Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Launialan koulun muuttaminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiskäyttörakennukseksi

MliDno-2020-1873

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.11.2020 § 395 palauttanut Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelman sekä itäisen alueen päiväkotiratkaisuja koskevan selvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueet ovat selvittäneet Launialan koulun hyödyntämismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteiskäyttörakennuksena. Esitetyssä mallissa Launialan koulu muutetaan kuuden päiväkotiryhmän, yhden esikouluryhmän sekä kahden alakoululuokan käyttöön soveltuvaksi. Koulun liikuntasalin koko puolitetaan nykyisestä 300 m2 niin, että se on jatkossa noin 160 m2.

Launialan koulun muuttaminen päiväkodiksi, esiopetuksen tilaksi sekä alkuopetuksen tiloiksi maksaa kustannusarvion mukaan noin 3,3 M€. Kustannus koostuu tilamuutoksista 2,5 M€, julkisivujen korjaamisesta 0,5 M€ sekä vesikaton uusimisesta 0,3 M€.

Vastaavan kokoisen uudisrakennuksena tehtävän 112 lapsen päiväkodin kustannus on noin 3 M€. Tällöin kuitenkin menetettäisiin liikuntasali ja alkuopetuksen tilat.

Launialan koulun muuttaminen osaksi päiväkotitoimintaa ei ratkaise koko itäisen alueen varhaiskasvatuksen tilantarpeita. Lisäksi itäisellä alueella tarvitaan toinen noin 100 lapsen päiväkoti, jonka sijainti ratkaistaan erillisessä käsittelyssä.

Launialan koulun opetustoiminta siirretään alueen muihin yksiköihin syyslukukaudesta 2021 alkaen. Koulun muutostyöt valmistuvat syksyllä 2022, jolloin alkuopetus ja päiväkotitoiminnot pääsevät muuttamaan saneerattuihin tiloihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Launialan koulu muutetaan yhteiskäyttörakennukseksi, jonne sijoitetaan kuusi päiväkotiryhmää, yksi esikouluryhmä sekä kaksi alakoululuokkaa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaana Vartiainen esitti, että kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin Launialan koulu jatkaa toimintaansa nykyisellään, kunnes itäinen uusi koulu on valmistunut. Emme halua lakkauttaa Launialan koulua syksyllä 2021 ja muuttaa koulua päiväkodiksi. Tikanpellon päiväkodin paikalle tulee rakentaa uusi rakennus. Se on lasten ja perheiden etu.
Lisäksi Launialan koulussa on iso 300 neliön liikuntasali, joka päiväkodiksi muutettaessa puolitettaisiin. Tämä ei ole järkevää, koska Mikkelissä podetaan valtavaa pulaa sisäliikuntatiloista ja olemassa olevia liikuntasaleja tarvitaan kuntalaisten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen.

Hannu Tullinen kannatti Jaana Vartiaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaana Vartiaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen) ja 7 ei ääntä (Jaana Vartiainen, Jaana Strandman, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Pekka Heikkilä, Hannu Tullinen, Vesa Rouhiainen).

Puheenjohtaja totesi, että Jaana Vartiaisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Tuppuralan reittiselvitys, suunnitelmakartta ja tyyppileikkaus rantaväylästä liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että Jaana Strandman ja kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.11.2020 § 395 palauttanut Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelman sekä itäisen alueen päiväkotiratkaisuja koskevan selvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueet ovat selvittäneet Launialan koulun hyödyntämismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteiskäyttörakennuksena. Esitetyssä mallissa Launialan koulu muutetaan 6 päiväkotiryhmän, yhden esikouluryhmän sekä kahden alakoululuokan käyttöön soveltuvaksi. Koulun liikuntasalin koko puolitetaan nykyisestä 300 m2 niin, että se on jatkossa noin 160 m2.

Launialan koulun muuttaminen päiväkodiksi, esiopetuksen tilaksi sekä alkuopetuksen tiloiksi maksaa kustannusarvion mukaan noin 3,3 M€. Kustannus koostuu tilamuutoksista 2,5 M€, julkisivujen korjaamisesta 0,5 M€ sekä vesikaton uusimisesta 0,3 M€.

