Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtuustoaloite varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisesta

MliDno-2020-1956

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 5.10.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

 • Mikkelin kaupunki ei muuta laajennetun aukiolon päiväkoteja varhaiskasvatuspalveluissa, vaan laajennetun aukiolon päiväkoteina (päiväkotien aukioloajat vaihtelevat välillä klo 5-23) jatkavat Naisvuoren päiväkoti, Saksalan päiväkoti, Kalevankankaan päiväkoti, Lähemäen päiväkoti ja Rantakylän päiväkoti.
   
 • Mikkelin kaupunki ei muuta kunnallista perhepäivähoitoa yksityiseksi perhepäivähoidoksi.
   
 • Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Peitsarin päiväkotia.
   
 • Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Tupalan Oravanpesän päiväkotia.
   
 • Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Tuppuralan Untuvikot ja Peipposet ryhmäperhepäiväkoteja.
   
 • Mikkelin kaupunki ei rakenna Launialan koulun tiloihin päiväkotia.
   
 • Mikkeli ei lakkauta Launialan koulua 1.8.2021 ja siirrä oppilaita Lähemäen kirjaston tiloihin ja Paukkulaan, vaan rakentaa ensin Peitsariin uuden Itäisen alueen koulun ennen kuin oppilaiden kouluja muutetaan. Tietojemme mukaan Launialan rantaan ollaan tekemässä kaava ensi vuonna ja vuonna 2022 sinne voi rakentaa omakotitaloja. Tämä tulee vaikuttamaan Launialan koulun oppilasmäärään ja Launialan alueen päivähoitopaikkojen tarpeeseen.
   

Perusteluinamme viittaamme siihen, että yllä mainitut johdolta tulleet esitykset varhaiskasvatukseen heikentävät kaupunkilaisten arkea, vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskelua, muuttavat varhaiskasvatuksessa olevien lasten kaverisuhteet ja aikuissuhteet, pienentävät varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, heikentävät erityislasten huomioimista, heikentävät varhaiskasvatuksen henkilöstön työtyytyväisyyttä ja alentavat Mikkelin kaupungin mainetta ja houkuttelevuutta lapsiperheiden silmissä sekä lisäksi heikentävät Launialan koulun nykyisten oppilaiden osalta heidän eheää ja laadukasta peruskoulupolkuaan ja vuorovaikutussuhteita.

Edellytämme, että Mikkelin kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslakia, jossa velvoitetaan turvaamaan lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet ja ottamaan aina huomioon lapsen etu. Lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin Mikkelissä esiintyvä tarve edellyttää. Lisäksi lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ja suunnitella aukioloajat niin, että ne vastaavat paikalliseen tarpeeseen.

Tällä hetkellä keskeinen haaste Mikkelissä on se, miten lapsiperhemyönteinen ja ihmisläheinen ajattelu voisi juurtua osaksi Mikkelin kaupungin hallinnon perustyötä. Lapsi- ja nuorilähtöisessä Mikkelissä keskeisiä asioita olisivat lapsen ja nuoren kuuleminen ja arvostava kohtaaminen. Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa toivovat kaupungintalon ja virastotalon aikuisilta kuuntelua ja pysähtymistä lasten ja nuorten asioiden äärelle. Palveluiden kehittämisen ja suunnittelun tahdomme olevan osallistavampaa, perheitä kuulevampaa.

Mikkelissä 5.10.2020

Satu Taavitsainen, SDP

Raine Lehkonen, Tapani Korhonen, Hanne Vainio,
Hannu Tullinen, Jatta Juhola, Ulla Leskinen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen, Jenni Tissari"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät valtuustoaloitteenaan 5.10.2020 § 79 mm., että Mikkelin kaupunki ei muuta laajennetun aukiolon päiväkoteja (Naisvuoren, Saksalan, Kalevankankaan, Lähemäen ja Rantakylän päiväkoti), vaan ne jatkavat ennallaan.

Mikkelin kaupunginhallituksen 22.6.2020 § 231 päätöksen Talous- ja tulevaisuusohjelman (Tatu) johdosta varhaiskasvatuksen Tatu-alatyöryhmä valmisteli vuorohoidon ja laajennetun varhaiskasvatuksen keskittämisen, mikä on käsitelty 19.11.2020 § 123 kasvatus- ja opetuslautakunnassa, 30.11.2020 § 394 kaupunginhallituksessa ja 7.12.2020 § 114 kaupunginvaltuustossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.12.2020 § 140 muuttaa päiväkotien aukioloaikoja 1.8.2021 alkaen seuraavasti:

Kalevankangas klo 5.30- 20.00 > 6.30- 17.00
Naisvuori klo 6.00- 22.00 > 5.00- 23.00
Saksala klo 5.00- 23.00 > 6.30- 17.00
Lähemäen Lastentalo klo 5.30- 19.00 > 5.30- 20.00.

Valtuustoaloitteen mukaan myöskään kunnallista perhepäivähoitoa ei muuteta yksityiseksi perhepäivähoidoksi.

Mikkelin kaupunginhallituksen 22.6.2020 § 231 päätöksen Talous- ja tulevaisuusohjelman (Tatu) johdosta varhaiskasvatuksen Tatu-alatyöryhmä valmisteli kehittämistoimepiteenä asian palveluseteli yksityiseen perhepäivähoitoon.  

