Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Tilapäisen valiokunnan selvitys kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston luottamuksesta ja esitys jatkotoimista

MliDno-2022-4950

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajana Satu Taavitsainen on syyttänyt julkisesti huhtikuussa 2022 kaupunginvaltuutettu Jarno Strengellin syyllistyneen seksuaalirikokseen. Kyseessä on vakava syytös, jonka poliisi on tutkimuksissaan todennut paikkaansa pitämättömäksi.

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja seuraavien valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat:

 • Keskustan valtuustoryhmä,
 • Kokoomuksen valtuustoryhmä,
 • Perussuomalaisten valtuustoryhmä,
 • Mikkelin puolesta SDP valtuustoryhmä,
 • Vihreiden valtuustoryhmä,
 • KD valtuustoryhmä ja
 • Liike NYT valtuustoryhmä


ovat pyytäneet tilapäisen valiokunnan perustamista tutkimaan,

 • onko Taavitsainen tällaisilla epäasiallisilla väitteillä menettänyt kaupunginvaltuuston luottamuksen toimia kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajana ja
 • hänen erottamistaan näistä tehtävistä.


Luottamushenkilön erottamisesta säädetään kuntalain 34 §:ssä. Lain 34.1 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteisen toimielimen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Lisäksi lain 34.2 §:n mukaan valtuusto voi erottaa pelkästään valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteita. Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa kuitenkin valtuuston harkintavaltaa, eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan.

Kuntaliiton lakiyksiköstä saadun lausunnon mukaan: kun puheenjohtajisto erotetaan, erottamispäätös tarkoittaa, että puheenjohtajisto erotetaan toimielimestä. Toimielimeen valitaan uudet jäsenet erotettujen puheenjohtajistoon kuuluneiden tilalle. Myös puheenjohtajistoon kuulunut voi tulla valituksi uudelleen jäseneksi. Tämän jälkeen toimielimen jäsenistä valitaan puheenjohtajisto. 

Kuntalain 34 §:n perusteluissa (HE 268/2014) ei nimenomaisesti oteta kantaa siihen, merkitseekö puheenjohtajiston erottaminen vain puheenjohtajistopaikan menettämistä vai myös toimielimen jäsenyydestä erottamista. Perustelut ovat seuraavat:

Toimielinten työskentelyssä puheenjohtajistolla on merkittävä asema. Säännös olisi kuntalaissa uusi, sillä voimassa oleva laki mahdollistaa epäluottamustilanteissa ainoastaan koko toimielimen erottamisen. Säännöksellä pyritään turvaamaan toimielinten tehokasta työskentelyä ja korostamaan puheenjohtajan vastuuta.

Hallituksen esityksen perustelujen nojalla Kuntaliiton lakiyksikkö katsoo, että uuden säännöksen oli tarkoitus mahdollistaa se, että koko toimielimen erottamisen sijaan pelkästään puheenjohtajisto voidaan erottaa toimielimestä tilanteessa, jossa epäluottamus ei kohdistu ”rivijäseniin”.

Asia luottamushenkilön erottamisesta kesken toimikauden tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin luottamushenkilöiden erottamista koskevissa asioissa. Kun luottamushenkilön erottamista koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, ovatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto menettäneet valtuuston luottamuksen, ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että tilapäisen valiokunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Pirjo Siiskosen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Kirsi Olkkonen ja Jarno Strengellin tilalle varajäsen Petri Tikkanen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Merkitään, että kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Kirsi Olkkosen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, ovatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto menettäneet valtuuston luottamuksen, ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta sekä valitsi tilapäiseen valiokuntaan 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Katriina Noponen, varajäsen Jaakko Väänänen
Olli Miettinen, varajäsen Jouko Kervinen
Jani Sensio, varajäsen Pertti Karhunen
Paavo Barck, varajäsen Liisa Ahonen
Minna Pöntinen, varajäsen Anna Reponen

Asiakohdat 3-4 hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtolan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti, että tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys ovatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto menettäneet valtuuston luottamuksen, ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste 14.11.2022 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen mennessä.

