Kaupunginvaltuusto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Mikkelin keskussairaalan tontin ostaminen Mikkelin kaupungille ja vuokraaminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle sekä lisämäärärahaesitys

MliDno-2021-1071

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote, omistaa Mikkelin keskussairaalan kiinteistön 491-2-1-4 tontin osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37. Mikkelin kaupunki omistaa tähän tonttiin kiinteässä yhteydessä olevan tontin 2-6-100, jossa Essote on maanvuokraajana. Mikkelin kaupunki ja Essote pitävät perusteltuna ratkaisua, jossa sairaanhoitopiirien maapohjat säilyisivät kuntien omistuksessa, jolloin ajan myötä palveluiden järjestämisen kannalta mahdollisesti tarpeettomaksi jäävät maa-alueen jäisivät joustavasti hyödynnettäviksi kuntien maapolitiikassa ja kaavoituksessa. 

Mikkelin kaupunki ja Essote ovat neuvotelleet tontin 491-2-1-4 myynnistä Mikkelin kaupungille yhtenäisen tonttikokonaisuuden muodostamiseksi kaupungin omistukseen. Mikkelin kaupunki on teettänyt tontista kiinteistöarvion, jonka mukaan sairaalan tontin rakennusoikeuden markkina-arvo on noin 5,4 miljoonaa euroa; arvion tarkkuus on +/- 20 % eli 4,32 miljoonasta eurosta 6,48 miljoonaa euroon. Neuvottelujen tuloksena on päädytty 4,9 miljoonan euron kauppahintaan tontista. Kauppa on tavoitteena toteuttaa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Mikkelin kaupunki vuokraa tontin 491-2-1-4 Essotelle tonttikauppaa seuraavasta päivästä alkaen. Vuokra-aika on 31.12.2026 asti, jonka jälkeen vuokraajan vuokraoikeus jatkuu keskeytymättä 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2076, ellei vuokralainen irtisano vuokrasopimusta 31.12.2025 mennessä. Tontin vuokra on ensimmäisenä vuotena 245.000 euroa vuodessa ja vuosivuokraa muutetaan vuosittain tilastokeskuksen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Liitteenä on tontin kauppakirjaluonnos, maanvuokrasopimusluonnos sekä kiinteistöarvio.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ostaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Mikkelin keskussairaalan tontin 491-2-1-4 hintaan 4 900.000 euroa ja samalla vuokraa ko. tontin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 245.000 euron vuosivuokralla, jota muutetaan vuosittain tilastokeskuksen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Tontin 491-2-1-4 vuokra-aika on 31.12.2026 asti, jonka jälkeen vuokraajan vuokraoikeus jatkuu keskeytymättä 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2076, ellei vuokralainen irtisano vuokrasopimusta 31.12.2025 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää kaupan toteuttamista varten 4 900.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ja Seija Kuikka ilmoittivat olevansa esteellisiä (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Merkitään, että kaupunginlakimies Tarja Poikolainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ostaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Mikkelin keskussairaalan tontin 491-2-1-4 hintaan 4 900.000 euroa ja samalla vuokraa ko. tontin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 245.000 euron vuosivuokralla, jota muutetaan vuosittain tilastokeskuksen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Tontin 491-2-1-4 vuokra-aika on 31.12.2026 asti, jonka jälkeen vuokraajan vuokraoikeus jatkuu keskeytymättä 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2076, ellei vuokralainen irtisano vuokrasopimusta 31.12.2025 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupan toteuttamista varten 4 900.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Topiantti Äikäs, Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, Anne Anttonen, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.