Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Metsäsairila Oy:n konsernitilin tililuotto

MliDno-2023-3523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy:n hallitus on kokouksessaan 13.9.2023 § 11 päättänyt esittää Mikkelin kaupungille konsernitiliin liitetyn tililuoton nostamista. Tällä hetkellä Metsäsairilan Oy:n konsernitiliin liitetty tililuotto on 500 000,00 euroa. Metsäsairila Oy esittää tililuoton nostamista 2 000 000,00 euroon maksuvalmiuden turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Mikkelin kaupungin konsernipankkina toimii OP Yrityspankki Oyj (KH 18.1.2021 § 30).  Konsernitilipalvelun piiriin kuuluu kaupungin lisäksi kaupungin liikelaitokset sekä kaupungin tytäryhtiöitä. Konsernitilipalveluun on liitetty yhteensä 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Kaupunginvaltuusto on viimeksi 15.2.2021 § 23 vahvistanut konsernisopimukseen liitetyt tililuotot. Vahvistamisen jälkeen Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikkötili ja tiliin liitetty 500.000,00 euron tililuotto on lopetettu 1.1.2023 alkaen pelastustoimen siirtyessä Etelä-Savon hyvinvointialueelle (KV 14.2.2022 § 14).

Konsernitilipalveluun liitetyn tililuottolimiitin, OP Yrityspankki Oyj:n sopimuksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä
 • Käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa. Tilin saldon ylittäessä ns. 10 000 000,00 euron nollapatjan peritään ylittävältä osalta negatiivista viitekorkoa EKP:n kulloinkin voimassa olevan talletuskoron mukaan. Negatiivinen talletuskorko veloitetaan pankin toimesta konsernitilipalvelun omistajalta eli Mikkelin kaupungilta toteutuneen konsernitilisaldon mukaisesti.


Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat:

Mikkelin kaupungin liikelaitokset

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % tililuoton kokonaismäärästä.
 • Käytettävän tililuoton korko on 3 kk euribor + 0,40 % (kaupungin korko + 0,10 %).
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa.


Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/-yhtiöt

 • Tililuottoprovisio on 0,10 % + 0,10 % = 0,20 %.
 • Käytettävän tililuoton korko on 3 kk euribor + 0,60 % (kaupungin korko + 0,30 %).
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa.


Metsäsairila Oy:n tililuoton korotuksen jälkeen liikelaitoksilla ja konserniyhteisöillä on konsernitilin tililuottoa käytössä yhteensä 21 200 000,00 euroa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää korottaa Metsäsairila Oy:n konsernitiliin liitetyn tililuoton 2 000 000,00 euroon.  Tililuoton ehdot pysyvät ennallaan:

 • limiittiprovisio/vuosi 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • velan korko euribor 3 kk + 0,60 %
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa.


Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää korottaa Metsäsairila Oy:n konsernitiliin liitetyn tililuoton 2 000 000,00 euroon. Tililuoton ehdot pysyvät ennallaan:

 • limiittiprovisio/vuosi 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
 • velan korko euribor 3 kk + 0,60 %
 • Tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa.


Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy/toimitusjohtaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.