Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Veroprosentit 2024

MliDno-2023-3589

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2024 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023. Näin ollen tuloveroprosentit ovat olleet vuonna 2023 voimassa prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensi vuoden tuloveroprosentit tulee asettaa prosentin kymmenesosan tarkkuudella, joten kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat (laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys perustuu lähtökohtaisesti kuluvan vuoden 2023 tuloveroprosenttiin, joka on verotusmenettelylain edellyttämällä tavalla pyöristetty ensi vuodelle 0,1 prosenttiyksikön tarkkuuteen. Pyöristys nykyistä tuloveroprosenttia lähimpään kymmenykseen tarkoittaa, että nykyinen tuloveroprosentti 9,36 on vuonna 2024 pyöristetty 9,4 prosenttiin.

Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutosta.

Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista ja talousarviosta kokouksessaan 13.11.2023.

Tuloveroprosentti

Verotettavilla tuloilla laskettu painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2023 on 7,38 %. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2023 on 9,15 %.

Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2023 on 9,36 %.

Vuodelle 2024 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 9,4 %.

Kiinteistöveroprosentti

Kaupunginvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi valtuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

 

Kiinteistöveroprosentti

Vaihteluväli

Mikkeli 2023

Mikkeli 2024, esitys

yleinen

0,93-2,00

1,37 %

1,37 %

vakituinen asuinrakennus

0,41-1,00

0,62 %

0,62 %

muu asuinrakennus

0,93-2,00

1,50 %

1,50 %

voimalaitos

0,00-3,10

3,10 %

3,10 %

rakentamaton rakennuspaikka

2,00-6,00

4,00 %

4,00 %

yleishyödyllinen yhteisö

0,00-2,00

0,00 %

0,00 %

 

Mikäli 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti KiVL 11 §:ssä säädetään maapohjalle ja rakennuksille erikseen määrättävästä yleisestä kiinteistöveroprosentista, määrätään niiden molempien veroprosentiksi 1,37 % eli sama kuin nykyinen yleinen kiinteistöveroprosentti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,4 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
 • Mikäli 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti KiVL 11 §:ssä säädetään maapohjalle ja rakennuksille erikseen määrättävästä yleisestä kiinteistöveroprosentista, määrätään niiden molempien veroprosentiksi 1,37 % eli sama kuin nykyinen yleinen kiinteistöveroprosentti.


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti Eero Ahon ja Jani Sension kannattamana, että tuloveroprosentti vahvisteaan 9,3 prosentiksi. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu muutosesitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jatta Juhola, Kirsi Olkkonen, Heli Kauppinen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jaana Strandman, Jarno Strengell) ja 4 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pirkko Valtola, Eero Aho, Jani Sensio).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että pykälät 333-338 käsiteltiin samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,​4 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,​62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,​50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,​10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,​00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,​00 %
 • Mikäli 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti KiVL 11 §:ssä säädetään maapohjalle ja rakennuksille erikseen määrättävästä yleisestä kiinteistöveroprosentista,​ määrätään niiden molempien veroprosentiksi 1,​37 % eli sama kuin nykyinen yleinen kiinteistöveroprosentti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jussi Marttinen esitti, että tuloveroprosentiksi vahvistetaan 9,3 %.

Puheenjohtaja totesi, ettei kukaan kannattanut Jussi Marttisen esitystä, joten se raukesi ja kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että pykälät 120-122 käsiteltiin samanaikaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Verohallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.