Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Valtuustoaloite fossiiliton Mikkeli 2025 (lisäpykälä)

MliDno-2017-2364

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 13.11.2017 SDP:n valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii ripeitä toimia. Mikkelin perinteisenä ekokaupunkina tulee olla aktiivinen, kokoamme suurempi suunnannäyttäjä ilmastopolitiikassa. Mikkelin kaupungin on panostettava asukkaidemme neuvontaan, kannustettava ilmastoviisaisiin valintoihin ja opetettava koululaisia energiakansalaisuuteen.

Ilmastopolitiikassa korostuu sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus; tekemättömät päästövähennystoimet heikentävät tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvään elämään. Päästövähennystoimet maksavat ja on ymmärrettävä, että helpot ja halvat ratkaisut on jo tehty. Toimien on oltava oikeudenmukaisia ja sosiaalisesti hyväksyttäviä, eikä ratkaisuja voi siirtää 2030 jälkeiseen aikaan ja tulevien sukupolvien maksettavaksi, vaan nykyisten sukupolvien on rahoitettava ilmastonmuutosta hillitseviä tekoja. On toimittava NYT. Jo lähivuodet 2018-2025 ovat kriittisiä.

Suomen energia- ja ilmastotavoitteena on puolittaa liikenteen päästöjen määrä vuoteen 2030 mennessä. Merkittävin päästövähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jossa syntyy noin 90 % päästöistä. Onnistuminen liikenteen päästöjen vähentämisessä vaatii monia eri keinoja.

SDP:n valtuustoryhmä esittää ilmastopolitiikan nostamista kaupungin toiminnan keskiöön ja Fossiiliton Mikkeli 2025 toimenpideohjelman laatimista ja toteuttamista Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa.

Toteutettaviksi toimenpiteiksi ehdotamme muun muassa seuraavia asioita:

 • Mikkelin kaupungin on liikenteen päästöjen vähentämiseksi nostettava toimintansa kärkeen fiksun kaupunkipolitiikan mahdollisuudet, kuten joukkoliikenteen kehittäminen ja laajentaminen ja hyvä palvelusuunnittelu, jolloin asukkaiden tarve käyttää henkilöautoa vähenee päästäkseen palveluihin. Hyvänä esimerkkinä päivähoitopaikkojen sijoittaminen sinne, missä lapsiperheet asuvat.
   
 • Mikkelin kaupungin pitää panostaa nykyistä voimakkaammin turvallisiin ja sujuviin kävely- ja pyöräilyreitteihin, mikä lisää ihmisten arkiliikuntaa ja on päästötöntä. Olisi upeaa, jos saisimme väyliä parantamalla lisättyä asukkaiden kävely- ja pyörämatkoja. Mikkelin on myös kehitettävä polkupyörien liityntäpysäköintiä ja pyöräteiden opastuksia sekä sähköpolkupyörien ja muiden uusien sähköisten kevyiden kulkuneuvojen kuten leijulautojen käytön lisääntymistä ja niiden latauspisteiden edistämistä.
   
 • Mikkelin kaupungin ja sen koko konsernin on korvattava autojaan ja työkoneitaan fossiilisia polttoaineita käyttävistä uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä polttoaineilla ja käyttövoimilla kulkeviksi. Mikkelin kaupungin ja sen konsernin kilpailuttaessa tavaroita ja palveluita on vaadittava tätä myös tuottajilta.
   
 • Mikkelin kaupungin tulee huolehtia kaupungin alueella kattavasta sähkö-, kaasu- ja biopolttoaineautojen tankkausten jakeluverkosta.
   
 • Mikkelin kaupungin on panostettava julkiseen liikenteeseen tehden siitä houkutteleva vaihtoehto mahdollisimman monelle. Maksuton alle 17-vuotiaiden peruskoululaisten joukkoliikenne Mikkelin kaupungin alueella on erinomainen asia ja tätä on laajennettava kokeilun jälkeen myös muihin väestöryhmiin, kuten opiskelijoihin. Joukkoliikenteessä käytettävien autojen muuttamista sähkö- tai kaasuautoiksi on edistettävä.
   