Merkitään,​ että valtuutetut Pirjo Siiskonen,​ Satu Taavitsainen,​ Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.51-20.03.

Kuvaus

Tilapäinen valiokunta 28.9.2022 § 17 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2022 § 121 asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään,​ nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni-​ ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta. Selvitys tulee antaa 14.11.2022 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen mennessä.

Valtuutettu,​ kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja konserni-​ ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajana Satu Taavitsainen on syyttänyt julkisesti huhtikuussa 2022 kaupunginvaltuutettu Jarno Strengellin syyllistyneen seksuaalirikokseen. Kyseessä on vakava syytös,​ jonka poliisi on tutkimuksissaan todennut paikkaansa pitämättömäksi.

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja seuraavien valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat:

 • Keskustan valtuustoryhmä,​
 • Kokoomuksen valtuustoryhmä,
 • ​Perussuomalaisten valtuustoryhmä,​
 • Mikkelin puolesta SDP valtuustoryhmä,​
 • Vihreiden valtuustoryhmä,​
 • KD valtuustoryhmä ja
 • Liike NYT valtuustoryhmä


ovat pyytäneet tilapäisen valiokunnan perustamista tutkimaan,

 • onko Taavitsainen tällaisilla epäasiallisilla väitteillä menettänyt kaupunginvaltuuston luottamuksen toimia kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana ja konserni-​ ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajana ja
 • hänen erottamistaan näistä tehtävistä.


Kuntalain 35 §:ssä säädetään tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin luottamushenkilöiden erottamista koskevissa asioissa. Kun luottamushenkilön erottamista koskeva asia on tullut vireille,​​ valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan,​​ jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Luottamushenkilön erottamisesta säädetään kuntalain 34 §:ssä. Lain 34.1 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan,​ kuntayhtymän ja kuntien yhteisen toimielimen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden,​ jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Lisäksi lain 34.2 §:n mukaan valtuusto voi erottaa pelkästään valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden,​ jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan,​ minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteita. Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa kuitenkin valtuuston harkintavaltaa,​ eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan.
Kuntaliiton lakiyksiköstä saadun lausunnon mukaan: kun puheenjohtajisto erotetaan,​ erottamispäätös tarkoittaa,​ että puheenjohtajisto erotetaan toimielimestä. Toimielimeen valitaan uudet jäsenet erotettujen puheenjohtajistoon kuuluneiden tilalle. Myös puheenjohtajistoon kuulunut voi tulla valituksi uudelleen jäseneksi. Tämän jälkeen toimielimen jäsenistä valitaan puheenjohtajisto. 

Kuntalain 34 §:n perusteluissa (HE 268/2014) ei nimenomaisesti oteta kantaa siihen,​ merkitseekö puheenjohtajiston erottaminen vain puheenjohtajistopaikan menettämistä vai myös toimielimen jäsenyydestä erottamista. Perustelut ovat seuraavat:

”Toimielinten työskentelyssä puheenjohtajistolla on merkittävä asema. Säännös olisi kuntalaissa uusi,​ sillä voimassa oleva laki mahdollistaa epäluottamustilanteissa ainoastaan koko toimielimen erottamisen. Säännöksellä pyritään turvaamaan toimielinten tehokasta työskentelyä ja korostamaan puheenjohtajan vastuuta.”

Hallituksen esityksen perustelujen nojalla Kuntaliiton lakiyksikkö katsoo,​ että uuden säännöksen oli tarkoitus mahdollistaa se,​ että koko toimielimen erottamisen sijaan pelkästään puheenjohtajisto voidaan erottaa toimielimestä tilanteessa,​ jossa epäluottamus ei kohdistu ”rivijäseniin”.

Ehdotus
Tilapäinen valiokunta päättää lausunnon antamista varten tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin,​ että lausunnon antamista varten tarvittavista toimenpiteistä päätetään seuraavassa kokouksessa.