Vastaavan kokoisen uudisrakennuksena tehtävän 112 lapsen päiväkodin kustannus on noin 3 M€. Tällöin kuitenkin menetettäisiin liikuntasali ja alkuopetuksen tilat.

Launialan koulun muuttaminen osaksi päiväkotitoimintaa ei ratkaise koko itäisen alueen varhaiskasvatuksen tilantarpeita. Lisäksi itäisellä alueella tarvitaan toinen noin 100 lapsen päiväkoti, jonka sijainti ratkaistaan erillisessä käsittelyssä.

Launialan koulun opetustoiminta siirretään alueen muihin yksiköihin syyslukukaudesta 2021 alkaen. Koulun muutostyöt valmistuvat syksyllä 2022, jolloin alkuopetus ja päiväkotitoiminnot pääsevät muuttamaan saneerattuihin tiloihin.

Oheisena tietoja itäisen alueen varhaiskasvatukseen liittyen.

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen esittelee hankesuunnitelmaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Launialan koulu muutetaan yhteiskäyttörakennukseksi, jonne sijoitetaan 6 päiväkotiryhmää, yksi esikouluryhmä sekä kaksi alakoululuokkaa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Merkitään, että kasvatus- ja opetuslautakunnalle esiteltiin keskustelun aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kuulemistilaisuuksien muistiot.

Jenni Oksanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut Jenni Oksasen esitystä, se raukesi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Juha Hakkaraisen ja Hanne Vainion kannattamana ”Esitän, että Mikkelin Launialan koulu jatkaa toimintaansa nykyisellään, kunnes itäinen uusi koulu on valmistunut. Emme halua lakkauttaa Launialan koulua syksyllä 2021 ja muuttaa koulua päiväkodiksi. Tikanpellon päiväkodin paikalle tulee rakentaa uusi rakennus. Se on lasten ja perheiden etu.

Lisäksi Launialan koulussa on iso 300 neliön liikuntasali, joka päiväkodiksi muutettaessa puolitettaisiin. Tämä ei ole järkevää, koska Mikkelissä podetaan valtavaa pulaa sisäliikuntatiloista ja olemassaolevia liikuntasaleja tarvitaan kuntalaisten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Petri Tikkanen on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Tikkasen esitystä äänestävät Ei. Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemäni (7) Jaa-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Kirsi Pokkinen, Ulla Yli-Karro ja Vesa Nessling), kolme (3) Ei-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio ja Juha Hakkarainen) ja yksi Tyhjä-ääni (Jenni Oksanen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Hanne Vainio jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

Hanne Vainion eriävä mielipide:

En voi yhtyä näkemykseen siitä, että Launialan koulu lakkautetaan syksyllä 2021 ja muutetaan yhteiskäyttörakennukseksi, jonne sijoitetaan 6 päiväkotiryhmää, yksi esikouluryhmä sekä kaksi alakoululuokkaa. Tämä tarkoittaa samalla Tikanpellon päiväkodin lakkauttamista.

Mielestäni Launialan koulun tulee jatkaa toimintaansa nykyisellään, kunnes uusi itäinenkoulu on valmistunut. Ei ole lapsiperheiden edun mukaista lakkauttaa koulua ja muuttaa koulua päiväkodiksi.

Tikanpellon päiväkodin paikalle tulee rakentaa uusi rakennus. Se on lasten ja perheiden etu.

Tikanpellon päiväkodin lakkauttaminen aiheuttaa sen, että kuljetusvaikeuksista kärsivät perheet Tuppuralasta ja Graanin alueelta saattavat jättää kokonaan tuomatta lastaan päiväkotiin. Ensisijaisesti kärsivät ne lapset, jotka varhaiskasvatuspalveluja eniten tarvitsisivat ja lasten syrjäytymisriski kasvaa. Pienituloiset perheet eivät pysty maksamaan kuljetuskustannuksia. Lisäksi lasten hoitopäivä pitenevät. Lapsiperheköyhyyden vähentämisen tavoitetta ei saavuteta.

