Kaupunginvaltuusto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Rakennuskielto Siikasaareen osaan tilasta 491-487-2-240

MliDno-2021-891

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun rakennuskiellon kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Rakennuskiellon tarpeellisuus on tullut esille poikkeamislupamenettelyn aikana.

Alueella voimassa oleva Luonterin rantayleiskaava on hyväksytty 10.6.1996. Tila 491-487-2-240, jolle rakennuskielto halutaan asettaa, sijaitsee Siikasaaressa n. 12 km Anttolan kirkonkylästä koilliseen. Tilalle on kaavassa osoitettu yksi lomarakennusten rakennuspaikka. Rakennuskieltoon halutaan asettaa rantayleiskaavassa tilan pohjoisrajalle merkitty rakennuspaikka, sillä tilan rakennukset on rakennettu kaavan vastaisesti etelämmäs kaavan maa- ja metsätalousalueelle. Rakennuskielto tarvitaan, ettei tilalle muodostuisi kahta rakennuspaikkaa voimassa olevan rantayleiskaavan vastaisesti.

Käynnissä olevan poikkeamislupamenettelyn kautta tehdään mahdolliseksi myöntää rakennuslupa rakennuksille, jotka nyt sijaitsevat rantayleiskaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolella. Aiempi rakennuslupa on rauennut, kun rakennustyöt ovat jääneet kesken. Ilman uutta rakennuslupaa töitä ei saa jatkaa.

Alueen yleiskaavaa tullaan muuttamaan niin, että edellä mainitun tilan rakennusoikeus siirretään sille alueelle, johon rakennukset on rakennettu tai rakenteilla. Rakennuskiellon tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes yleiskaavan muutos tulee voimaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan rakennuskielto voidaan määrätä, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.

Mikkelissä toimivaltaa ei ole delegoitu, joten päätösvalta on kaupunginvaltuustolla.

Maanomistajaa on asiassa kuultu eikä hän vastusta rakennuskiellon määräämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se vie kaupunginvaltuuston päätettäväksi rakennuskiellon määräämisen edellä mainittuun osaan tilaa 491-487-2-240, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonta puoltaa rakennuskiellon määräämistä osalle tilaa 491-487-2-240 siihen saakka, kunnes osayleiskaavan muutos kyseisen tilan osalta on tullut voimaan. Tilalle on rakennettu tai rakenteilla rakennuksia, jotka sijaitsevat nykyisen osayleiskaavan vastaisesti alueella, jolla ei ole rakennusoikeutta. Jotta rakennustöiden jatkamiselle tällaisessa paikassa voi myöntää rakennusluvan, tarvitaan poikkeamislupa. Tilalle on myönnetty poikkeamislupa, jonka ehtona on rakennuskiellon voimaantulo tilan sille osalle, jossa kaavan mukainen rakennuspaikka sijaitsee. Tällä varmistetaan se, ettei tilalle voi muodostua kaavan vastaisesti kahta rakennuspaikkaa ennen kaavamuutoksen voimaantuloa. Kun rakennuskielto tulee voimaan, rakenteilla oleville rakennuksille voidaan myöntää myös rakennuslupa ja rakennustöitä voi jatkaa. Tilan omistaja on hyväksynyt tämän menettelyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää rakennuskiellon edellä mainittuun osaan tilaa 491-487-2-240 ja asettaa päätöksen julkisesti nähtäville.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto määrää rakennuskiellon edellä mainittuun osaan tilaa 491-487-2-240 ja asettaa päätöksen julkisesti nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat, maankäyttö- ja kaupunkirakenne/Minna Frosti, Kirsi Avelin, rakennusvalvonta/Sari Valjakka, Janne Hämäläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
  • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

  • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimuksen perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.