_____________________________________________________________________________

Tilapäinen valiokunta 7.10.2022 § 21

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta päättää lausunnon antamista varten tarvittavista toimenpiteistä, menettelytavoista ja aikataulusta.

Päätös

Tilapäinen valiokunta päätti kuulla

 • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaista 20.10.2022 klo 8.30-9.30
 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskosta 20.10.2022 klo 10.00-10.30
 • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Raimo Heinästä 20.10.2022 klo 10.30-11.00
 • kaupunginhallituksen jäsen Jarno Strengelliä 21.10.2022 klo 8.30-9.30

Lisäksi tilapäinen valiokunta päätti pyytää sihteeriä keräämään kaiken asiaan liittyvän kirjallisen aineiston.

Kuvaus

Satu Taavitsainen on ilmoittanut, ettei pääse kuulemistilaisuuteen töiden vuoksi. Hän on toimittanut sähköpostitse 12.10.2022 kirjallisen selvityksen asiaan. Selvitys on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta merkitsee kirjallisen selvityksen tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Satu Taavitsaisen kirjallinen selvitys liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

 

Kuvaus

Kuulemistilaisuusaika on siirretty tapahtuvaksi 20.10.2022 klo 8.30 - 9.00.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta merkitsee kuulemisen tiedoksi. Kuulemisesta laaditaan muistio liitettäväksi pöytäkirjaan.

Päätös

Tilapäinen valiokunta merkitsi tiedoksi Pirjo Siiskosen kuulemisen, jossa hän kertoi seuraavaa:

 • Hän ei ehtinyt näkemään fb-kirjoitusta, mutta on lukenut Länsi- Savon uutisoinnin.
 • Hänen mielestä asiaan on pitänyt reagoida, riippumatta siitä kenestä luottamushenkilöstä on kyse.
 • Hänen mielestä Satu Taavitsaisen käytös ei ole ollut soveliasta, eikä pidä sitä asiallisena.
 • Pirjo Siiskosen käsityksen mukaan asian esille tuleminen on vaikuttanut kaupunginhallituksen puheenjohtajiston toimintaan, koska Satu Taavitsainen on "vetäytynyt" sivummalle kokoustilanteissa, eikä ole osallistunut fyysisesti kokouksiin.
 • Lisäksi aikaisemmin hallituksen puheenjohtajat kokoontuivat ennen hallituksen kokouksia keskustelemaan esityslistoilla olevista tärkeimmistä asioista, nyt Satu Taavitsainen on jättäytynyt näistä tapaamisista pois.
 • Hänen käsityksen mukaan kyseisellä kohulla on ollut negatiivinen vaikutus kaupungin imagoon.
 • Lopuksi Pirjo Siiskosella ei ole erityisesti kysyttävää tai kommentoitavaa, vain toive, että asia saadaan ratkaistua nopeasti


Merkitään, että Pirjo Siiskosen kuulemisesta ei laadita erillistä muistiota.

​​​​​​

Kuvaus

Kuulemistilaisuusaika on siirretty tapahtuvaksi 20.10.2022 klo 9.00 - 9.30.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta merkitsee kuulemisen tiedoksi. Kuulemisesta laaditaan muistio liitettäväksi pöytäkirjaan.

Päätös

Tilapäinen valiokunta merkitsi tiedoksi Raimo Heinäsen kuulemisen, jossa hän kertoi seuraavaa:

 • Kyse on kahden henkilön välisestä kisailusta, jonka syytä Raimo Heinänen ei tiedä.
 • Satu Taavitsaisen fb-kirjoitus ja siihen liittyvä asia ei ole Raimo Heinäsen käsityksen mukaan vaikuttanut kaupunginhallituksen sisäiseen työskentelyyn ja asioiden käsittelyyn, mutta tilanne on heikentänyt kokonaisuuden kannalta ulospäin kaupunginhallituksen uskottavuutta.
 • Hänen käsityksen mukaan prosessi on kuitenkin saattanut yleisellä tasolla vaikuttaa puolueryhmien yhteistyöhön ja sitä kautta asioiden etenemiseen.
 • Hänen mielestä asian julkisuus ja sen valtakunnallinen näkyvyys on vaikuttanut negatiivisesti kaupungin imagoon.
 • Raimo Heinäsen käsityksen mukaan Satu Taavitsaisella on ollut tällä valtuustokaudella sovittelevampi tapa toimia kuin aikaisemmilla valtuustokausilla. Hallituksen puheenjohtajisto on keskustellut hallituksessa käsiteltävistä asioista etukäteen ja Satu Taavitsainen on osallistunut ko. työskentelyyn rakentavasti.
 • Lopuksi Raimo Heinäsellä ei ole muuta lisättävää tai kommentoitavaa.


Merkitään, että kuulemisen lisäksi Raimo Heinänen jätti kirjallisen selvityksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Lisäksi merkitään, että Raimo Heinäsen kuulemisesta ei laadita erillistä muistiota.

Kuvaus

Jarno Strengell on toimittanut tilapäiselle valiokunnalle 20.10.2022 liitteenä olevan kirjallisen selvityksen.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta merkitsee kuulemisen tiedoksi.

Päätös

Tilapäinen valiokunta merkitsi tiedoksi Jarno Strengellin kuulemisen, jossa hän kertoi seuraavaa:

 • Satu Taavitsaisen fb-kirjoitus on vaikuttanut negatiivisesti kaikkeen hänen toimintaan, ml. työelämään, vapaa-aikaan ja perhe-elämään, ja hän ei koskaan pääse eroon leimasta, joka hänelle on annettu Satu Taavitsaisen kirjoituksessa
 • kirjoitus ei ole kuitenkaan vaikuttanut hänen yhteistyöhön muiden kaupunginhaliltuksen jäsenten kanssa 
 • kirjoitus ja sen taustalla olevat asiat ovat vaikuttaneet hänen ja Satu Taavitsaisen väliseen poliittiseen ja henkilökohtaiseen yhteistyöhön
 • Satu Taavitsainen ei ole koskaan keskustelut hänen kanssaan fb-kirjoituksen sisällöstä etukäteen tai kirjoituksen jälkeen
 • hänen käsityksen mukaan Satu Taavitsaisen fb-kirjoitus on liittynyt nimenomaan politiikkaan 
 • hänen käsityksen mukaan Satu Taavitsaisen fb-kirjoitus on vaikuttanut kaupunginhallituksen puheenjohtajiston väliseen yhteistyöhön

Päätös

Todettiin, ettei maanantaina 24.10.2022 pidetä tilapäisen valiokunnan kokousta vaan perjantaina 28.10.2022 klo 8.00.

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2022 § 121 päättänyt kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään, nauttiiko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajistot valtuuston luottamusta. Tilapäisen valiokunnan asettamisen perusteena on ollut, että valtuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen on syyttänyt julkisesti huhtikuussa 2022 kaupunginvaltuutettu Jarno Strengellin syyllistyneen seksuaalirikokseen.

Tilapäinen valiokunta on 20.10.2022 kuullut kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Pirjo Siiskosta ja kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 2. varapuheenjohtaja Raimo Heinästä. Kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaiselle on myös varattu tilaisuus tulla kuulluksi, mutta hän on ilmoittanut, ettei käytä tätä oikeutta ja on toimittanut valiokunnalle oman kirjallisen selvityksen. Lisäksi valiokunta on kuullut 21.10.2022 kaupunginvaltuutettu Jarno Strengelliä. Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ovat toimittaneet kuulemisen lisäksi omat kirjalliset selvitykset.

Kuntalain 35 §:n mukaisesti tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta päättää pyytää asiassa Mikkelin kaupunginhallituksen lausunnon. Lausunto tulee olla tilapäisen valiokunnan käytettävissä viimeistään tiistaina 8.11.2022 klo 9.00 mennessä.