Mikkelin kaupunginvaltuuston ja maan hallituksen tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Tämä suunnitelma ei edistä tavoitetta mitenkään.  

Viime vuosilta on useita kokemuksia siitä, että vanhan kiinteistön remontoinnissa on riski. Tämä on merkittävä taloudellinen riski kaupungille. Käyttötalouden talousvaikutuksia säästöjen näkökulmasta ei ratkaisulla myöskään ole osoitettu olevan. Launialan muuttaminen on kalliimpi vaihtoehto kuin uusipäiväkoti Tikanpeltoon. Lisäksi kustannuksia tulee Lähemäen koulun ja entisen kirjaston muutostöistä, jotka täytyy tehdä, jotta Launialan oppilaat mahtuvat Lähemäelle.

Launialan koulussa on iso 300 neliön liikuntasali, joka päiväkodiksi muutettaessa puolitettaisiin. Tämä ei ole järkevää, koska Mikkelissä podetaan valtavaa pulaa sisäliikuntatiloista ja olemassa olevia liikuntasaleja tarvitaan kuntalaisten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.11.2020 § 395 palauttanut Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelman sekä itäisen alueen päiväkotiratkaisuja koskevan selvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueet ovat selvittäneet Launialan koulun hyödyntämismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteiskäyttörakennuksena. Esitetyssä mallissa Launialan koulu muutetaan kuuden päiväkotiryhmän, yhden esikouluryhmän sekä kahden alakoululuokan käyttöön soveltuvaksi. Koulun liikuntasalin koko puolitetaan nykyisestä 300 m2 niin, että se on jatkossa noin 160 m2.

Launialan koulun muuttaminen päiväkodiksi, esiopetuksen tilaksi sekä alkuopetuksen tiloiksi maksaa kustannusarvion mukaan noin 3,3 M€. Kustannus koostuu tilamuutoksista 2,5 M€, julkisivujen korjaamisesta 0,5 M€ sekä vesikaton uusimisesta 0,3 M€. Kustannusarvio sisältää myös leikkipihan rakentamisen kustannukset.

Vastaavan kokoisen uudisrakennuksena tehtävän 112 lapsen päiväkodin kustannus on noin 3 M€. Tällöin kuitenkin menetettäisiin liikuntasali ja alkuopetuksen tilat.

Launialan koulun muuttaminen osaksi päiväkotitoimintaa ei ratkaise koko itäisen alueen varhaiskasvatuksen tilantarpeita. Lisäksi itäisellä alueella tarvitaan toinen noin 100 lapsen päiväkoti, jonka sijainti ratkaistaan erillisessä käsittelyssä.

Launialan koulun opetustoiminta siirretään alueen muihin yksiköihin syyslukukaudesta 2021 alkaen. Koulun muutostyöt valmistuvat syksyllä 2022, jolloin alkuopetus ja päiväkotitoiminnot pääsevät muuttamaan saneerattuihin tiloihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 28.1.2021 § 17 puoltanyt Launialan koulun muuttamista varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiskäyttörakennukseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 2.2.2021 § 24 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että:

Mikkelin Launialan koulu jatkaa toimintaansa nykyisellään, kunnes itäinen uusi koulu on valmistunut. Emme halua lakkauttaa Launialan koulua syksyllä 2021 ja muuttaa koulua päiväkodiksi. Tikanpellon päiväkodin paikalle tulee rakentaa uusi rakennus. Se on lasten ja perheiden etu.
Lisäksi Launialan koulussa on iso 300 neliön liikuntasali, joka päiväkodiksi muutettaessa puolitettaisiin. Tämä ei ole järkevää, koska Mikkelissä podetaan valtavaa pulaa sisäliikuntatiloista ja olemassa olevia liikuntasaleja tarvitaan kuntalaisten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Launialan koulu muutetaan yhteiskäyttörakennukseksi, jonne sijoitetaan kuusi päiväkotiryhmää, yksi esikouluryhmä sekä kaksi alakoululuokkaa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen ja Minna Pöntisen kannattamana, että Launialan koulua ei muuteta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiskäyttörakennukseksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Tikanpeltoon rakennetaan uusi päiväkoti vanhan rakennuksen tilalle.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Arto Seppälä, Pekka Pöyry) ja 3 ei ääntä (Minna Pöntinen, Jarno Strengell, Soile Kuitunen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Jarno Strengell jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että Launialan koulu yhteiskäyttörakennukseksi, tiivistelmä liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

