Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

MliDno-2022-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se antaa vuoden 2023 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 20 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2023. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 2. Oikeuden suojata lainoja kiintein koroin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen että tulevaan lainakantaan. Suojauksia tehdään talousarvion rahoitusosassa määriteltyjen suojaustasojen ja - rajoitusten puitteissa. Korkosuojausten nimellismäärien on oltava rahoitusmarkkinatilanteeseen nähden perusteltuja. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse tai sähköpostitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 345 000,00 eurolla.


Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 23 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus- ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen, mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 1.11.2022 klo 9.00.

Merkitään, että pykälät 394-403 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se antaa vuoden 2023 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 20 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2023. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 2. Oikeuden suojata lainoja kiintein koroin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen että tulevaan lainakantaan. Suojauksia tehdään talousarvion rahoitusosassa määriteltyjen suojaustasojen ja -​ rajoitusten puitteissa. Korkosuojausten nimellismäärien on oltava rahoitusmarkkinatilanteeseen nähden perusteltuja. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse tai sähköpostitse,​ minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 345 000,​00 eurolla.


Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 23 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​ ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen,​ mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 7.11.2022 klo 9.00.

Merkitään,​ että pykälät 406-​415 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se antaa vuoden 2023 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 20 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2023. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 2. Oikeuden suojata lainoja kiintein koroin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen että tulevaan lainakantaan. Suojauksia tehdään talousarvion rahoitusosassa määriteltyjen suojaustasojen ja -​​ rajoitusten puitteissa. Korkosuojausten nimellismäärien on oltava rahoitusmarkkinatilanteeseen nähden perusteltuja. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse tai sähköpostitse,​​ minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 345 000,​​00 eurolla.


Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 23 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​​ ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen,​​ mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​​ että kaupunginvaltuusto antaa vuoden 2023 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 20 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2023. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 2. Oikeuden suojata lainoja kiintein koroin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen että tulevaan lainakantaan. Suojauksia tehdään talousarvion rahoitusosassa määriteltyjen suojaustasojen ja -​​ rajoitusten puitteissa. Korkosuojausten nimellismäärien on oltava rahoitusmarkkinatilanteeseen nähden perusteltuja. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse tai sähköpostitse,​​ minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee asiasta viranhaltijapäätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 345 000,​​00 eurolla.


Lisäksi kaupunginhallitus esittää,​​ että kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 23 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​​ ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen,​​ mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.