Lausuntopyynnön oheismateriaalina kaupunginhallitukselle toimitetaan kuulemisiin liittyvät pöytäkirjojen otteet sekä kuultujen henkilöiden kirjalliset selvitykset. Lisäksi oheismateriaalina on Satu Taavitsaisen fb-kirjoitus sekä kirjoituksen jälkeen mediassa olleet uutisoinnit.

Päätös

Tilapäinen valiokunta päätti, että lausunto pyydetään toimittamaan 8.11.2022 klo 8 mennessä. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilapäinen valiokunta on 20.10.2022 kuullut kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Pirjo Siiskosta ja kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 2. varapuheenjohtaja Raimo Heinästä. Kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaiselle on myös varattu tilaisuus tulla kuulluksi, mutta hän on ilmoittanut, ettei käytä tätä oikeutta ja on toimittanut valiokunnalle oman kirjallisen selvityksen. Lisäksi valiokunta on kuullut kaupunginvaltuutettu Jarno Strengelliä. Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ovat toimittaneet kuulemisen lisäksi omat kirjalliset selvitykset.

Kuntalain 35 §:n mukaisesti tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto. Lausuntoa pyydetään kaupunginhallitukselta 8.11.2022 klo 8.00 mennessä.

Tilapäiselle valiokunnalle on valmisteltu seuraava lausunto:

”Kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen on julkisella Facebook-kirjoituksella väittänyt kaupunginvaltuuston jäsen Jarno Strengellin syyllistyneen seksuaalirikokseen. Satu Taavitsaisen kirjoituksen johdosta poliisi on käynnistänyt omat tutkimukset, joissa se on todennut Satu Taavitsaisen väitteen paikkaansa pitämättömäksi.

Tilapäiselle valiokunnalle toimitetussa kirjallisessa selvityksessä Satu Taavitsainen on vedonnut sananvapauteen mm. seuraavasti: ”Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä arvoista. Sananvapaus suojelee kaikenlaisia, myös luonteeltaan kriittisiä ja häiritseviä ilmaisuja. Poliittiset mielipiteet lähtökohtaisesti kuuluvat perustuslaissa turvatun sananvapauden ydinalueelle. Sananvapauteen sisältyy muun ohella oikeus ilmaista ja julkistaa tietoja kenenkään estämättä.”

Sananvapaudesta on säädetty perustuslain 12 §:ssä lähes saman sisältöisesti kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan sananvapauden käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, joten sananvapautta voidaan rajoittaa. Sananvapauden käyttämiseen sallitaan sellaisia rajoituksia, jotka ovat välttämättömiä muun muassa muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi.

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa valtuuston valitseman puheenjohtajiston, jos he tai jotkut heistä ei nauti valtuuston luottamusta. Lain esitöiden mukaan erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteista. Tarkoituksenmukaisuus periaate kuitenkin rajoittaa valtuuston harkintavaltaa, eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan.

Kuntalain 69 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Selvää on, että luottamustehtävän poliittinen luonne merkitsee, että henkilöt suhtautuvat asioihin ja niiden hoitamiseen eri tavalla. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että ko. käyttäytymissäännös on ymmärrettävä toimintaohjeena, joka korostaa toiminnan moraalisia ja eettisiä arvoja.

Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen Facebook-kirjoitus, joka on poliisin tutkimusten perusteella todettu paikkaansa pitämättömäksi, aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle kaupunginvaltuutetulle. Satu Taavitsaisen kirjoitus ei ole myöskään kaupungin arvojen mukaista ja sillä on ollut kaupungin mainekuvaan kielteinen vaikutus.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. puheenjohtaja Satu Taavitsainen on toimimalla vastoin kuntalain 69 §:n mukaista käyttäytymissäännöstä synnyttänyt selvän luottamuspulan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston tehtävässä toimimiselle. Asiassa on myös huomioitava, että puheenjohtajan tehtävään liittyy myös vastuu edustamansa instituution toiminnasta ja maineesta.

