Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

MliDno-2017-890

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • konserni- ja elinvoimajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • kaupunkikehityslautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lupa- ja valvontajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • muiden lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät


Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan (Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät) ”Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1 kertaa vuodessa.” Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2017 § 130 nimennyt rekisterin ylläpidon vastuuviranhaltijaksi kaupunginlakimiehen.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen kuin ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa ja viety tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan henkilötietolain 29 §:ään perustuen uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on vietävä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon ilman viivytystä.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista luottamushenkilön velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään, joka kunnallisessa päätöksenteossa ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säännösten mukaisesti.

Sidonnaisuusrekisteristä 26.10.2023 tulostettu ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista (https://mikkeli.sidonnaisuusrekisteri.fi)

Päätösehdotus

Esittelijä

Raine Lehkonen, raine.lehkonen@gmail.com

Tarkastuslautakunta

  • käsittelee ja merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoituksista laaditun yhteenvedon;
  • lähettää sidonnaisuusilmoituksista laaditun yhteenvedon tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja kaupungin verkkosivuilla julkaistavaksi; ja
  • pyytää vastuuviranhaltijaksi nimetyn kaupunginlakimiehen tai hänen määräämänsä henkilön tuomaan sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset tiedoksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle säännöllisesti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta lähettää sidonnaisuusilmoituksista laaditun yhteenvedon tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.