Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-2025

MliDno-2022-5212

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja kehitetään ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle.

Mikkelin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnittelu pohjautuu nykytilan lisäksi sekä keväällä 2022 laadittuun Patu-toimenpideohjelmaan että soveltuvin osin vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksyttyyn tavoiteorganisaatioon.Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman painopisteenä on huomioida ja toteuttaa Patu-toimenpideohjelman ja hyvinvointialueen perustamisen vaikutukset henkilöstöön ja organisaatioon. Näiden vaikutukset ovat vuodelle 2023 yhteensä noin 220-230 henkilötyövuotta. Patu:ssa mainitussa organisaation kehittämisessä (Organisaatiouudistus, elinvoima- ja organisaatioselvitys) otettiin aikalisä, koska uusi kaupunginjohtaja halutaan mukaan organisaatiotyöhön. Tämän työn vaikutukset huomioidaan ensi vuonna laadittavassa henkilöstösuunnitelmassa ja tavoiteorganisaatiossa 2024:ssa. Lisäksi vuonna 2023 suunnitellaan muut palveluverkossa tapahtuvat muutokset, joiden vaikutukset organisaation ja henkilöstöön huomioidaan tuleville vuosille.

Vuoden 2023 osaamisen kehittämisen painopistealueet ovat työkyvyn johtaminen, esihenkilöosaaminen, organisaatiokulttuurin ja prosessien kehittäminen, digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen sekä työhyvinvointi ja työn tuottavauus.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-25 tarkkoine tavoitteineen ja toimenpiteineen on laadittu vain vuodelle 2023 ja alustavat näkymät seuraaville vuosille. On kuitenkin tarpeen uuden valtuustostrategian tukena laatia myös pidemmän aikavälin henkilöstösuunnitelma, joka tukee kaupungin tavoitetta säilyä elinvoimaisena kaupunkina, jonka talous on tasapainossa. Pidemmän tähtäimen suunnitelma on alustava ja vaatii toteutuakseen myös uudistetun palveluverkko- ja palvelutasopäätöksen. Vuodesta 2024 alkaen pidemmän ajan tavoitteena on noin 65 HTV-vähennys.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-25 (luonnos) jaetaan erikseen kokoukseen osallistujille ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käy keskustelun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta (luonnos) ja antaa evästyksiä jatkotyöskentelyyn

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että henkilöstömäärät eivät ole lopullisia ja henkiöstömäärät suunnittelukaudelle vaatii tarkennuksia seuraavaan YT-neuvottelukunnan kokoukseen.

Keskustelun yhteydessä sivistysjohtaja esitti 12.10.2022 YT-neuvottelukunnan kokouksessa perusopetuksen henkilöstömäärän vuoden 2024 osalta. Laskenta pohjautuu oppilasennusteeseen. Henkilöstömäärä perusopetuksen osalta tarkistetaan erikseen sovitussa kokokusessa.

Merkitään, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaluonnos vuosille 2023-2025 lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja kehitetään ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle.

Mikkelin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnittelu pohjautuu nykytilan lisäksi sekä keväällä 2022 laadittuun Patu-toimenpideohjelmaan että soveltuvin osin vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksyttyyn tavoiteorganisaatioon. Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman painopisteenä on huomioida ja toteuttaa Patu-toimenpideohjelman ja hyvinvointialueen perustamisen vaikutukset henkilöstöön ja organisaatioon. Näiden vaikutukset ovat vuosina 2022- 2023 yhteensä noin 240 henkilötyövuotta. Patu:ssa mainitussa organisaation kehittämisessä (Organisaatiouudistus, elinvoima- ja organisaatioselvitys) otettiin aikalisä, koska uusi kaupunginjohtaja halutaan mukaan organisaatiotyöhön. Tämän työn vaikutukset huomioidaan vuoden 2024 laadittavassa henkilöstösuunnitelmassa ja tavoiteorganisaatiossa. Lisäksi vuonna 2023 suunnitellaan muut palveluverkossa tapahtuvat muutokset, joiden vaikutukset organisaation ja henkilöstöön huomioidaan tuleville vuosille.

Vuoden 2023 osaamisen kehittämisen painopistealueet ovat työkyvyn johtaminen, esihenkilöosaaminen, organisaatiokulttuurin ja prosessien kehittäminen, digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen sekä työhyvinvointi ja työn tuottavauus.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-25 tarkkoine tavoitteineen ja toimenpiteineen on laadittu vain vuodelle 2023 ja alustavat näkymät seuraaville vuosille. Pidemmän tähtäimen suunnitelma on alustava ja vaatii toteutuakseen myös uudistetun palveluverkko- ja palvelutasopäätöksen. Vuodesta 2024 (vuodet 2024-2026) alkaen pidemmän ajan tavoitteena on noin 80 htv:n vähennys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 1.11.2022 klo 9.00.

Merkitään, että pykälät 394-403 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​​ että pykälät 406-​​415 käsiteltiin samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Tomi Sikanen, Veli Liikanen, Jatta Juhola ja Eero Aho poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.