Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen stipendirahastot

MliDno-2023-3491

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa on käytössä stipendirahastoja. Rahastojen sääntöjen mukaisesti korkotuottoa on mahdollista jakaa oppilaille stipendeinä, mutta rahaston pääoman jakaminen ei ole mahdollista. Useiden rahastojen osalta pääoma on kuitenkin niin pieni, että korkotuottoja ei ole kertynyt jaettavaksi. Korkotason ennustetaan myös säilyvän maltillisena, jolloin pieniä pääomia sisältävien rahastojen ei oleteta tuottavan riittäviä korkotuottoja tulevaisuudessakaan. Näiden rahastojen olemassaolo aiheuttaa kuitenkin jatkuvasti hallinnollista työtä.

Rahastoja hallinnoiville yksiköille tulisi antaa mahdollisuus jakaa myös rahaston pääomaa stipendeinä sellaisista rahastoista, jotka eivät pysty tuottamaan riittävää jakokelpoista korkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia stipendirahastoja, joiden pääoma on vähemmän kuin 3000 euroa. Jakamalla stipendeinä myös tiettyjen rahastojen pääomaa, tulisi rahastojen varat käytettyä siihen tarkoitukseen, johon rahasto on alun perinkin perustettu. Lisäksi pääoman jakaminen mahdollistaisi tietyllä aikavälillä rahastoihin liittyvän hallinnollisen työn vähenemisen, kun pääomien loputtua kyseiset rahastot voitaisiin lakkauttaa.

Mikkelin kaupungin hallintosäännössä ei ole esitetty rahastoihin liittyvän päätösvallan delegointia, joten yleistoimivallan perusteella rahastoja koskevat päätökset tulee hyväksyä valtuustossa.

Seuraavissa peruskoulujen ja lukion hallinnoimissa rahastoissa pääoma on alle 3000 euroa:

Rahaston nimi Kustannuspaikka Pääoma (eur)
Anttolan yhtenäiskoulun 
stipendirahasto, koulustipendit
9815 588,1
Arvi Nojosen rahasto,
Mikkelin lukio
9807 562,67
Mikkelin lukion/yhtenäiskoulun
kuoron stipendirahasto
9817 2621,54
Aarne Jartin rahasto, Päämajakoulu 9803 299,52
Peruskoulun yleinen rahasto,
Kalevankankaan koulu
9825 617,22
Moision koulun stipendirahasto 9827 970,92
Launialan koulun stipendirahasto 9827 570,37
Otto Otrasen rahasto,
Rantakylän koulu
9829 2179,46

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Mikkelin kaupungin peruskouluille ja lukiolle valtuudet jakaa stipendeinä myös rahastojen pääomaa alla esitettyjen rahastojen osalta. Lisäksi valtuusto valtuuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan lakkauttamaan alla esitetyt rahastot siinä tilanteessa, että rahaston pääoma on kokonaisuudessaan jaettu.

Rahaston nimi Kustannuspaikka Pääoma (eur)
Anttolan yhtenäiskoulun 
stipendirahasto, koulustipendit
9815 588,1
Arvi Nojosen rahasto,
Mikkelin lukio
9807 562,67
Mikkelin lukion/yhtenäiskoulun
kuoron stipendirahasto
9817 2621,54
Aarne Jartin rahasto, Päämajakoulu 9803 299,52
Peruskoulun yleinen rahasto,
Kalevankankaan koulu
9825 617,22
Moision koulun stipendirahasto 9827 970,92
Launialan koulun stipendirahasto 9827 570,37
Otto Otrasen rahasto,
Rantakylän koulu
9829 2179,46

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin kaupungin peruskouluille ja lukiolle valtuudet jakaa stipendeinä myös rahastojen pääomaa alla esitettyjen rahastojen osalta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto valtuuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan lakkauttamaan alla esitetyt rahastot siinä tilanteessa, että rahaston pääoma on kokonaisuudessaan jaettu.

Rahaston nimi Kustannuspaikka Pääoma (eur)
Anttolan yhtenäiskoulun 
stipendirahasto, koulustipendit
9815 588,1
Arvi Nojosen rahasto,
Mikkelin lukio
9807 562,67
Mikkelin lukion/yhtenäiskoulun
kuoron stipendirahasto
9817 2621,54
Aarne Jartin rahasto, Päämajakoulu 9803 299,52
Peruskoulun yleinen rahasto,
Kalevankankaan koulu
9825 617,22
Moision koulun stipendirahasto 9827 970,92
Launialan koulun stipendirahasto 9827 570,37
Otto Otrasen rahasto,
Rantakylän koulu
9829 2179,46

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mikkelin kaupungin peruskouluille ja lukiolle valtuudet jakaa stipendeinä myös rahastojen pääomaa alla esitettyjen rahastojen osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan lakkauttamaan esitetyt rahastot siinä tilanteessa, että rahaston pääoma on kokonaisuudessaan jaettu.

Rahaston nimi Kustannuspaikka Pääoma (eur)
Anttolan yhtenäiskoulun 
stipendirahasto,​ koulustipendit
9815 588,​1
Arvi Nojosen rahasto,​
Mikkelin lukio
9807 562,​67
Mikkelin lukion/yhtenäiskoulun
kuoron stipendirahasto
9817 2621,​54
Aarne Jartin rahasto,​ Päämajakoulu 9803 299,​52
Peruskoulun yleinen rahasto,​
Kalevankankaan koulu
9825 617,​22
Moision koulun stipendirahasto 9827 970,​92
Launialan koulun stipendirahasto 9827 570,​37
Otto Otrasen rahasto,​
Rantakylän koulu
9829 2179,​46

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Anttolan yhtenäiskoulun, Kalevankankaan koulun, Launialan koulun, Moision koulun, Päämajakoulun ja Rantakylän koulun rehtorit ja koulusihteerit, Mikkelin lukion rehtori ja koulusihteerit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.