Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

MliDno-2021-2451

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on valinnut 16.8.2021 kaupunginhallitukseen ajaksi 16.8.2021-31.5.2023 seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä valinnut puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Pirjo Siiskonen, valtiotieteen tohtori, PJ
 2. Pekka Pöyry, opettaja, yrittäjä
 3. Petri Pekonen, maanviljelijä
 4. Satu Taavitsainen, hallintotieteiden maisteri, toiminnanjohtaja, 1. VPJ
 5. Jarno Strengell, virastomestari, pääluottamusmies
 6. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä, 2. VPJ
 7. Tanja Hartonen, sairaanhoitaja
 8. Heli Kauppinen, viestintäsuunnittelija
 9. Eero Aho, palomestari
 10. Armi Salo-Oksa, yrittäjä, toimitusjohtaja
 11. Pirkko Valtola, lääkäri


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Kirsi Olkkonen, agrologi
 2. Antti Pakarinen, ohjelmistokehittäjä, DI
 3. Katriina Noponen, sosiaalityöntekijä, maaseutuyrittäjä
 4. Jenni Tissari, yksikönjohtaja, sairaanhoitaja Yamk
 5. Petri Tikkanen, työsuojeluasiantuntija
 6. Tomi Sikanen, yrittäjä
 7. Jaana Strandman, kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, yrittäjä
 8. Nina Jussi-Pekka, päiväkodin johtaja
 9. Juha Ropponen, kehitysjohtaja, eläkkeellä
 10. Jouko Kervinen, varatuomari
 11. Mali Soininen, yksikönjohtaja, eläkkeellä

Päätösehdotus

Tilapäinen valiokunta:
Tilapäinen valiokunta esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen kaupunginhallituksen puheenjohtajiston erottamisesta, kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuneenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti kaupunginhallituksen jäseneksi Pirjo Siiskosta ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kirsi Olkkosta ja samalla kaupunginhallituksen puheenjohtajajksi Pirjo Siiskosta. Valtuutettu Arto Seppälä esitti kaupunginhallituksen jäseneksi Soile Kuitusta ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jenni Tissaria sekä samalla 1. varapuheenjohtajksi Jarno Strengelliä. Valtuutettu Raimo Heinänen esitti kaupunginhallituksen jäseneksi Raimo Heinästä ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tomi Sikasta sekä samalla Raimo Heinästä 2. varapuheenjohtajaksi. Valtuutettu Sami Järvinen esitti kaupunginhallituksen jäseneksi Jani Sensiota ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tomi Sikasta sekä samalla 2. varapuheenjohtajaksi Jani Sensiota.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on puheenjohtajan esityksestä päättänyt toimittaa vaalin suljetulla lippuäänestyksellä.

Puheenjohtaja kutsui äänten laskijoiksi pöytäkirjan tarkastajiksi valitut valtuutetut Heikki Nykäsen ja Minna Pöntisen.

Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 50 hyväksyttyä ääntä ja yksi ääni hylättiin ja ne jakautuivat seuraavasti:

Pirjo Siiskonen (varajäsen Kirsi Olkkonen) 32 ääntä, Soile Kuitunen (varajäsen Jenni Tissasi) 44 ääntä, Raimo Heinänen (varajäsen Tomi Sikanen) 10 ääntä, Jani Sensio (varajäsen Tomi Sikanen) 29 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitukseen on valittu Pirjo Siiskonen, henkilökohtainen varajäsen Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, henkilökohtainen varajäsen Jenni Tissari sekä Jani Sensio, henkilökohtainen varajäsen Tomi Sikanen.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on valinnut yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Pirjo Siiskosen, 1. varapuheenjohtajaksi Jarno Strengellin ja 2. varapuheenjohtajaksi Jani Sension.

Merkitään, että valtuutettu Satu Taavitsaisen tilalle kokoukseen kutsuttiin varavaltuutettu Reijo Hämäläinen tämän pykälän käsittelyn alussa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Valitut jäsenet, valitut henkilökohtaiset varajäsenet, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.