Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Esitys ryhmäperhepäiväkotien Peipposet ja Vaahteramäki lakkauttamisesta

MliDno-2022-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018 kaupunkirakenneselvityksen säästökeinona ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan ja lapset siirtyvät päiväkoteihin. Kaupunginhallituksen päätöksen 22.6.2020 § 231 Tatu 2023 Talous ja tulevaisuus -ohjelman mukaan ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan ja lapset siirtyvät päiväkoteihin. Kaupungin hallituksen Talousarvioraami 2023 -päätöksen 6.6.2022 § 257 yhteydessä hyväksyttiin Patu: palvelut ja tulevaisuus -ohjelman mukaiset varhaiskasvatuksen säästötoimet. Näiden mukaan ryhmäperhepäiväkodit Peipposet ja Vaahteramäki lakkaavat ja lapset siirtyvät päiväkoteihin.

Ryhmäperhepäiväkoti Peipposten vuosikustannukset vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan ovat 95 700 euroa, mikä tekee 18 223 €/lapsi. Vastaava päiväkotilapsen vuosikustannus vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan on 12 425 €/lapsi.

Ryhmäperhepäiväkoti Vaahteramäen vuosikustannukset vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan ovat 146 100 euroa. Vaahteramäki on toiminut myös perhepäivähoidon varahoitopisteenä. Lapsimäärä on tämän vuoksi vaihdellut ja laskettu kustannus/lapsi on myös vaihdellut vuoden aikana. Alueiden suuret uudet päiväkodit hoitavat perhepäivähoidon varahoidon jatkossa.

Ryhmäperhepäiväkotien lapset ja vakituinen henkilökunta siirtyvät päiväkoteihin. Ryhmäperhepäiväkotien toiminta lakkautetaan 1.1.2023 alkaen.

Henkilökunnan siirtymisissä on kuultu henkilökunnan toiveita. Lapsien uusien varhaiskasvatuspaikkojen järjestelyissä on kuultu huoltajien toiveita.

Lapsivaikutusten arviointi on tehty syksyllä 2022 ja löytyy liitteenä. Huoltajien kuulemistilaisuudet on pidetty 28.9.2022. Muistio tilaisuuksista löytyy liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkodit Peipposet ja Vaahteramäki lakkautetaan 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tiina Elkharam esitti, että Peipposet ja Vaahteramäki lakkautettaisiin aikaisintaan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Koska kukaan ei kannattanut Tiina Elkharamin esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se lakkauttaa ryhmäperhepäiväkodit Peipposet ja Vaahteramäki 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 1.11.2022 klo 9.00.

Merkitään, että pykälät 394-403 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se lakkauttaa ryhmäperhepäiväkodit Peipposet ja Vaahteramäki 1.1.2023 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 7.11.2022 klo 9.00.

Merkitään,​ että pykälät 406-​415 käsiteltiin samanaikaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se lakkauttaa ryhmäperhepäiväkodit Peipposet ja Vaahteramäki 1.1.2023 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto lakkauttaa ryhmäperhepäiväkodit Peipposet ja Vaahteramäki 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkodinjohtajat Hämäläinen ja Juuti, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, sivistysjohtaja Siekkinen, toimistosihteerit Koistinen, Laaksonen, Liikanen, Liimatainen ja Komppa, taloussuunnittelija Kuuppo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.