Kaupunginvaltuusto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtuustoaloite Kitereen yksityistien muuttamisesta kaavatieksi Ristiinassa tulevan asemakaavoituksen yhteydessä (lisäpykälä)

MliDno-2021-1215

Kuvaus

Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Kitereentie Ristiinan pitäjän taajamassa on ollut ulkopuolisen läpiajoliikenteen tie vuosia. Tietä kuljetaan suoraan Parkkilan ja Löydön suunnalta Ristiinan taajaman yrityksiin ja päinvastoin edellä mainittuihin suuntiin. Kitereentie on jäänyt aiemmin poistetusta Valtatie 13 linjauksen muutoksesta käyttötieksi, jota hoidettiin kunnan ja tielaitoksen toimesta. Tien varressa on pysyvää asutusta 22 taloutta. Tien läheisyydessä on myös uusi Huumon asuinalue. Kuntaliitoksen jälkeen Kitereentie sai tien parantamisavustusta Mikkelin kaupungilta ja valtiolta perusparannushankkeeseen ja se muutettiin yksityistieksi.

Kitereen yksityistien tiekunta on ollut huolissaan suurista liikennemääristä, ajonopeuksista ja liikenneturvallisuuden vaarantumisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 23.2.2021 päätynyt Kitereentien yksityistiekunnan esityksestä ja Pohjois-Savon Ely-Keskuksen puollosta liikenteen rajoittamiseen Kitereen yksityistiellä,liikennemerkein moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty sekä lisäkilvellä tonteille ajo sallittu.

Ristiinan yleiskaava on saatu eteenpäin ja seuraavaksi tarkistetaan asemakaava.

Asemakaavan yhteydessä tulee tarkastella kaikki kaava-alueet ja myös kaavatiet.

Huumon uusi kaava-alue tulee lähelle Kitereentietä.

Valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät tässä yhteydessä tarkistettavan myös Kitereentien käyttö ja mahdollinen muutos kaavatieksi, jolloin saadaan kaikki kaava-alueen asukkaat, yritykset yhdenvertaiseen asemaan ja parannetaan taajaman saavutettavuutta. Sama menettely tulee tehdä myös muiden pitäjien taajamissa, jos siellä on vastaavanlaisia tieosuuksia.

Mikkelissä 15.3.2021

Jaakko Väänänen

Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Marja Kauppi,
Keijo Siitari, Pekka Pöyry, Markku Kakriainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.