Jarno Strengellin eriävä mielipide:
Tuppurallan, Graanin ja Tikanpellon päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien kulkusuunta kouluun ja työelämään on enemmän Mikkelin kaupungin keskustan suuntaan, kuin Launialan suuntaan, joten alueen lasten sijoittaminen uuteen isoon Launialan koulun päiväkotiin lisää edestakaista kulkemista useilla kilometreillä. Kaikilla vanhemmilla ei ole ajoneuvoa eikä julkinen liikenne kulje Graanin suunnalta riittävästi Launialan koulun suuntaan. Tämä eriarvoistaa lapsiperheitä ja voi estää lasten subjektiivistä päivähoito-oikeutta. Päiväkoti-ikäiset lapset eivät voi yksin kulkea päiväkotiin. 

Launialan koulussa on 300 neliön liikuntasali, joka päiväkodiksi muutettaessa puolitettaisiin. Tämä ei ole järkevää, koska Mikkelissä podetaan isoa pulaa sisäliikuntatiloista ja olemassa olevia liikuntasaleja tarvitaan kuntalaisten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen. Alle 200 neliön liikuntasali on niin pieni, ettei siinä pysty esimerkiksi pelaamaan aikuisten pelialueen sääntöjen mukaisesti tai turvallisesti joukkuelajeja, joten liikuntasalin iltakäyttöaste vähenee sekä heikentää alueen ja mikkeliläisten liikuntaharrastuksia sekä ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa.

Yli kolmekymmentä vuotta vanhan Launialan koulun (johon ei ole tehty peruskorjausta) muuttaminen päiväkoti-, esikoulu- ja alakoulun yhteiskäyttörakennukseksi yli 3 miljoonan euron remontilla, ei ole järkevää. Voi olla mahdollista, että muutostöiden yhteydessä tulee rakenteellisia yllätyksiä jotka voivat lisätä kustannuksia. Lisäksi isot sisäiset rakenteelliset muutokset aiheuttavat muutoksi ilmanvaihtojärjestelmissä, joka voi lisätä riskiä sisäilmaongelmille. Kyseiset rahat tulisi käyttää vanhan Tikanpellon päiväkodin uudisrakennukseen, joka alueellisesti yhdessä Peitsarin päiväkodin kanssa sopii paremmin Itäisen alueen päiväkotiverkon isoiksi päiväkodeiksi, kuin Launialan koulu, joka on lähellä Peitsarin nykyistä päiväkotia. 

Launialan koulun tulee jatkaa siihen asti, kunnes Itäinen uusi koulu valmistuu. 

Kuvaus

Oheismateriaalina jaetaan Launialan koulun tilakaavio, tutkimusraportti ja lapsivaikutusten arviointi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Launialan koulu muutetaan yhteiskäyttörakennukseksi, jonne sijoitetaan kuusi päiväkotiryhmää, yksi esikouluryhmä sekä kaksi alakoululuokkaa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Arto Seppälä esitti valtuutettujen Satu Taavitsaisen, Pekka Pöyryn, Hannu Tullisen, Marita Hokkasen, Eero Ahon, Jarno Strengellin, Raine Lehkosen, Heli Kauppisen, Liisa Ahosen, Jussi Marttisen, Petri Pekosen, Jukka Pöyryn, Kirsi Olkkosen, Tapani Korhosen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että koko Itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja koulupolun tilaratkaisut ja aikataulu sekä rahoitus arvioidaan uudelleen valmistelussa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Arto Seppälän esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Launialan koulun neuvottelukunnan vastineet 25.11.2020 ja 11.2.2021 liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.