Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Veroprosentit vuodelle 2023

MliDno-2018-2305

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvointialueuudistus tekee vuoden 2023 kunnallisveroprosentin määrittämisestä poikkeuksellisen: Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi on määrättävä v. 2022 veroprosentti (Mikkelissä 22 %) vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Laskentamalli on kaikille kunnille yhtenäinen.

Kaupunginvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi valtuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Tuloveroprosentti:

Mikkelin kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 9,36 %. 

Kiinteistöveroprosentti:

Mikkelin kaupungin kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutosta edellisvuoteen.

Kiinteistöveroprosentti

Vaihteluväli  

Mikkeli 2022  

Mikkeli 2023  

yleinen

0,93-2,00

1,37 %

1,37 %

vakituinen asuinrakennus

0,41-1,00

0,62 %

0,62 %

muu asuinrakennus

0,93-2,00

1,50 %

1,50 %

voimalaitos

0,00-3,10

3,10 %

3,10 %

rakentamaton rakennuspaikka

2,00-6,00

4,00 %

4,00 %

yleishyödyllinen yhteisö

0,00-2,00

0,00 %

0,00 %

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,36 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 1.11.2022 klo 9.00.

Merkitään, että pykälät 394-403 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,​36 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,​62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,​50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,​10 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,​00 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,​00 %


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään,​ että pykälät 406-​415 käsiteltiin samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,​36 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,​62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,​50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,​10 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,​00 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,​00 %

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Verohallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.