 • Mikkelin kaupungin tulee toiminnassaan ja edunvalvonnassaan ottaa raideliikenteen kehittäminen ja investoinnit ykköskohteeksi. Nykyisiä ratoja on kunnostettava, junien on kuljettava ja pysähdyttävä ja uusia ratoja on rakennettava. Mikkeli-Helsinki välistä matka-aikaa on ajallisesti lyhennettävä, sillä se edistäisi ilmastopolitiikan lisäksi merkittävästi Mikkelin elinvoimaa. Mikkelin rautatieaseman aluetta on kehitettävä vetovoimaisemmaksi esimerkiksi kaupunkikehittämisen hankkeiden avulla.
   
 • Vesiteitse tapahtuvan liikenteen lisääminen on otettava myös vahvemmin kaupungin kehittämisen ja edunvalvonnan kohteeksi. Mikkelissä voisi aivan hyvin olla vähäpäästöisiä vesibusseja sataman ja veden äärellä olevien asuinalueiden ja mökkikeskittymien välillä. Tämä lisäisi myös matkailua.
   
 • Mikkelin kaupunki luopuu toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2020 mennessä.
   
 • Mikkelin kaupunki ryhtyy aktiivisesti houkuttelemaan kiertotalousyrityksiä ja etsimään niille olemassa olevista rahoituskanavista kansainvälistymisen rahoituspaketteja. Mikkelin ekotorista tulee kehittää Etelä-Savon maakunnan kiertotalouskeskus.
   
 • Mikkelin kaupungin tulee huolehtia ruokahävikin vähentämisestä ja ravitsemussuositusten mukaisesti kasvispainotteisen ruokavalion edistämisestä sekä käyttää raaka-aineinaan kotimaista lähellä tuotettua ja läheltä kuljetettua ruokaa. Ympäristö- ja eläinystävällinen ruokatuotanto tulee olla kriteereinä hankinnoissa.
   
 • Mikkelin kaupunki ja sen konserni alkaa edistää kierto- ja jakamistaloutta osana elinkeinopolitiikan kehittämistä ja ottaa ekologisia, eettisiä ja sosiaalisia kriteereitä käyttöön hankinnoissaan. Hankinnoissa vältetään tekemästä hankintoja pelkän hinnan perusteella. Toimijoilla tulee olla velvollisuus perustella, jos hintaa käytetään ainoana kriteerinä.
   
 • Mikkelin kaupunki ryhtyy voimakkaammin käyttämään hankintalain edellyttämää innovatiivisten hankintojen 5 prosentin osuutta julkisissa hankinnoissaan. Näin turvataan laadukkaiden, kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekeminen. Ympäristön kannalta kestävien hankintojen kautta voidaan lisäksi säästää julkisia varoja. Alueellisesti hankinnoilla on myös suuri merkitys paitsi kaupungin taloudelle myös alueemme yritysten menestykselle, ja mahdollisuudelle kasvaa ja työllistää.
   
 • Mikkelin tulee pyrkiä päästä osalliseksi edelläkävijäkuntien ja ympäristöministeriön välillä solmittavaan ns. Green deal-malliin, jossa kunnat asettavat kunnianhimoisia kestävää kehitystä ja innovaatioita tukevia tavoitteita hankinnoille. Mallissa valtio suuntaa taloudellisia kannustimia esimerkiksi hankintojen suunnitteluun ja riskin kantamiseen. 

Mikkelissä 13.11.2017

Satu Taavitsainen /sd.
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Jenni Tissari,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen, Marita Hokkanen,
Hannu Tullinen, Soile Kuitunen, Markku Aholainen,
Jarno Strengell, Veli Liikanen, Minna Pöntinen,
Mikko Siitonen, Kerttu Hakala, Heli Kauppinen,
Nina Jussi-Pekka, Satu Soivanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.