Tässä kehittämiskohdassa esitettiin kysymys: ”Tavoitellaanko, että perhepäivähoito muuttuu kaupungin eläköityvien perhepäivähoitajien myötä yksityiseksi perhepäivähoidoksi palvelusetelin turvin? Otetaanko tavoitteeksi askel askeleelta siirtyminen perhepäivähoidossa yksityiseen perhepäivähoitoon?” Pysyvää säästöä tästä muutoksesta tulisi noin 700 000 €/v.

Valtuustoaloitteessa esitetään, ettei Peitsarin ja Oravanpesän päiväkoteja eikä Untuvikot ja Peipposet ryhmäperhepäiväkoteja siirretä eikä lakkauteta.

Tilapalveluiden mukaan Peitsarin päiväkoti on niin sanotusti tiensä päässä ja päiväkodille tarvitaan uudet tilat. Oravanpesä on päiväkoti, mutta tiloiltaan kuitenkin niin pieni, että siellä on vain 16 paikkaa. 

Kaupunginvaltuuston 18.6.2018 § 71 hyväksymän Kaupunkirakenneselvityksen paketin yhteydessä todetaan Ykköskorin keinoista päätettävän ryhmisten lakkauttamisesta ja lasten sijoittamisesta päiväkoteihin vuosina 2019 - 2021. Kaupunkirakenneraportin mukaan Untuvikot-ryhmis sijoittuisi Tikanpellon/alueen mahdolliseen uuteen päiväkotiin (Untuvikkojen yhteydessä olleelle perhepäivähoidon varahoitopisteelle tuli myöhemmin nimitys Peipposet, kun perhepäivähoidon varahoito keskitettiin Vaahteramäen yksikköön). 

Valtuustoaloitteen esityksen mukaan Mikkelin kaupunki ei rakenna Launialan koulun tiloihin päiväkotia. Kaupunki ei myöskään lakkauta Launialan koulua ja siirrä oppilaita muualle ennen kuin uusi itäisen alueen koulu on rakennettu.

Launialan koulun tiloihin on kaavailtu mnuun muassa Tikanpellon päiväkotia tai Peitsarin päiväkotia. Molemmille päiväkodeille tarvitaan uudet tilat.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.11.2020 § 395 palauttaa Tikanpellon päiväkotihankkeen suunnittelun uuteen valmisteluun.

Valtuustoaloitteessa perusteluina viitataan siihen, että yllä mainitut johdolta tulleet esitykset varhaiskasvatukseen heikentävät kaupunkilaisten arkea, vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskelua, muuttavat varhaiskasvatuksessa olevien lasten kaverisuhteet ja aikuissuhteet, pienentävät varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, heikentävät erityislasten huomioimista, heikentävät varhaiskasvatuksen henkilöstön työtyytyväisyyttä ja alentavat Mikkelin kaupungin mainetta ja houkuttelevuutta lapsiperheiden silmissä sekä lisäksi heikentävät Launialan koulun nykyisten oppilaiden osalta heidän eheää ja laadukasta peruskoulupolkuaan ja vuorovaikutussuhteita.

Valtuustoaloitteessa edellytetään, että Mikkelin kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslakia, jossa velvoitetaan turvaamaan lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet ja ottamaan aina huomioon lapsen etu.

Mikkelin varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia, lapsia kuullaan ja arvostetaan. Toiminnassa otetaan huomioon lapsen etu ja pyritään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pysyviin vuorovaikutussuhteisiin.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin Mikkelissä esiintyvä tarve edellyttää. Edelleen todetaan, että lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ja suunnitella aukioloajat niin, että ne vastaavat paikalliseen tarpeeseen.

Mikkelissä järjestetään varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin tarve edellyttää. Aukioloajat suunnitellaan vastaamaan paikallista tarvetta. Varhaiskasvatuslaissa ei kuitenkaan puhuta velvoittavuudesta järjestää varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä, vaan laissa todetaan, että kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.

Valtuustoaloitteen mukaan: ”Tällä hetkellä keskeinen haaste Mikkelissä on se, miten lapsiperhemyönteinen ja ihmisläheinen ajattelu voisi juurtua osaksi Mikkelin kaupungin hallinnon perustyötä. Lapsi- ja nuorilähtöisessä Mikkelissä keskeisiä asioita olisivat lapsen ja nuoren kuuleminen ja arvostava kohtaaminen. Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa toivovat kaupungintalon ja virastotalon aikuisilta kuuntelua ja pysähtymistä lasten ja nuorten asioiden äärelle. Palveluiden kehittämisen ja suunnittelun tahdomme olevan osallistavampaa, perheitä kuulevampaa.”

Kuntalain 5. luvun 22 §:n mukaan huoltajille on järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia varhaiskasvatuksen yksiköitä ja kouluja koskevissa muutostilanteissa. Myös lapsia on kuultu näissä tilanteissa heidän kehitystasonsa mukaisesti.

Mikkelin varhaiskasvatuksessa on kiinnitetty huomiota jo usean vuoden ajan lasten kuulemiseen ja osallisuuteen. Hallinnon perustyön näkökulmasta on varhaiskasvatusjohtaja kiinnittänyt asiaan huomiota muun muassa esimiesten kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa. Lasten arvostava kohtaaminen on varhaiskasvatuksen peruslähtökohta. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisessä ollaan menossa ja pyritään enemmän perheitä osallistavampaan ja kuulevampaan suuntaan.

Kaupungin varhaiskasvatuspalvelut toteuttavat kaupunkirakenneselvityksessä ja palvelusuunnitelmassa sekä talous ja tulevaisuus 2023 -ohjelmassa linjattuja sekä päätettyjä toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.