Kaupunginhallitus vielä erikseen toteaa, että sen käsityksen mukaan Satu Taavitsainen on ylittänyt sananvapauden rajat eikä puheenjohtajiston mahdollisessa erottamisessa ole kyse Satu Taavitsaisen kirjelmässä väitetystä harkintavallan väärinkäyttämisestä.”

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon vastauksena tilapäisen valiokunnan tekemään lausuntopyyntöön.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”Satu Taavitsaisen kirjoituksen johdosta poliisi on käynnistänyt omat tutkimukset, joissa se on todennut Satu Taavitsaisen väitteen paikkaansa pitämättömäksi.”

muutetaan muotoon

”Satu Taavitsaisen kirjoituksen johdosta poliisi on käynnistänyt omat tutkimukset, joiden mukaan poliisilla ei ole ollut syytä aloittaa esitutkintaa Strengelliin kohdistuneiden väitteiden osalta.”

ja

”Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen Facebook-kirjoitus, joka on poliisin tutkimusten perusteella todettu paikkaansa pitämättömäksi, aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle kaupunginvaltuutetulle.”

muutetaan muotoon

”Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen Facebook-kirjoitus on aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle kaupunginvaltuutetulle.”

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Pirjo Siiskosen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Kirsi Olkkonen ja Jarno Strengellin tilalle varajäsen Petri Tikkanen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Merkitään, että kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Kirsi Olkkosen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Merkitään tiedoksi ja liitetään pöytäkirjaan oheismateriaaliksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskosen erikseen toimittama kirjallinen selvitys. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kuvaus

Kaupunginhallitus antaa lausunnon tilapäiselle valiokunnalle 7.11.2022 § 425. Kaupunginhallituksen lausunto on tilapäisen valiokunnan käytettävissä 8.11.2022 kokouksessa ja se liitetään pöytäkirjaan.

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta antaa kokouksessaan kaupunginvaltuustolle tehdyn selvityksen siitä, onko kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto menettänyt kaupunginvaltuuston luottamuksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Tilapäisen valiokunnan asettamiseen johtavat seikat on kuvattu edellä mainitussa kaupunginvaltuuston päätöksessä 26.9.2022 § 121.

Kuntalain 34 §:n 2 momentin mukaan valtuusto voi erottaa valtuuston valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajisto kokonaisuudessaan. Lain esitöiden mukaan erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteista. Tarkoituksenmukaisuusperiaate kuitenkin rajoittaa valtuuston harkintavaltaa, eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan.

Tilapäinen valiokunta toteaa selvennyksenä, että selvitystyö on koskenut nimenomaan vain kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsaisen toimia. Kuntalain 34 §:ssä määrätyllä tavalla mahdollinen erottamispäätös koskisi kuitenkin kaikkia ko. toimielimien puheenjohtajia. 

Tilapäinen valiokunta on 20.10.2022 kuullut kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Pirjo Siiskosta ja kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 2. varapuheenjohtaja Raimo Heinästä. Satu Taavitsaiselle on myös varattu tilaisuus tulla kuulluksi, mutta hän on ilmoittanut, ettei käytä tätä oikeutta ja on toimittanut valiokunnalle oman kirjallisen selvityksen. Lisäksi valiokunta on kuullut kaupunginvaltuutettu Jarno Strengelliä. Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ovat toimittaneet kuulemisen lisäksi omat kirjalliset selvitykset. Pirjo Siiskonen on toimittanut oman täydennyksen kaupunginhallitukselle 7.11.2022 sen antaessa lausuntoa tilapäiselle valiokunnalle.

Satu Taavitsainen on julkisella Facebook-kirjoituksella väittänyt kaupunginvaltuuston jäsen Jarno Strengellin syyllistyneen seksuaalirikokseen. Satu Taavitsaisen kirjoituksen johdosta Itä-Suomen poliisi on käynnistänyt omat tutkimukset. Poliisi on heinäkuussa 2022 päättänyt, että sillä ei ole ollut syytä aloittaa esitutkintaa Strengelliin kohdistuneiden väitteiden osalta. Poliisin laajemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta Länsi-Savon julkaisusta 30.7.2022.

