointiosa

Hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset vuodelta 2020:

 • Kattilansillanpäiväkoti +16.000 euroa 
 • Otavan päiväkoti +1.000 euroa 
 • Mikaelin kunnostus +3.000 euroa 
 • Rantakylän kentän huoltorakennus +10.000 euroa 
 • Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt +3.000 euroa 
 • Virastotalon peruskorjaus +115.000 euroa 
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen +44.000 euroa 
 • Puistot ja leikkipaikat +5.000 euroa 
 • Naistingin lintukosteikko +8.000 euroa 
 • Uimarantojen kunnostukset +1.000 euroa 
 • Liikuntapaikkojen kunnostukset +35.000 euroa 


Investointimenojen ylitykset yhteensä 241 000 euroa voidaan kattaa muiden projektien määrärahoista. Kokonaisuutena peruskaupungin investointimenot alittavat talousarvion 6 776 000 euroa.

 • Kaupunkiympäristölautakunnan tulojen alitus maa- ja vesialueiden myyntitulojen osalta 94 000 euroa


Vesiliikelaitos

 • Metsä-Sairilan puhdistamohankkeen investointimenojen ylitys 3,07 miljoonaa euroa. Puhdistamoinvestoinnin v. 2020 lopullinen toteuma oli 27,47 miljoonaa, kun tilikauden aikana muutetussa talousarviossa investointiin oli budjetoitu 24,40 miljoonaa. 


Etelä-Savon Pelastuslaitos

 • Investointimenot ylittivät talousarvion 60 000 eurolla. Investointeihin liittyvät tulot alittivat talousarvion 61 000 eurolla. Tulojen alitus johtui kirjausteknisestä syystä, sillä 179 000 euroa investointiavustustuloista kirjautui käyttötalouden puolelle. Investointimäärärahoihin haetaan tilinpäätöksen yhteydessä menojen ylityslupaa 60 000 euroa ja tulojen alituslupaa 61 000 euroa, mutta kirjaustekninen syy huomioiden voidaan katsoa investointikokonaisuuden toteutuneen talousarviota paremmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2020 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Ympäristölautakunnan tulojen alitus 12 835 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 424 683 euroa
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluiden Essoten menojen ylitys 549 452 euroa
 • Muut hallinto- ja elinvoimapalvelut (ilman Ruoka- ja puhtauspalveluita ja Essotea) menojen ylitys 126 000 euroa.
 • Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen alitus 109 757 euroa
 • Investoinnit, Kattilansillanpäiväkoti +16 000 euroa 
 • Investoinnit, Otavan päiväkoti +1000 euroa
 • Investoinnit, Mikaelin kunnostus +3000 euroa
 • Investoinnit, Rantakylän kentän huoltorakennus +10 000 euroa
 • Investoinnit, Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt +3000 euroa
 • Investoinnit, Virastotalon peruskorjaus +115 000 euroa
 • Investoinnit, Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen +44 000 euroa
 • Investoinnit, Puistot ja leikkipaikat +5000 euroa
 • Investoinnit, Naistingin lintukosteikko +8000 euroa
 • Investoinnit, Uimarantojen kunnostukset +1000 euroa
 • Investoinnit, Liikuntapaikkojen kunnostuksen +35 000 euroa
 • Investoinnit, Maa- ja vesialueiden myyntitulot -94 000 euroa
 • Investoinnit, Vesiliikelaitoksen puhdistamoinvestointi +3 070 000 euroa
 • Investoinnit, Etelä-Savon Pelastuslaitoksen investointimenot +60 000 euroa
 • Investoinnit, Etelä-Savon Pelastuslaitoksen investointitulot -61 000 euroa


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2020 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Ympäristölautakunnan tulojen alitus 12 835 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 424 683 euroa
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluiden Essoten menojen ylitys 549 452 euroa
 • Muut hallinto- ja elinvoimapalvelut (ilman Ruoka- ja puhtauspalveluita ja Essotea) menojen ylitys 126 000 euroa.
 • Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen alitus 109 757 euroa
 • Investoinnit, Kattilansillanpäiväkoti +16 000 euroa 
 • Investoinnit, Otavan päiväkoti +1000 euroa
 • Investoinnit, Mikaelin kunnostus +3000 euroa
 • Investoinnit, Rantakylän kentän huoltorakennus +10 000 euroa
 • Investoinnit, Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt +3000 euroa
 • Investoinnit, Virastotalon peruskorjaus +115 000 euroa
 • Investoinnit, Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen +44 000 euroa
 • Investoinnit, Puistot ja leikkipaikat +5000 euroa
 • Investoinnit, Naistingin lintukosteikko +8000 euroa
 • Investoinnit, Uimarantojen kunnostukset +1000 euroa
 • Investoinnit, Liikuntapaikkojen kunnostuksen +35 000 euroa
 • Investoinnit, Maa- ja vesialueiden myyntitulot -94 000 euroa
 • Investoinnit, Vesiliikelaitoksen puhdistamoinvestointi +3 070 000 euroa
 • Investoinnit, Etelä-Savon Pelastuslaitoksen investointimenot +60 000 euroa
 • Investoinnit, Etelä-Savon Pelastuslaitoksen investointitulot -61 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tilintarkastaja, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.