Tilapäiselle valiokunnalle toimitetussa kirjallisessa selvityksessä Satu Taavitsainen on vedonnut sananvapauteen mm. seuraavasti: ”Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä arvoista. Sananvapaus suojelee kaikenlaisia, myös luonteeltaan kriittisiä ja häiritseviä ilmaisuja. Poliittiset mielipiteet lähtökohtaisesti kuuluvat perustuslaissa turvatun sananvapauden ydinalueelle. Sananvapauteen sisältyy muun ohella oikeus ilmaista ja julkistaa tietoja kenenkään estämättä.”

Sananvapaudesta on säädetty perustuslain 12 §:ssä lähes saman sisältöisesti kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan sananvapauden käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, joten sananvapautta voidaan rajoittaa. Sananvapauden käyttämiseen sallitaan sellaisia rajoituksia, jotka ovat välttämättömiä muun muassa muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi.

Kuntalain 69 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Selvää on, että luottamustehtävän poliittinen luonne merkitsee, että henkilöt suhtautuvat asioihin ja niiden hoitamiseen eri tavalla. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että ko. käyttäytymissäännös on ymmärrettävä toimintaohjeena, joka korostaa toiminnan moraalisia ja eettisiä arvoja.

Tilapäisen valiokunnan käsityksen mukaan Satu Taavitsaisen Facebook-kirjoitus aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle kaupunginvaltuutetulle. Satu Taavitsaisen kirjoitus ei ole myöskään kaupungin arvojen mukaista ja sillä on ollut kaupungin mainekuvaan kielteinen vaikutus.

Satu Taavitsainen on toimimalla vastoin kuntalain 69 §:n mukaista käyttäytymissäännöstä synnyttänyt selvän luottamuspulan kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston tehtävässä toimimiselle. Asiassa on myös huomioitava, että puheenjohtajan tehtävään liittyy myös vastuu edustamansa instituution toiminnasta ja maineesta.

Tilapäinen valiokunta vielä erikseen toteaa, että sen käsityksen mukaan Satu Taavitsainen on ylittänyt sananvapauden rajat eikä puheenjohtajiston mahdollisessa erottamisessa ole kyse Satu Taavitsaisen kirjelmässä väitetystä harkintavallan väärinkäyttämisestä.

Edellä mainituilla perusteilla tilapäinen valiokunta katsoo, että Satu Taavitsaisen toiminta on synnyttänyt selvän luottamuspulan ko. toimielimien puheenjohtajiston toimintaan, minkä vuoksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. puheenjohtajana ja ko. toimielimien jäsenenä Satu Taavitsainen ei nauti valtuuston luottamusta.

Tilapäinen valiokunta esittää, että kaupunginvaltuusto päättää erottaa kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston ko. tehtävistä ja toimielimien jäsenyyksistä. Tilapäinen valiokunta erikseen toteaa, että erottaminen kohdistuu käytännössä myös henkilökohtaisiin varajäseniin.

Lisäksi tilapäinen valiokunta esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee erotettujen tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitukseen ja konserni- ja elinvoimajaostoon sekä valitsee toimielimille puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat jäljellä oleviksi toimikausiksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta:
Tilapäinen valiokunta esittää, että kaupunginvaltuusto päättää erottaa kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston ko. tehtävistä ja toimielimien jäsenyyksistä. Tilapäinen valiokunta erikseen toteaa, että erottaminen kohdistuu käytännössä myös henkilökohtaisiin varajäseniin.

Lisäksi tilapäinen valiokunta esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee erotettujen tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitukseen ja konserni- ja elinvoimajaostoon sekä valitsee toimielimille puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat jäljellä oleviksi toimikausiksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että valtuutetut Pirjo Siiskonen,​ Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Heidän tilalle kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi saapuivat varavaltuutetut  Anne Hujala, Mervi Eskelinen ja Reijo Hämäläinen. Valtuutettu Satu Taavitsaisen tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Sari Rautiainen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto, henkilökohtaiset varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.